Plandokumenter for Natura 2000-områderne på Sjælland Nord og Bornholm.

Sjælland Nord og Bornholm

Hesselø set fra luften.

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Hesselø ligger i Kattegat ca. 30 km nord for Hundested og udgøres af en 20 m høj moræneknold med en især mod vest bred bræmme af forland ud mod havet. Dette forland udgøres mest af gamle, naturligt dannede stenvolde, og er karakteriseret ved kystnaturtyperne strandvold med flerårige planter, strandeng og grå/grøn klit.

Områdets stenrev strækker sig især mod nordvest og sydøst. Det nordvestlige rev stikker op af havet og fungere som hvileplads for en af Danmarks største forekomster af spættet sæl. Her yngler og fælder mellem 1.200 og 1.400 spættede sæler årligt. Gråsæl ses fåtalligt i området med 1-3 fældende sæler årligt.

Det samlede areal er på 4.213 ha, hvoraf selve Hesselø udgør 71 ha.

Kalkoverdrev ved Gilbjerg Hoved

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse 

 

Om området

Natura 2000-området Gilbjerg Hoved ligger ud til Kattegatkysten 2 km vest for Gilleleje. Selve Gilbjerg Hoved er en 30 m høj, stejl, svagt eroderet og delvist træbevokset moræneklint mod kysten. Den øvrige skrænt langs kysten er forholdsvis åben med spredte buske, og den indeholder en artsrig overdrevsvegetation af surt- og kalkoverdrev med flere sjældne og halvsjældne plantearter.

Neden for skrænten findes en smal, delvist stenet strand og mod vest også et mindre areal af grå/grøn klit. Arealerne lige oven for skrænten er mest bevokset med træer, men videre ind i landet bliver området åbent med græsdomineret natur og spredte krat. På morænebakkerne findes ud mod kysten større arealer med både surt- og kalkoverdrev. I lavningerne ligger der flere mindre vandhuller, hvor der i de fleste yngler stor vandsalamander.

Det samlede areal er på ca. 40 ha med en kystlinje på ca. 700 m. Hele området er statsejet, og ca. 25 ha nærmest kysten er fredet.

Udsigt over lysåbne arealer ved Hellebæk Kohave.

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse 

 

Om området

Natura 2000-området Teglstrup Hegn og Hammermølleskov ligger i morænelandskabet vest for Helsingør, hvor det strækker sig fra kysten og bebyggelsen ved Hellebæk sydpå mod Nyrup Hegn. Jordbunden er stedvis sandet og næringsfattig, og terrænet danner flere steder højderygge hvorimellem der ligger langstrakte søer og moser.

Området rummer flere forskellige naturtyper som brunvandet sø, surt overdrev, højmose, hængesæk, bøg på mor og bøg på muld. Det rummer også ganske mange søer, hvoraf nogle tidligere blev reguleret til vandforsyning af industri i Hellebæk, foruden åbne arealer med både næringsrige og meget næringsfattige moser. I området indgår desuden et stort åbent, tidligere dyrket, men nu overdrevslignende område i Hellebæk Kohave. Kohaven græsses af kreaturer og omfatter tillige dele af skoven.

Områdets samlede areal er på 1007 ha. Det meste af området er statsejet, og inden for området ligger en del af fredningerne Apperup Damme og Hellebækgård samt Helsingørs Grønne Vestkile.

 Lokalitet for stor kærguldsmed i Uglesø Mose i Danstrup Hegn.

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Gurre Sø ligger i Nordøstsjælland ca. 4 km vest for Helsingør og omfatter Gurre Sø og omgivende skove og moser. Området er udpeget for at beskytte bl.a. søtyperne lobeliesø og kransnålalgesø, mosetyperne hængesæk og nedbrudt højmose samt en række skovnaturtyper. Området rummer især store forekomster af bøg på mor, men også mindre arealer med stilkege-skov, bøg på muld, egebland-skov samt de to våde skovnaturtyper: elle- og askeskov samt skovbevoksede tørvemose.

Gurre Sø, der har et areal på ca. 195 ha, er omgivet af en bredzone med rørskov, der er kraftigst ved søens vestside omkring udløbet af Gurre Å. Søen er lavvandet, men har meget varierende dybdeforhold som følge af de talrige stenhobe og stenrev på søbunden, som er dannet i forbindelse med isens afsmeltning under sidste istid.

Natura 2000-området består i dag også af bl.a. Danstrup Hegn, Nyrup Hegn, Horserød Hegn og Klosteris Hegn. Sydvest for søen ligger desuden den ret store tørvemose Sømosen, der i dag mest har skovbevoksning, men også rummer enkelte lysåbne hængesække. 

Områdets samlede areal er på ca. 2198 ha. Det meste af området er statsejet, og inden for området er 15 ha fredet omkring Sømosen. 

Udsigt over tør hede og indlandsklit med lyng og revling.

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Rusland ligger i Nordsjælland syd for Dronningmølle. Området udgøres af et fredet naturområde beliggende i et varieret landskab med lyng- og kratbevoksede bakker og skov. I områdets østlige del er der en bred ådal med den lille Pandehave Å, og på skrænterne ned mod ådalen vokser gammel skov med bøg og eg.

For 7000 år siden strakte en fjordarm fra Øresund sig ind gennem ådalen, der i dag indeholder en del fugtige og sumpede arealer med både træbevoksninger og åben natur. Jordbunden i området består mest af smeltevandssand og andre ferskvandsaflejringer. På østsiden af Pandehave Å ligger hede- og overdrevsområderne især på en ås ned gennem området. Desuden består jordbunden nogle steder af flyvesand, idet området i 1600 - 1700-tallet var påvirket af sandflugt.

Den nordvestlige del af området indgår i Rudoph Tegners Museumspark. Områdets samlede areal er på ca. 249 ha.

Udsigt over lysåben skovmose i Græsted Hegn omgivet af bøg på mor.

