Udpegningsgrundlag

Natura 2000-områdere består af habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. Hvert område er udpeget for at beskytte bestemte arter og naturtyper, der er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Udpegningsgrundlaget er listen over de arter og naturtyper, der er beskyttet i hvert enkelt område.

Habitat- og fuglebeskyttelsesområderne er udpeget på grundlag af EU's habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver.

Gældende udpegningsgrundlag - 2022

Justering af udpegningsgrundlag

Miljøstyrelsen er ansvarlig for at opdatere udpegningsgrundlagene for de danske habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Udpegningsgrundlaget opdateres med mellemrum og som udgangspunkt hvert sjette år forud for udarbejdelse af basisanalyser. Ved opdateringen ajourføres udpegningsgrundlaget på baggrund af nye data indsamlet i det nationale naturovervågningsprogram og fra andre kilder. Baseret på dette datagrundlag vurderer Miljøstyrelsen, om udpegningsgrundlaget opfylder styrelsens faglige kriterier for arter og naturtypers tilføjelse til eller udtagning fra udpegningsgrundlagene.

I forbindelse med opdateringen fremlægger Miljøstyrelsen et forslag i offentlig høring med henblik på kvalitetssikring af forslaget inden endelig opdatering og meddelelse til Europa-Kommissionen.Det opdaterede udpegningsgrundlag blev sendt i offentlig høring oktober 2019 og endeligt afsluttet i februar 2022.Miljøstyrelsen modtog i forbindelse med høringen 306 høringssvar fra interesseorganisationer, kommuner og privatpersoner. Høringen har afstedkommet nogle justeringer af udpegningsgrundlagt, hvilket kan ses af høringsnotatet her:

Desuden er Miljøstyrelsens faglige kriterier justeret på baggrund af høringen, de endelige versioner kan ses her:

Læs mere om opdatering af udpegningsgrundlag i 2019.

Dialog med EU Kommissionen om grundlaget for at udtage arter eller naturtyper fra et udpegningsgrundlag

Mulighederne for at foretage ændringer på udpegningsgrundlag drøftes for tiden mellem EU Kommissionen og medlemslandene, herunder drøftes også krav til dokumentation for at udtage arter fra udpegningsgrundlag. Miljøministeriet har derfor besluttet, at udtagning af arter eller naturtyper fra det tidligere udpegningsgrundlag foreløbigt afventer afklaring af disse drøftelser. I forbindelse med den aktuelle opdatering er således kun tilføjet arter og naturtyper, der opfylder styrelsens kriterier.

Det er fortsat Miljøstyrelsens intention, at de arter og naturtyper som ikke er fundet i områderne, som ikke forekommer med en væsentlig forekomst, eller er på udpegningsgrundlaget ved en fejl, skal udtages.

Det opdaterede udpegningsgrundlag ligger til grund for de Natura 2000-planer, som er sendt i høring i februar 2022 - se udkast til de nye planer her. Det fremgår af orienteringen om disse hvilke områdegrænser, planudkastene bygger på.

Det opdaterede udpegningsgrundlag omfatter ikke på nuværende tidspunkt de seneste ændringer, der er foretaget for fuglebeskyttelsesområderne, hvor seks nye eller væsentligt udvidede marine områder blev udpeget i 2021. Disse ændringer forventes indarbejdet i udpegningsgrundlagene i løbet af 2022. For yderligere oplysninger om dette se Miljøministeriets høringsnotat om udpegningerne.

Historik