Natura 2000-planlægning 2022-2027

Natura 2000-planerne er tilsammen en plan for, hvordan Danmark sikrer fremgangen i vores vigtigste natur, Natura 2000-områderne.

Natura 2000-handleplaner

Miljøstyrelsen og kommunerne er i gang med at udarbejde Natura 2000-handleplaner. Handleplanerne skal offentliggøres senest 3. juli 2024, idet Natura 2000-planerne blev offentliggjort den 3. juli 2023.

Høring af Natura 2000-handleplaner

Inden handleplanerne offentliggøres skal de i mindst 8 ugers høring. Mange kommuner har meddelt, at de ikke kan nå at sende handleplanerne i høring 3. januar 2024, hvorfor handleplanerne vil blive sendt i høring i løbet af de første måneder i 2024. Miljøstyrelsen har anmodet kommunerne om dato for høringer af de enkelte planer, og har samlet de indmeldte data i et excel-ark for at skabe et overblik. Find ’Oversigt for høringstidspunkter for skovhandleplaner’ nedenfor.

Tjek altid på myndighedens egen hjemmeside for høringsperiode, da det er den endeligt gældende dato. Arket opdateres løbende, efterhånden som Miljøstyrelsen modtager opdateringer fra kommunerne. Der vil som udgangspunkt kun være en af de respektive myndigheder, som indsamler alle høringssvar for alle de involverede myndigheder i den enkelte handleplan.

Naturstyrelsen har deres forvaltningsplaner i høring fra 9. februar til 8. marts 2024.

Behandling af høringssvar til Natura 2000-handleplaner

Miljøstyrelsen og kommunerne har fordelt arbejdet med at indsamle høringssvar mellem sig. Det er muligt at finde et overblik over hvor høringssvar skal sendes til via nedenstående link til ’Oversigt for høringstidspunkter for skovhandleplaner’.

Efter endt høringsperiode fordeler myndighederne høringssvar mellem sig, så det er den rette myndighed, der kommenterer på høringssvarene.

Efterhånden som Natura 2000-handleplanerne kommer i høring vil det blive muligt at se udkast til de Natura 2000-handleplaner, hvor Miljøstyrelsen har en myndighedsforpligtelse (der indgår Natura 2000-skovhandleplan i den samlede Natura 2000-handleplan). Plandokumenterne ses under de respektive landsdele, som tilgås længere nede på denne side. På denne side er der ligeledes et link til hvor høringssvar afgives for den enkelte Natura 2000-plan.

Ramme for Natura 2000-handleplaner

Natura 2000-handleplanerne skal være i overensstemmelse med Natura 2000-planerne, og har til formål at udmønte den statslige Natura 2000-plan. Der skal indgå en prioritering af den forventede forvaltningsindsats og de forventede initiativer herunder plan for interessentinddragelse. Der skal også indgå en oversigt over fordelingen af indsatser mellem myndigheder og offentlige lodsejere.

 Natura 2000-planerne 2022-2027 har overordnet fokus på:

  • Mere naturlige processer og naturens robusthed
  • Sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder
  • Bekæmpe invasive arter

Vejledende oversigt over høringstidspunkter

Excel-ark: ’Oversigt for høringstidspunkter for skovhandleplaner (opdateret 20.februar)’

Høringsbrev skovhandleplaner 2022-2033

Natura 2000-plan og strategisk miljøvurdering

Ud over Natura 2000-planer har Miljøstyrelsen udarbejdet en Strategisk Miljøvurdering (SMV) for hver Natura 2000-plan, som behandler potentielle risici og interesseafvejninger.

For hvert Natura 2000-område er foruden en Natura 2000-plan og en Strategisk Miljøvurdering (SMV) udarbejdet et høringsnotat, en sammenfattende redegørelse samt en basisanalyse. Dokumenterne kan findes under relevante landsdele og Natura 2000-områdenummer i oversigten under ”Plandokumenter 2022-2027”.

Alle høringssvar af generel og overordnet karakter er behandlet i det generelle høringsnotat, som kan findes i boksen ”Plandokumenter 2022-2027” nedenfor. I indledningen til det generelle høringsnotat er det muligt at læse om høringens rammer samt små generelle justeringer af Natura 2000-planerne.

Gældende afgrænsning Natura 2000-planproces

Alle plandokumenterne er udarbejdet med udgangspunkt i de Natura 2000-områder, der var gældende, da både basisanalyserne og Natura 2000-planerne blev udarbejdet (jf. habitatbekendtgørelsen nr. 1595 af 06/12/2018). I 2021 blev habitatbekendtgørelsen opdateret til den nu gældende version (habitatbekendtgørelse nr. 2091 af 12/11/2021). I den forbindelse blev der bl.a. udpeget nogle nye fuglebeskyttelsesområder, nogle Natura 2000-områder blev lagt sammen og nogle habitat- og fuglebeskyttelsesområder blev tilknyttet andre Natura 2000-områder. I forbindelse med opdateringen blev antallet af Natura 2000-områder således ændret fra 257 til 250. Det vil sige, at der for de Natura 2000-områder, der efterfølgende er lagt sammen, kan være udarbejdet flere Natura 2000-planer svarende til den tidligere geografiske inddeling gældende pr. 6. december 2018.

Plandokumenter 2022-2027

Plandokumenter for perioden 2022-2027 omfatter Natura 2000-planer, høringsnotater, høringssvar, Strategiske Miljøvurderinger (SMV), sammenfattende redegørelser og basisanalyser. Dokumenterne kan findes under relevante landsele herunder.

Proces og tidsplan

I nedenstående rullemenu kan du læse nærmere om de enkelte faser i forbindelse med udarbejdelse af Natura 2000-planer. Her kan du også se relaterede dokumenter og henvisninger.