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse 

 

Om området

Natura 2000-området ligger i morænelandskabet nord for Hillerød. Det er naturmæssigt meget rigt og varieret, og det indeholder et stort, sammenhængende naturareal med landets fjerdestørste skov og næststørste sø.

Gribskovs højderygge og stedvis magre jordbund er grundlag for en meget varieret skov af både nåle- og løvskov. Skovområdet indeholder også en del mindre søer foruden mange små og større åbne arealer med især moser. I Natura 2000-områdets kanter indgår åbent landskab med åer og ofte mere næringsrige moser og søer. I Esrum Sø findes et rigt fugleliv i bl.a. Møllekrogen mod syd. Både den og Gribskov har meget stor rekreativ betydning.

Områdets samlede areal er på ca. 8.751 ha, hvoraf Esrum Sø udgør ca. 1.792 ha. Området består i dag også af Valby Hegn, Aggebo/Græsted Hegn og Grønholt Vang. Det meste af området er statsejet, og i området findes ca. 280 ha fredede arealer, herunder det privatejede forskningsreservat ved Strødam.

Elle- og askeskov ved Dronningholm, Arresnæs.

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse 

 

Om området

Natura 2000-området ligger i Nordsjælland øst for Frederiksværk. Området omfatter Danmarks største sø, Arresø, de to store moseområder Ellemose og Lille Lyngby Mose, samt skovene Arresødal Skov, Auderød Skov og Sonnerup Skov, som alle grænser op til Arresø.

I stenalderen var Arresø-området en lavvandet fjord, der stod i forbindelse med Kattegat. Ved strandvoldsdannelser og landhævning afspærredes fjorden efterhånden fra havet og blev til en ferskvandssø med afløb via Arrenakke Å til Roskilde Fjord.

Lille Lyngby Mose består overvejende af rigkær, afgræssede enge og enkelte tørvegrave. Langs søbredden af Arresø er der rør- og pilesumpe, hvor rørdrum og rørhøg yngler. Lige nord for Arresø ligger Ellemose, som tidligere blev benyttet til græsning, træhugst og tørveskær, men som nu er præget af birke- og ellekrat samt gamle tørvegrave.

Området udgør 5.229 ha, hvoraf Arresø udgør ca. 4.001 ha. Området består i dag også af Nejede Vesterskov og Alsønderup Enge. Det meste af området er statsejet, og i området findes ca. 244 ha fredede arealer, herunder arealer i Lille Lyngby Mose og Ellemosen.

Udsigt over klitlavning ved Melby Overdrev.

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse 

 

Om området

Natura 2000-området omfatter Tisvilde Hegn, Tibirke Bakker, Asserbo Plantage, Liseleje Plantage samt Melby Overdrev. Området ligger i Nordsjælland direkte ud til Kattegat med en kyststrækning på 8 km mellem Liseleje og Tisvildeleje.

Store dele af området er dækket af flyvesand, og tilplantet med plantager til dæmpning af den sandfygning, der prægede området i 1700-tallet. Skovfyr er det mest dominerende træ i plantagerne. Hvor bunden er fugtig og sandlaget tyndt, har birk, eg og bøg dog kunnet trives.

To store, fredede lysåbne naturlokaliteter i området er Tibirke Bakker mod øst samt vestpå det ca. 130 ha store klitområde Melby Overdrev, som gennem en lang årrække blev benyttet af forsvaret til skydeøvelser. Langs kysten, der har stor rekreativ betydning, findes en bræmme af åbne klitter. Meget af området har en tør jordbund, men spredt i skovområdet findes dog også småsøer/vandhuller, moser og kildevæld. De fleste af småsøerne er gravede.

Områdets samlede areal er på 2071 ha, hvoraf det meste er statsejet. I området findes ca. 215 ha fredede arealer, der omfatter arealer i Melby Overdrev og Tibirke Bakker.

Udsigt over Ringøen og Bognæs fra Boserup Skov.

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse  

 

Om området

Natura 2000-området består af Roskilde Fjord, der med store lavvandede områder og mange små øer og holme, udgør et af Østdanmarks vigtigste yngle- og rasteområder for en lang række yngle- og trækfugle. Der er specielt store, stabile bestande af rastende knopsvane, troldand, hvinand, blishøne og stor skallesluger. Fjordens uforstyrrede øer er vigtige ynglelokaliteter for områdets klyder, hav- og fjordterner.

Langs fjorden findes store sammenhængende strandenge og kystskrænter med kalkoverdrev. Flere af områdets rigkær og hængesække er levesteder for mygblomst, sumpvindelsnegl og skæv vindelsnegl. De største skovområder findes ved Bognæs, Boserup og Jægerspris Nordskov. Førstnævnte med landets største bestand af eremit. Endelig findes et større antal store og små søer, herunder levesteder for stor vandsalamander. De udbredte rørskove langs de store søer er vigtige ynglelokaliteter for rørdrum og rørhøg.

Områdets samlede areal er på 15.195 ha. hvoraf 10.494 ha er fjord og 230 ha er vandflade i de store søer.

 

 Udsigt over hængesæk i Kattehale Mose.

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Kattehale Mose Ligger i Nordsjælland mellem Birkerød og Lillerød. Området indeholder et stort skovområde, Ravnsholt Skov og Sønderskov, og en mindre tørvemose med stedvis næringsfattige og sure dele.

Området rummer skovforekomster af tørre og våde skovnaturtyper med dominans af bøg på mor og muld. Området har også store skovarealer med ege-blandskov og stilkege-krat og i noget mindre omfang men dog stadig betydelige arealer med hængesæk, skovbevokset tørvemose og brunvandet søer.

Kattehale Mose er præget af gamle tørvegrave med varierende vandstand, hvor der nu er udviklet småsøer og næringsfattige, mere eller mindre flydende bevoksninger med tørvemoser. Meget af mosen er siden tørvegravningen groet til med krat og skov. Mosen har i mere end hundrede år været kendt for sin specielle flora og insektfauna.

