Natura 2000-planlægning 2022-2027

Natura 2000-planerne er tilsammen en plan for, hvordan Danmark sikrer fremgangen i vores vigtigste natur, Natura 2000-områderne.

Miljøstyrelsen har d. 3/7 2023 offentliggjort de endelige Natura 2000-planer for tredje planperiode (2022-2027). Der er i alt udarbejdet 257 Natura 2000-planer. Hver Natura 2000-plan indeholder langsigtede målsætninger for naturen i området, samt en oversigt over de indsatser, der skal gennemføres i planperioden 2022-2027. 

Natura 2000-planerne 2022-2027 har overordnet fokus på:

  • Mere naturlige processer og naturens robusthed
  • Sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder
  • Bekæmpe invasive arter

Kommunerne og Miljøstyrelsen er nu i gang med at udarbejde handleplaner. Handleplanerne skal senest i høring d. 3/1 2024. Såfremt der opstår udfordringer med at imødese denne frist henstilles kommunerne til at kontakte Miljøstyrelsen.

Ud over Natura 2000-planer har Miljøstyrelsen udarbejdet en Strategisk Miljøvurdering (SMV) for hver Natura 2000-plan, som behandler potentielle risici og interesseafvejninger.

For hvert Natura 2000-område er foruden en Natura 2000-plan og en Strategisk Miljøvurdering (SMV) udarbejdet et høringsnotat, en sammenfattende redegørelse samt en basisanalyse. Dokumenterne kan findes under relevante landsdele og Natura 2000-områdenummer i oversigten under ”Plandokumenter 2022-2027”.

Alle høringssvar af generel og overordnet karakter er behandlet i det generelle høringsnotat, som kan findes i boksen ”Plandokumenter 2022-2027” nedenfor. I indledningen til det generelle høringsnotat er det muligt at læse om høringens rammer samt små generelle justeringer af Natura 2000-planerne.

Alle plandokumenterne er udarbejdet med udgangspunkt i de Natura 2000-områder, der var gældende, da både basisanalyserne og Natura 2000-planerne blev udarbejdet (jf. habitatbekendtgørelsen nr. 1595 af 06/12/2018). I 2021 blev habitatbekendtgørelsen opdateret til den nu gældende version (habitatbekendtgørelse nr. 2091 af 12/11/2021). I den forbindelse blev der bl.a. udpeget nogle nye fuglebeskyttelsesområder, nogle Natura 2000-områder blev lagt sammen og nogle habitat- og fuglebeskyttelsesområder blev tilknyttet andre Natura 2000-områder. I forbindelse med opdateringen blev antallet af Natura 2000-områder således ændret fra 257 til 250. Det vil sige, at der for de Natura 2000-områder, der efterfølgende er lagt sammen, kan være udarbejdet flere Natura 2000-planer svarende til den tidligere geografiske inddeling gældende pr. 6. december 2018.

Plandokumenter 2022-2027

Plandokumenter for perioden 2022-2027 omfatter Natura 2000-planer, høringsnotater, høringssvar, Strategiske Miljøvurderinger (SMV), sammenfattende redegørelser og basisanalyser. Dokumenterne kan findes under relevante landsele herunder.

Proces og tidsplan

I nedenstående rullemenu kan du læse nærmere om de enkelte faser i forbindelse med udarbejdelse af Natura 2000-planer. Her kan du også se relaterede dokumenter og henvisninger.