Beskyttede arter og naturtyper

Natura 2000-områderne er udpeget med henblik på at beskytte en række truede, sjældne eller karakteristiske dyre- og plantearter og naturtyper.

Her op siden kan du se, hvilke dyr, fugle, planter og naturtyper, der er beskyttede i de danske Natura 2000-områder.

De beskyttede arter og naturtyper fremgår af EU's naturbeskyttelsesdirektiver: habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet. 

Naturtyper i bogform

Beskrivelserne i listen over naturtyper er tidligere udgivet på bogform, "Danske naturtyper i det europæiske NATURA 2000 netværk, 2000". I 2003 er der dog kommet to nye naturtyper til og en er udgået, så det er kun listen her på siden, der er opdateret.

Faglige rapporter

DCE har udarbejdet faglige rapporter om arbejdet med naturtyper.

Bilag IV-arter

Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne.

Bilag V-arter

EU's habitatdirektiv forpligter medlemslandene til at sikre, at indsamling og udnyttelse af en række arter ikke påvirker eller hindrer, at arterne kan opnå såkaldt gunstig bevaringsstatus. Arterne er anført på direktivets bilag V.