Områdets samlede areal er på 347 ha, hvoraf det meste er statsejet. I området er det kun Kattehale Mose, der er fredet.

 

Hængesæk med birkeopvækst i Sækken

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området udgør den øvre del af Mølleådalens varierende ådalslandskab. Området rummer mange store og små søer. De store søer består af Bastrup Sø, som er Mølleåsystemets kildesø, Furesø, Farum Sø og Buresø. Mange af småsøerne er levested for stor kærguldsmed og stor vandsalamander. Ådalens og søernes tilknyttede lysåbne mose- og kærområder indeholder hængesæk og rigkær, som flere steder er levested for skæv vindelsnegl og sumpvindelsnegl. De store omkringliggende skovområder domineret af bøg på muld men også med betydelige områder med elle- og askeskov, bøg på mor og skovbevokset tørvemose.

Områdets samlede areal er på 3.844 ha, hvoraf 1.161 ha er vandflade i de store søer. Natura 2000-området er arealmæssigt domineret af skov og store søer. De lysåbne naturtyper udgør en mindre arealmæssig andel af området, men udgør en vigtig del af dette områdes udpegningsgrundlag.

Vasby Mose, Peter Leth

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området har et areal på 120 ha og består af de to store moser Sengeløse Mose og Vasby Mose.

Begge moser, men i særligt grad Vasby Mose, rummer områder af stor botanisk interesse. Foruden betydelige forekomster af rigkær og tidvis våd eng bør fremhæves forekomsterne af skæv- og sumpvindelsnegl samt planterne melet kodriver og rust-skæne, som begge er karakteristiske for rigkær og som kun har få voksesteder i landet.

Begge moser er omfattet af fredninger. Moserne har tidligere været udnyttet til græsning og høslet samt under og efter krigen til tørvegravning.

Skovbevokset tørvemose i det nordlige Brobæk Mose.

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området består af Gentofte Sø og vest for denne Brobæk Mose. Den nordlige del af Brobæk Mose er domineret af skov-naturtyperne skovbevokset tørvemose og elle- og askeskov. Her findes også flere småsøer og skovkilder. Den sydlige del af Brobæk Mose er mere lysåben. Her findes et stort rigkær med en rig flora med mange sjældne planter, der blomstrer sommeren igennem. Rigkæret er levested for sump-vindelsnegl.

Området er gennemskåret af parkstier og er flittigt benyttet af Gentoftes beboere som nærrekreativt område.

Områdets areal er på 46 ha, hvoraf halvdelen udgør Gentofte Sø.

Strandeng på Saltholm med Flakfortet i baggrunden.

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området består af Saltholm med Svaneklapperne, Koklapperne, den kunstige ø Peberholm og de omkringliggende havområder.

Saltholm består af store sammenhængende strandenge med betydelige indslag af enårig strandengsvegetation. Den marine del af området går ud til ca. 4 meters dybde. Rundt om den nordlige del af Saltholm udgøres stort set hele det marine areal af et stort stenrev med en artsrig flora.

Saltholm med det omgivende fladvand er en af Østdanmarks vigtigste yngle-, fælde- og træklokaliteter for kystfugle. Her findes blandt andet landets største yngleforekomster af edderfugl, bramgås og rovterne. Også hav- fjord- og dværgterne samt klyde yngler på øerne. Fugle som knopsvane, grågås og pibeand opholder sig i stort antal i området, mens de fælder deres fjer. Havørne på træk fisker i farvandet omkring øen eller jager efter fugle eller fouragerer på ådsler på øen.

Spættet sæl yngler og fælder fast i området mens gråsæl raster her sporadisk. De holder især til på ø-rækken Svaneklapperne og de mange store sten, der rager op over vandet.

Det samlede areal er på 7.256 ha. Heraf udgør landarealet 1.822 ha.

Strandeng og strandsø med gæs på Aflandshage

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området består af Kalvebod Fælled, Sydamagers kyststrækning og det omkringliggende hav. Det inddæmmede område Kalvebod Fælled rummer store sammenhængende strandenge og laguner. Sydamager består af en dynamiske kyststrækning med strandsøer og småøer. Områdets mange laguner og strandsøer med småøer rummer vigtige ynglelokaliteter for områdets ynglefugle og de lavvandede marine områder er af væsentlig betydning som fourageringsområde for områdets ynglende og rastende fugle.


Det meste af Natura 2000-området er vildtreservat. Der er offentligt adgang på det meste af området bortset fra ca. 400 ha ved Klydesø samt til forsvarets arealer på Aflandshage. På yderligere en del af Sydamager er der færdsel forbudt i fuglenes yngletid.

Det samlede areal er på 6.207 ha, hvoraf 4.004 ha er hav og 123 ha er vandflade i søerne.

Ellesump I Jægersborg Dyrehave, Peter Leth

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området udgør ca. 1530 ha fordelt på Jægersborg Dyrehave, Jægersborg Hegn og den nedre del af Mølleådalen.

Jægersborg Dyrehave har siden 1800-tallet haft nogenlunde den udstrækning, den har i dag. Dyrehaven afgræsses i dag af hjorte og har trods sin bynære beliggenhed og den store rekreative udnyttelse bevaret en meget stor værdi som naturlokalitet. Størstedelen af området er overdrev, enge og græsningsskov med lang kontinuitet. Jægersborg Hegn rummer bl.a. veludviklet hængesæk i Bøllemosen. Den nedre del af Mølleådalen rummer en del sumpskov, flere opstemmede søer og enkelte kildevæld.

Område er særligt udpeget for at beskytte de store forekomster af surt overdrev og skovtyperne bøg på muld, bøg på mor og ege-blandskov samt de hertil knyttede levesteder for stellas mosskorpion. Endvidere skal området sikre naturtypen hængesæk, betydelige arealer med elle- og askeskov samt levesteder for bl.a. sumpvindelsnegl.

