Klimatilpasning

Klimaforandringer og ekstreme vejrhændelser kræver en lang række indsatser for at håndtere de øgede vandmængder og mindske risikoen for oversvømmelser og erosion

Miljøstyrelsen arbejder for at sikre, at klimatilpasning bliver tænkt ind i lovgivning på miljøområdet, så vel som på tværs i tilstødende lovkomplekser. Det kan for eksempel være, at kommunerne får bedre mulighed for at aflede og opsamle regnvand, for at undgå oversvømmelser. Det kan også være at sikre statsskovene mod storme. I Danmark har fokus primært været på at reducere risikoen som følge af oversvømmelser fra skybrud og stormflod.

Miljøstyrelsen vejleder kommuner, borgere og virksomheder i arbejdet med klimatilpasning. Det sker via portalen www.klimatilpasning.dk. Portalen præsenterer viden om klimaændringer og klimatilpasning inden for relevante temaer. Portalen indeholder desuden nyheder om klimatilpasning, konkrete eksempler, værktøjer og teknologiske løsninger. Portalen er forankret i Miljøstyrelsen og udvikles i et tværgående samarbejde med en række ministerier, styrelser, KL og Danske Regioner.

Besøg klimatilpasning.dk

Klimatilpasning i kommuneplaner

Konsekvenserne af klimaforandringer og ekstremvejr kan være svære at sikre sig fuldstændigt imod, men gennem langsigtet og målrettet fysisk planlægning er det muligt at forebygge mange væsentlige skader i forbindelse med både skybrud og stormflod.

I 2018 trådte planlovens nye muligheder for forebyggende planlægning for oversvømmelse og erosion i kraft. Lovændringen gælder for kommune- og lokalplanlægning og giver kommuner nye muligheder i arbejdet med at forebygge skader ved oversvømmelse eller erosion.

Regler giver f.eks. kommuner mulighed for at kræve, at en bygherre skal sikre, at der etableres afværgeforanstaltninger i de områder, som i kommuneplanen er udpeget som potentielle oversvømmelses- eller erosionstruede. 

Reglerne stiller kun krav om etablering af afværgeforanstaltninger, når der planlægges for nye byområder, fortætning af eksisterende by, tekniske anlæg der er truet af oversvømmelse eller erosion, eller ændret arealanvendelse.

Der er vide rammer for, hvordan kommunerne kan gribe opgaven an. Derfor er det hensigtsmæssigt, at væsentlige beslutninger om forebyggelse af skader ved oversvømmelse og erosion træffes i kommunalbestyrelserne.