Lovgivning

Natura 2000-områderne bliver som hovedregel beskyttet af den eksisterende natur- og miljølovgivning suppleret med særligt stramme retningslinjer for, hvornår der kan gives tilladelser, der berører Natura 2000-områder.

De fleste aktiviteter, der kan påvirke Natura 2000 områderne, kræver tilladelse eller planlægning efter eksisterende natur- og miljølovgivning. Der findes altså ikke en særlig ”Natura 2000-lov”. 

Love der regulerer Natura 2000 planlægningen

Kravene til Natura 2000-planlægningen er fastsat i miljømålsloven og i skovloven. Formålet er, at den offentlige indsats til fordel for vandmiljøet og Natura 2000-områderne bliver fagligt velfunderet, effektiv og målrettet og sker i dialog med bl.a. lodsejerne og deres organisationer og natur- og friluftsorganisationer.

Reglerne for fastsættelse af mål i Natura 2000 planerne fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 15. december 2014  om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder .

Love og bekendtgørelser

Vejledninger

Nedenfor ses vejledninger relateret til planlægning, arter og naturtyper i relation til habitatdirektivet.

Notater

Notat om konsekvenserne foranlediget af, at Miljø- og Fødevareklagenævnet har ophævet og hjemvist en række sager vedrørende:VVM-tilladelse til Baltic Pipe-projektet fra Houstrup Strand til Faxe Syd tilslutningspunkt

  • Miljøvurdering af udledning af vand fra trykprøvning af Baltic Pipe-rørledning i Kommunerne Varde, Kolding, Nyborg, Slagelse og Faxe, og
  • VVM-tilladelser givet af Kommunerne Jammerbugt og Vesthimmerland til opstilling af vindmøller på Thorup Sletten, samt
  • VVM-tilladelse til projekt om opførelse af Vesterhav Syd Havmølleparks landanlæg.

Redegørelse for klagenævnsafgørelser