Udsigt over Ejby Ådal og Flækkebakke

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse 

 

Om området

Natura 2000-området består af ådalens og kyststrækningernes mosaik af tørre, stejle overdrevsarealer blandet med kær-, væld- og engarealer. Området under ét huser en rig flora med en lang række sjældne plantearter.

Naturtypen kalkoverdrev dominerer på kystskrænterne og skrænterne i selve ådalen hvor de fremstår med de karakteristiske ”fårestier”, samt på små, grusede knolde i bunden af ådalen. I bunden af ådalen omkring Ejby Å samt ved foden af skrænterne langs kysten findes naturtyperne rigkær og kildevæld. Et par steder i disse naturtyper lever den lille skæv vindelsnegl.

Det samlede areal er på 36 ha.

Naturtypen tidvis våd eng i Yssemosen.

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området består af store, sammenhængende og varierede skovområder med lysninger af overdrev, moser og enge samt flere store og små søer.

Området ligger umiddelbart syd for Hvalsø og strækker sig over ca. 8 km. Det udgøres primært af de statsejede Bidstrupskove og Helvigstrup Skov og små privatejede overdrev i Lejre Kommune samt Valsølille Sø og private skovarealer ved Skjoldenæsholm i Ringsted Kommune. En stor del af Natura 2000-området indgår i Nationalpark Skjoldungernes Land.

Det samlede areal er på 1.349 ha, hvoraf 84 er vandflade i søerne.

Lagune og strandeng fra Ølsemagle Revle.

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området, der strækker sig fra Jersie Strand i nord til Ølby Lyng i syd, består af revlerne Staunings Ø og Ølsemagle Revle og en lagune med strandenge omkring.

Områdets karakteristiske revler og vegetation er forholdsvis unge. Ølsemagle Revle og Staunings Ø er dannet ud fra nedbrudt materiale som havet inden for det sidste århundrede har aflejret i den rolige, indre del af Køge Bugt. På grund af strøm og vind er aflejringen sket et godt stykke ude i bugten - først som et lavt rev under havoverfladen og sidenhen som en revle.

Området er et af de sidste steder i Køge Bugtområdet med veludviklede lagunedannelser og større naturlige strandengsområder. Klitterne på revlerne er begrænsede i areal, men er ikke desto mindre væsentlige, idet der kun pletvis er forekomst af klitter ved Øresundskysten.

Hele den marine del af habitatområdet, lagunen, revlerne og det meste af strandengene er desuden udlagt som et vildtreservat med forbud mod jagt, samt færdsel i dele af området i fuglenes yngletid.

Køge Å ved Lellinge, Peter Leth

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000 området Køge Å strækker sig fra Køge by og vest på til nord for Bjæverskov. Området dækker et areal på næsten 60 ha og udgøres hovedsagelig af Køge Å, men indeholder også en del af de lave enge, der ligger ned til åen. Åen huser en bestand af den ualmindelige fisk pigsmerling.

Køge Å løber gennem et meget varieret landskab - fra intensivt dyrket landbrugsland, over lave fugtige enge og større skove - for til sidst at løbe gennem Køge by inden den munder ud i Køge Bugt.

Tryggevælde Ådal vest for Strøby Egede, Peter Leth

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Habitatområdet består af et stort sammenhængende område omkring Tryggevælde Å, fra udløbet i Køge Bugt til sammenløbet med Stevns Å syd for Hårlev. Ådalen ligger i en gammel fjordarm og fremstår som et stort vådområde domineret af enge, der oversvømmes i perioder af vinterhalvåret. Stedvis er der store arealer med rigkær mellem de ånære enge og de landbrugsarealer, der afgrænser ådalen. Mange steder afgrænses ådalen af levende hegn.

Gammel Havdrup Mose, Peter Leth

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området er ca. 54 ha stort og består af de to moser Gammel Havdrup Mose og Snoldelev Mose Moserne ligger ca. 13 km sydøst for Roskilde og er ynglested for rørhøg og rørdrum. Moserne har været udsat for tørvegravning under de to verdenskrige, og i Snoldelev Mose er der en hængesækagtig ø i midten af mosen. I begge moser er der åbne vandflader med kraftig rør- og pilevegetation i randzonerne.

Moserne er fredet i 1978 med forbud mod bebyggelse, terrænændring, beplantning, hegning mv.

Ramsømagle Sø med Langvad Å og rørsump i forgrunden.

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Ramsø Mose ligger ca. 10 km syd for Roskilde. Området ligger i bunden af Ramsødalen på begge sider af Langvad Å. Ramsødalen er en del af en længere tunneldal dannet i istiden.

I den østlige halvdel af området ligger Gadstrup Mose og Brordrup Mose, Ramsømagle Sø og den genoprettede statsejede Ramsø. Den vestlige del af området består af enge nord for Øster Syv, Elleenge og Akselmose. Der er stisystemer gennem det meste af området, og der er opført fugletårne både ved Ramsømagle Sø og engene nord for Øster Syv.

Området er på 171 ha.

Eremittræ. Den sjældne bille eremit lever i gamle, hule træer i området.

 

Natura 2000-plan

Strategisk miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området ligger ca. 6 km syd for Køge, og hovedparten af området består af skov. Der findes mange gamle træer i Dyrehaven, bl.a. flere gamle alléer bestående af hestekastanje samt gamle træer af bøg, eg og lind. De gamle træer giver gode levemuligheder for insekter som eremit og andre dyr som hulrugende fugle. I dyrehaven findes to større søer, der er opstået ved opstemning af et lille vandløb.


Dyrehaven ligger i tilknytning til Vallø Slot. Området er omfattet af en fredning, hvis formål er at sikre områdets landskabelige og kulturhistoriske værdier samt sikre offentligheden adgang.

