Fredede dyr og planter

Mange dyr og planter findes i så få eller små bestande i Danmark, at de risikerer at blive udryddet her i landet. Derfor har vi fredet mange af dem. Det er med til at sikre, at de overlever og har det godt.

Arterne kan også beskyttes gennem internationale aftaler, som Danmark har undertegnet. Aftalerne forpligter os til at beskytte en række dyr og planter, deriblandt nogle, som ikke er sjældne her i landet.

Nogle arter kan også beskyttes i særlige områder. Det gælder fugle og sæler i natur- og vildtreservater og enkelte planter på bestemte lokaliteter. Beskyttelsen kan også være midlertidig f. eks. gennem et forbud mod jagt af dykænder i isvintre i bestemte områder.

Fredning er kun en af måderne til at beskytte dyr og planter. En anden måde er at bevare og pleje de steder, hvor dyrene og planterne findes. Det kan ske gennem:

Oversigt over fredede dyr og planter

Bløddyr

Nogle få arter af såkaldte bløddyr (snegle, muslinger m. fl.) er fredede. 
Vinbjergsnegl og lægeigle må godt samles ind, hvis det ikke er til kommercielt brug.

Fisk

I Danmark er der registreret 38 arter af ferskvandsfisk, som er "vilde arter". I saltvand er der registreret 220 arter, men kun halvdelen gyder i danske farvande.

Snæblen er den eneste fisk i Danmark, der er totalfredet. Den lever i Vadehavet og gyder i nogle af de sydvestjyske åer.

Beskyttelsen af andre fiskearter reguleres gennem Fiskeriloven,  der indeholder bestemmelser om fredningstider, mindstemål m.v.

Fugle

I Danmark findes der ca. 300 fuglearter, 

hvoraf ca. 200 arter yngler fast eller har 
gjort det gennem længere tid. Almindelige arter, som kan ses hele året, er gråand, musvåge, hættemåge og solsort. Nogle arter 
er her kun i deres yngletid f. eks. havterne og løvsanger. Andre er her kun på træk eller ses kun om vinteren. Det gælder mange arter af gæs og f. eks. silkehale.

De fleste fuglearter er fredede hele året. Det gælder bl.a. alle rovfugle og småfugle samt de fleste vadefugle. Fredningen sker ikke blot for at beskytte truede arter, men også for at opretholde store bestande. Danmark har en international forpligtelse til at beskytte de store bestande af fugle, der kommer hertil på træk.

Miljøministeren afgør, hvilke arter der må jages og fastsætter  jagttiderne . Der er 33 arter, der må jages et par måneder hvert år.

Der findes særlige regler for jagt på arter, som gør  skade på afgrøder eller husdyr .

Insekter

I Danmark er der fundet omkring 20.000 arter af insekter.

I Danmark er der fredet 42 arter af insekter. Det er nogle arter af biller, guldsmede og sommerfugle. Sommerfuglene Herorandøje, Askepletvinge, Egesommerfugl, Enghvidvinge, Mnemosyne, Perlemorrandøje, Poppelsommerfugl, Skovhvidvinge, Slåensommerfugl, Stor Ildfugl og Terningssommerfugl regnes nu som uddøde i Danmark, men de er fortsat med på listen over fredede arter, i fald de skulle dukke op igen.

Biller (Coleoptera):

Guldsmede (Odonata): 

Sommerfugle (Lepidoptera):

 Krybdyr

I Danmark har vi kun 5 arter af krybdyr: 
2 arter af slanger og 3 arter af øgler.

Alle krybdyr er fredede.

Pattedyr

I Danmark har vi ca. 50 arter af pattedyr, som lever vildt. Det er f.eks. pindsvin, forskellige arter af flagermus, hare, egern, husmus, ræv, grævling, gråsæl, kronhjort og marsvin.

De fleste pattedyr, som lever vildt i Danmark, er fredede.

Miljø- og fødevareministeren afgør, hvilke arter der må jages og fastsætter  jagttiderne . 10 af arterne kan jages i nogle måneder om året.

Der findes særlige regler for jagt på arter, som gør  skade på afgrøder eller husdyr .

Læs mere om pattedyr i artsleksikonet

Orkideer

I Danmark er der ca. 35 arter. Det præcise tal afhænger af, hvilke specialisterne betragter som arter og hvilke som varieteter. Flere af dem danner også hybrider med hinanden.

Alle danske arter af orkidéer er fredede

 Andre planter

Antallet af højerestående planter i Danmark er ca. 1.000 arter. Dette tal dækker kun de oprindeligt hjemmehørende arter. Hertil kommer næsten lige så mange arter, der er indførte eller indslæbte til landet. 
Ca. 70 danske plantearter er fredede . Af disse udgør orkidéerne ca. 35 arter.

Regler om fredede dyr og planter

Fredede dyr og planter må ikke samles ind eller slås ihjel, og planter må ikke fjernes fra det sted, de vokser op, jf. artsfredningsbekendtgørelsen

Alle vilde pattedyr og fugle er fredede, med mindre der er givet tilladelse til at jage dem i jagtloven eller arten er omfattet af vildtskadebekendtgørelsen.

Desuden er alle krybdyr og padder samt 42 arter af insekter beskyttet af en særlig fredning. Disse arter må hverken dræbes, indfanges, transporteres eller håndteres. Artsfredningen gælder også nogle truede plantearter, bl.a. alle orkideerne.

Ønsker man at ansøge om dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen, skal der sendes ansøgningsskema til Obfuscated Email med angivelse af, at der ønskes dispensation fra.

Ansøgning om dispensation (word)

Ansøgning om dispensation (pdf)


Notat forklarer beskyttelsen af fugle og stor vandsalamander

Et notat fra Miljøstyrelsen giver overblik over beskyttelsen af stor vandsalamander og fugle med æg og reder. Notatet er foranlediget af henvendelser om de mulige konsekvenser af byggeri på Amager Fælled. Notatet blev præsenteret på Miljøstyrelsens hjemmeside i en nyhed den 26. marts 2021

Læs notatet her: Generel redegørelse i sagen på Amager Fælled