Anmeldeordning i Natura 2000-områder

Er du skovejer eller ejer af andre arealer inden for Natura 2000-områder, skal du være opmærksom på, at bestemte former for driftsændringer eller aktiviteter kræver en forudgående anmeldelse til enten kommunen eller Miljøstyrelsen, også selvom de ikke normalt kræver tilladelse eller lignende.

Baggrund og yderligere information

De driftsændringer eller aktiviteter, der skal anmeldes, er aktiviteter, der normalt ikke kræver tilladelse eller lignende, men som kan være til skade for værdifuld natur i Natura 2000-områderne. Anmeldelsen skal ske inden aktiviteten sættes i gang, for at myndighederne kan vurdere, om den ønskede driftsændring eller aktivitet kan påvirke arter og naturtyper negativt.

Anmeldeordningen ændrer ikke ved, at der som hidtil skal søges om tilladelse eller dispensation fra Miljøstyrelsen, kommunalbestyrelsen eller anden myndighed, hvis det kræves efter andre bestemmelser i lovgivningen eller i henhold til fredningskendelser, servitutter eller deklarationer.

Styrelsen har sammen med Dansk Landbrugsrådgivning udsendt et hæfte til brug for landbrugskonsulenterne i deres rådgivningsarbejde for landmænd og skovejere. Endvidere er der udarbejdet en folder der giver et hurtigt overblik over reglerne i forbindelse med Natura 2000.

Vejledning om anmeldelsesordningen m.v. efter naturbeskyttelsesloven

Styrelsen har udarbejdet en Vejledning om anmeldelsesordningen m.v. efter naturbeskyttelsesloven.

Denne vejledning har specielt til formål at vejlede om administrationen af naturbeskyttelseslovens § 19 b (anmeldelsesordning), og § 19 d og § 19 e (bestemmelser om kommunalbestyrelsernes forpligtelse til at gennemføre de Natura 2000-planer, som skal udarbejdes efter miljømålsloven).

Vejledningen erstatter den foreløbige vejledning om reglerne om internationale naturbeskyttelsesområder i naturbeskyttelseslovens § 19 b og § 19 f