Området er på 64 ha.

 

Flyndersø, Peter Leth

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området, som udgør ca. 4.030 ha, mellem Hundested og Rørvig er et istidslandskab, som domineres af marint forland og et 3.900 ha store lavvandede havområde mellem Rørvig-halvøen og Halsnæs-halvøen, som benyttes af rastende ederfugle. Det marine forland ved Rørvig er domineret af klitnaturtyper, rigkær og tidvis våd eng, som er udviklet på strandvoldssletter med afsnørede strandsøer ved nordkysten (Dybesø og Flyndersø). Såvel det marine forland som vinkelforlandet Korshage blev fredet i 1950. Skansehage er en aktiv krumodde. Der foregår fortsat en betydelig erosion langs nordkysten, mens sandbanker vandrer mod syd langs Isefjordkysten.

Rævebjerg med kreaturer og Nekselø i baggrunden, Peter Leth

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Områdets samlede areal er på ca. 44.750 ha. Heraf udgør vandarealet i Sejerø Bugt og Saltbæk Vig ca. 90 %, resten er landareal med en kystlinje på ca. 63 km.

Landarealerne domineres især af kystmorfologiske strukturer som laguner, klitter samt overdrev udviklet på kystskrænter og randmoræner. Der er gennemført en lang række fredninger i området.

Blandt områdets vigtige natur kan nævnes rikærene ved Saltbæk Vig, klitnaturtyperne på Eskebjerg Vesterlyng og overdrevene i Bjergene, i Veddinge Bakker og på Ordrup Næs og Nekselø foruden klitnaturtyperne ved Korevlerne og Sanddobberne samt de veludviklede laguner Saltbæk Vig, Korevlen og Tranevejle.

Området er også vigtige for en lang række arter. Her skal blot nævnes et lille udpluk: rastende havdykænder i Sejerø Bugt, mygblomst, enkelt månerude og kildevældsvindelsnegl ved Saltbæk Vig, klokkefrø på Nekselø samt dværgterne og klyde bl.a.ved Saltbæk Vig og Sanddobberne og på Nekselø.

Udby Vig ved Hønsehals to Sølvhejre, Peter Leth

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Området er 385 ha. stort, og ligger på Tuse Næs ud til Isefjorden ca. 5 km nord for Holbæk.

Den del af området, som ligger uden for skovene (Hønsehals og Bognæs) præges af lavtliggende "engarealer", som nærmest vigen har en svag saltpåvirkning og derfor kan karakteriseres som strandeng. Mod nord kan "engene" bedst karakteriseres som rigkær, mens de mod syd i højere grad har karakter af tidvis våd eng. De højere liggende landarealer langs vigen er næsten alle dyrkede eller skovbevoksede.

Ud over sine lysåbne natur er området bemærkelsesværdigt ved forekomsten af de tre arter af vindelsnegle, skæv, sump- og ikke mindst kildevældsvindelsnegl.
Vigen, det lavvandede område mellem Hønsehals Skov og Bognæs Skov, er ikke fredet, men ellers er næsten hele området omfattet af en fredning fra 1998.

Vue til Store lyng fra nordvest, Peter Leth

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Området er på 3.435 ha og strækker sig fra Saltbæk Vig i vest til Undløse Bro i Øst. To vandløbssystemer indgår i området, dels Bregninge Å der via et reguleret forløb løber ud i Sejerø Bugt og dels Åmose Å der via Tissø løber ud i Storebælt. Den vestlige del af Åmose Å, nedstrøms Bromøllerøret er fin og ureguleret. Opstrøms ”røret” er åløbet gennemreguleret og monotont.

Under den sidste istid har Store Åmose sandsynligvis været dækket af en istunge. Senere i postglacialtiden blev Åmosen udfyldt af først kalkholdige dyndaflejringer og senere af vældige tørveaflejringer. Størstedelen af denne tørv i Store Åmose har været berørt af tørveindvinding under krigen, hvorfor det meste af mosevegetationen var forsvundet i slutningen af 1940'erne. Store Åmose er senere blevet intensivt drænet og opdyrket, og selve Åmose Å blev udrettet i 1960'erne.

De biologisk mest bevaringsværdige dele af Store Åmose er i dag Lyngen (Ulkestrup Mose), Sandlyng og Store Lyng. Af tidligere bevaringsværdige moser findes bl.a. Maglelyng, som nu er tilgroet og delvis kultureng. Af andre moser kan nævnes Bodal Mose, som er opdyrket (nu delvis genoprettet) og Verup Mose, der er tilgroet med pil og birk, og resten er opdyrket.

Området udgør i dag et vigtigt yngleområdet for bl.a. havørn og engsnarre og er centralt for overlevelsen af sjællands sidste bestand af odder.

Tissø syd for Lille Fuglede, Peter Leth

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området har et areal på 3.400 ha, hvoraf Tissø udgør 1.200 ha. Området er beliggende syd og sydøst for Kalundborg. Startende fra nord omfatter området Lille Åmose, som gennemløbes af Øvre Halleby Å. Syd herfor ligger Danmarks fjerde største sø Tissø, som afvandes mod vest gennem Nedre Halleby Å. På sin vej passerer Nedre Halleby Å bl.a. Bjerge Enge og Fællesfolden for ved Flasken at nå Storebælt. Bøstrup Å, som bl.a. gennemløber Jødelands Mosen, Hallenslev Mose og Rye Mose er et sydfra kommende sideløb til Nedre Halleby Å.

Naturen i området er særlig i kraft af bl.a. selve Tissø med sine rastene gæs og svaner, yngleforekomster af bl.a. rørhøg i områdets moser samt fine overdrev og strandenge ved bl.a. Fællesfolden og Reersø Vejle.

Lagune med tagrørskov og skarvkoloni i baggrunden

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Området, der ligger umiddelbart øst for Nykøbing Sjælland, grænser op til Isefjord. Området er på 242 ha og består af inddigede, lavvandede næsten ferske laguner samt et mindre areal uden for dæmningen i Isefjord.

Området tiltrækker en lang række yngle- og trækfugle. Her raster mange andefugle bl.a. skeand, hvinand, bjergand og knarand. De udbredte rørskovsbevoksninger især i og omkring den nordlige del af søen giver gode yngleforhold for rørdrum og rørhøg. Området huser også en stor skarvkoloni.

Hovedparten af området er fredet og udlagt til reservat. Af hensyn til fuglelivet er der færdselsforbud i det meste af området. Fra fugletårnet i områdets østside er der en fantastisk udsigt over området.

Røsnæs sydspids, Peter Leth

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området har et areal på ca. 5.800 ha og omfatter Røsnæs sydskrænter, spidsen af Asnæs, Gisseløre og Kalundborg Fjord. Røsnæshalvøen er et af de tørreste og mest solrige pletter i Danmark. I gennemsnit falder der kun 523 mm nedbør pr. år. mod et landsgennemsnit på 664 mm/år og normalt ligger Røsnæs ca. 100 solskinstimer over landsgennemsnittet.

Røsnæshalvøen er en vold af ler, sand, grus og sten som blev skubbet op under sidste istid. Dengang skød en gletsjer fra Østersøen op gennem Storebælt og skubbede store flager af frossen jord foran sig. Røsnæs er den østligste del af en sådan randmoræne.

Pga. de dårlige jorde og stejle skrænter er jorden hovedsagelig blevet brugt til græsning. Det har betinget og bevaret en karakteristisk og artsrig overdrevsvegetationen med flere varmeelskende arter, som har deres hovedudbredelse sydøst for Danmark. Endvidere findes klokkefrø på spidsen af både Røsnæs og Asnæs og den lille hval marsvin ses hyppigt søge føde i Kalundborg Fjord omkring Røsnæs.

Holtug Kridtbrud, Peter Leth

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Området består af en ca. 6 ha stor tidligere kridtgrav beliggende i Stevns Klint øst for Holtug landsby. Kridtgraven består af to halvdele adskilt af en "ø" (det tidligere fabriksområde). Den sydlige del af kridtgraven rummer en mindre, lavbundet sø.

Fuglefjeld på vestsiden af Hammeren Fotograf: Finn Hansen www.367ture.dk

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området 

Natura 2000-området Hammeren og Slotslyngen strækker sig fra nordspidsen af Bornholm og ned langs vestkysten mod Vang og dækker 557 ha. Områdets topografi er meget varieret. Der findes flere sprækkedale bl.a. Mølledalen og Finnedalen, der afgrænser Slotslyngen fra Hammershus og det bagvedliggende bornholmske landskab. Vestkysten er meget stejl, mens istidens gletcherfremstød har givet den østlige del af Hammerknuden en mere afrundet facon. Denne form og retning går igen i det frit beliggende Langebjerg. Højeste punkter er 76 m på Langebjerg, 82 m ved Hammerfyr, mens det højtliggende Slotslyngen, hvor store dele af arealet ligger over 80 m-koten, når 91 m. Slotslyngen og Hammerknuden var før i tiden en del af det vidtstrakte, græssede hedeområde Højlyngen. Hammerknuden er en unik botanisk perle. Der er igennem tiden observeret mere end 600 forskellige planter, hvilket svarer til godt 1/3 af de planter, der er fundet på Bornholm. Klippen adskiller sig væsentligt fra naboklipperne, fordi den har mange forskellige plantesamfund på grund af bl.a. en næringsfattig tør sydskrænt, mørk og fugtig nordskrænt, kalkrigt overdrev mod vest og næringsrige dalsænkninger. Derudover har området været afgræsset i århundreder. Den menneskelige aktivitet i området, har gennem tiden også bidraget væsentligt til, at så mange planter kan findes på så lille et område. Mennesket indførte i middelalderen mange nytteplanter, de blev dyrket som f.eks. læge- eller krydderplanter, og der kan stadig findes en lang række af disse planter i området.

Gyldenså lige omkring løvspring. Foto: Finn Hansen www.367ture.dk

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området 

NATURA 2000-området ligger på Østbornholm på kysten mellem Bølshavn og Listed. Det dækker ca. 14 ha. Det består af en løvskovklædt sprækkedal med vandløbet Gyldenså i bunden og strækker sig ca. 1,5 km ind i landet.

Der findes en righoldig skovbundsflora i ådalen med bl.a. blegblå anemone, som i Danmark kun findes på Bornholm.

Det meste af området er fredsskov og hele området er omfattet af en landskabsfredning fra 1980.

Lyngblomstring i Majdal, Paradisbakkerne Fotograf: Finn Hansen www.367ture.dk 

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse 

 

Om området 

Natura 2000-området Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne ligger i det centrale Bornholm med et areal på 6.182 ha. Området er et af Danmarks største samlede skovområder, og rummer bl.a. øens højeste punkt. Topografien præges af talrige sprækkedale i klippegrunden og enkelte større forvitrede diabasgange, hvor den mest markante er Ekkodalen. Landskabets højde i forening med det tætte skovdække betyder at området modtager øens højeste nedbørsmængder ca. 700 mm årligt mod under 500 mm ved kysten.

Skovene rummer kulturværdier så som borgruiner, røser, skibssætninger og bautasten. I Habitatområdet findes et større militært radaranlæg og flere mindre militære anlæg. Desuden findes her mange tidligere og enkelte stadigt fungerende stenbrud.

Kystklinten set fra Homandshald. Foto: Finn Hansen, www.367ture.dk

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området 

Natura 2000-området Kystskrænterne ved Arnager Bugt ligger på Sydbornholm på kysten vest for Arnager og har et samlet areal på ca. 20 ha. Skrænterne består her primært af sand aflejret i kridttiden. Flere steder i klinten findes det såkaldte Arnager-grønsand, som indeholder mange mikroskopiske fossiler. I den østligste del af området findes et fremskudt ”klippeparti”, Homandshald. Det er ikke klipper i egentlig forstand, men en ler- og jernholdig sandsten fra Nedre Kridt, aflejret for ca. 135 mio. år siden.

Området er udpeget for at beskytte kystskrænterne og de tilhørende naturtyper, bl.a. kystklint/klippe, kalkoverdrev og surt overdrev.

Dueodde. Fotograf: Didde Dalkvist

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området 

Natura 2000-området Dueodde på ca. 264 ha dækker det sydøstligste hjørne af Bornholm og er kendetegnet ved store mængder fint flyvesand og med en for Østdanmark usædvanligt veludviklet klitnatur.

Store dele af området omkring Dueodde blev tidligere tilplantet for at hindre sandflugt. For at bevare de resterende lysåbne arealer blev ikke-tilplantede arealer fredet i 1937. Senere kom yderligere fredninger til for at bevare naturhistoriske værdier, og hele Natura 2000-området er således i dag dækket af fredninger.

Klitlandskabet på Dueodde veksler mellem store, åbne klitter med lyng- og revlingklædte partier og fyrreskov. Nogle af de fugtige lavninger mellem klitterne indeholder arealer med den sjældne naturtype tørvelavning, hvor der gror meget nøjsomme plantearter.

Lomvie og alk i kolonien på Græsholm, Ertholmene. Fotograf: Sune Riis Sørensen

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området 

Natura 2000-området Ertholmene omfatter klippeøerne Christiansø, Frederiksø, Græsholm, Tat og Østerskær samt et omkringliggende havareal. Hele Natura 2000-området har et samlet areal på 1.265 ha et habitatområde og et fuglebeskyttelsesområde.

Øerne består af granithorst, som er dannet af 1.400 millioner år gammel granit (grundfjeld). Det højeste punkt er 22 meter over havets overflade på Christiansø. Græsholm er ubeboet, med en sparsom vegetation præget af gødning fra de mange ynglefugle. Området har meget stejle kyster, og havbunden i den marine del når dybder på ned til 40 meter få hundrede meter fra kysten. Stenrevene fordeler sig fra relativt lavt vand og ned til ca. 40 meters dybde. Dele af revene er periodevis tørlagte.

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget for at beskytte klippenaturtyper på Ertholmene og det omgivende havområde. Her findes en stor andel af den nationale forekomst af indlandsklipper. Området er et af de få danske Natura 2000-område med fuglearterne lomvie og alk på udpegningsgrundlaget som ynglende. Derudover findes der på skæret Tat en voksende bestand af gråsæler.

Området er desuden udlagt som natur- og vildtreservat, hvorfor der gælder særlige restriktioner i forhold til jagt og færdsel både til lands og på havet.

Kystklipperne Måneskinsklipperne. Foto: Finn Hansen, 367ture.dk

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området 

Natura 2000-området Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne ligger på Nordbornholm ud til den nordøstvendte kyst mellem Tejn og Gudhjem, med et areal på 121 ha.

Kysten indeholder både rullestensstrand og høje kystklipper, bl.a Helligdomsklipperne. Spællinge Å – Døndalsåen findes i bunden af en sprækkedal, hvoraf en del udgøres af Døndalen.

Områdets skove omfatter både eksponeret løvskov på kystklipper og skov inde i dalsænkningen, hvor den til dels har præg af naturskov.

Klippekyst ved Randkløve Skår Fotograf: Mads Brink Lillelund

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området 

Natura 2000-området Randkløve Skår strækker sig ca. 9 km langs kysten mellem Gudhjem og Listed med et areal på 91 ha. Naturværdierne består i hovedsagen af de mere eller mindre bare kystklipper, kærene og den stejle skovdækkede klippeskråning ind mod land. I skoven findes flere mindre å-løb i dybtliggende å-lejer i klippesprækker. På klippekysten findes en lang række rockpools, der kan være ynglested for rødlistede paddearter, heriblandt grønbroget tudse og strandtudse.

I den nordvestlige del af området ved Kongensmark findes kystnære overdrev med et væld af de fredede orkideer bl.a. tyndakset gøgeurt, salep gøgurt og skov-gøgelilje. Endvidere findes den rødblomstrede form af rundbælg på en af landets få voksesteder.

Udsigt fra kalkoverdrev over tidvis våd eng.

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området omfatter den del af Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn, der ligger ud mod Isefjorden nordvest for Jægerspris. Det består for en stor del af et sandet og stedvist kuperet morænelandskab, der gennembrydes af et fladt, tidligere havdækket område. Området har siden 1882 været permanent benyttet som skydeterræn, hvorfor store dele af området ikke i den periode er blevet benyttet landbrugsmæssigt. Området henligger i dag med lav bevoksning domineret af overdrevsplanter.

Overdrevs-, hede- og mosearealerne rummer en meget varieret og artsrig flora på grund af de varierede geologiske forhold og fraværet af gødskning. Floraen opretholdes desuden som følge af forsvarets aktiviteter og naturpleje. Spredt i området findes mindre skovparceller med både nåle- og løvskov samt vandhuller med en artsrig paddefauna.

Natura 2000 området omfatter tillige den tilgrænsende kyststrækning langs Isefjorden med lavvandet bugt og sandflader. Områdets samlede areal er på 572 ha, hvoraf det meste er statsejet (Forsvarsministeriet).

Udsigt over Bramsnæs.

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området består af to habitatområder, som ligger i Hornsherred. Det ene er Egernæs, som ligger i bunden af Isefjorden. Området omfatter dele af Ordrup Skov og tilgrænsende græsningsarealer samt vegetationsklædte holme, en del af den lavvandede bugt Tempelkrog samt vådområdet Fuglsø.

Det andet habitatområde er Ryegård Dyrehave. Dette habitatområde består af tre adskilte delområder: Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov. Dyrehaven ligger i et kuperet morænelandskab, hvilket giver et afvekslende område med bakker, skov og en række lysåbne naturtyper, herunder Kirkemosen.

Området rummer meget artsrige rigkær, kalk- og sure overdrev samt nedbrudt højmose og udstrakte, afgræssede strandenge. Af områdets skovnaturtyper findes bl.a. de artsrige, kystnære bøg på muld og afgræssede bøg på mor i Ryegaard Dyrehave.

Natura 2000 området omfatter tillige den tilgrænsende kyststrækning langs Isefjorden med lavvandet bugt og vige. Områdets samlede areal er på 197 ha, og stort set hele landdelen af området er omfattet af fredningen Ryegårds Jorder.

Udsigt fra kalkoverdrev over tidvis våd eng.

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Kyndby Kyst ligger i Hornsherred, øst for Orø. Området indeholder et varieret kystlandskab langs Isefjord. De lavtliggende kystnære arealer i Jægerspris Bugt og Kyndby Vig består af hævet havbund fra stenalderhavet. Mod Isefjord forekommer meget stejle kystskrænter og en smule indlands ligger det bakkede område, Kyndby Bakker. I Kyndby Vig ligger udmundingen af den markante smeltevandsdal, Skarndalen.

Området omfatter strandengs- og overdrevslokaliteter samt to stenrev, Kyndby Rev og Sælø.

Strandengene omfatter de udstrakte flade arealer på hævet havbund, der rummer såvel egentlig strandengsvegetation, som rigkær og væld. De stejle kystnære skrænter rummer overdrevslokaliteter både på kalkholdig og sur jordbund.

Områdets samlede areal er på 366 ha, hvoraf 290 ha udgøres af hav. Det meste af området er statsejet, og i området findes ca. 11 ha fredede arealer, der omfatter fredning af Kyndby Bakker, Kyndby Kystskrænt.

Bøg på mor i Rude Skov ved Løjesø, Peter Leth

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Rude Skov har et areal på 579 ha. Rude Skov er karakteristisk ved de betydelige forekomster af naturtyperne bøg på mor samt nedbrudt højmose, som findes i Blegmandsmosen. det kuperede terræn med skift mellem stejle bakker og lavninger opfyldt af søer og moser. De dybe huller er opstået ved, at klumper af dødis lå spredt over området, mens der skete aflejring af sand og ler omkring dem. Da dødisen smeltede væk, lå hullerne tilbage. De større skovsøer med deres afrundede former og stejle sider – Løjesø, Agersø, Skovrøddam og Ebberøddam – er dannet på denne måde.

Bøg på muld

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-område Folehave Skov ligger i Nordsjælland, lige syd for Hørsholm. Området er karakteriseret ved de store løvskovsarealer med få områder af eng, mose og sø. Natura 2000-område er specielt udpeget for at beskytte forskellige skovnaturtyper hvor bøg på muld er den mest udbredte. I noget mindre omfang findes bøg på mor, ege-blandskov og elle- og askeskov.

Områdets samlede areal er på 264 ha og hele området er statsejet.

Bøg på muld

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-område nr. 260 Tokkekøb Hegn, Grønholt Hegn og Ny Hammersholt ligger i Nordsjælland syd for Hillerød. Området er karakteriseret ved de store skovarealer med en del søer og moser og enkelte større søer som Storedam. Natura 2000-område er specielt udpeget for at beskytte forekomster af skovnaturtyper af både tørre og våde naturtyper, hvor bøg på mor og bøg på muld er de mest udbredte. I noget mindre omfang men dog stadig betydelige arealer findes stilkege-krat, ege-blandskov, skovbevokset tørvemose og elle- og askeskov. I området findes flere lokaliteter med mosset grøn buxbaumia og enkelte med stor kærguldsmed, der dog ikke er på områdets udpegningsgrundlag.

Områdets samlede areal er på 1096 ha og hele området er statsejet.

Udsigt fra skovkant over Bøllemose.

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Freerslev Hegn ligger i Nordsjælland, sydvest for Hillerød. Landskabet omkring Freerslev Hegn er et smeltevandspåvirket bølget bundmorænelandskab, med to større områder med dødiskarakter som småbakket terræn og mange afløbsløse vandhuller. Freerslev Hegn består af et skovområde med et lysåbent område i den centrale del. Det lysåbne areal består af Bøllemose omgivet af græssede eng- og overdrevsarealer.

Området rummer både tørre og våde skovnaturtyper med dominans af bøg på muld og bøg på mor. Omkring søen, Bøllemose, findes hængesæk og i søen findes stor kærguldsmed. I noget mindre omfang men dog stadig betydelige arealer findes ege-blandskov og stilkege-krat.

Områdets samlede areal er på 274 ha og hele området er statsejet.

Udsigt over overdrev mod Ulkerup Skov.

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Annebjerg Skov og Ulkerup Skov ligger i Nordvestsjælland, lidt syd for Nykøbing Sjælland. Området består af to adskilte skovområder, Annebjerg Skov og Ulkerup Skov. De to skove ligger på muldrig jord på moræneler. Annebjerg Skov har som Ulkerup Skov fungeret som overdrev for omkringliggende landsbyer og derfor været en mosaik af lysåbne områder med krat og skov på svært tilgængelige steder. Skoven blev antagelig fredet i henhold til 1781 skovforordningen og efterfølgende tilplantet.

Område består af både tørre og våde skovnaturtyper med overvejende dominans bøg på muld og mindre forekomster af andre skovtyper. Området er således primært karakteriseret ved de store skovarealer med et større lysåbent areal med eng, sø og overdrev mellem de to skove.

Områdets samlede areal er på 395 ha og hele området er statsejet.

Danmarkskort Jylland NordJylland ØstJylland VestJylland SydFynSjælland SydSjælland Nord og Bornholm