Den Danske Rødliste

Den Danske Rødliste er fortegnelsen over danske plante-, dyre- og svampearter, der er blevet vurderet til at være i risiko for at uddø. Rødlisten giver et samlet overblik over, hvor truet en art er, og om artens antal og levesteder er stabile eller er i frem- eller tilbagegang.

Den Danske Rødliste er en samlet oversigt over ca. 13.900 arter i Danmark, og den rummer bl.a. information om, hvor truede arterne er i den danske natur. Rødlisten blev senest fuldt opdateret i 2019, og princippet har hidtil været, at alle artsgrupper skulle genvurderes, før en ny opdatering af rødlisten blev offentliggjort. I rødlisteperioden 2020-2030 publiceres der i stedet delopdateringer hvert 2-3 år for at Den Danske Rødliste afspejler den danske naturs aktuelle tilstand. For at se de nyeste opdateringer henvises til Den Danske Rødlistes hjemmeside.

Rødlisteperioden 2011-2019

En sammenligning af rødlisterne fra 2010 og 2019 viser, at mange vilde dyr, planter og svampe er i risiko for at uddø fra Danmark. 41,6 procent af alle rødlistevurderede arter er registreret som forsvundne, kritisk truede, truede, sårbare, næsten truede, eller at de ikke har tilstrækkelig data til en vurdering. Dette overordnede billede er uændret siden 2010. Sammenligningen viser også, at arterne generelt er blevet mere truede, og at flere arter er i tilbagegang end i fremgang.

Arterne på den Danske Rødliste bliver vurderet på baggrund af retningslinjer udarbejdet af den internationale naturbeskyttelsesorganisation, IUCN. At rødlistevurdere vil sige at foretage en vurdering af plante-, dyre- og svampearternes risiko for at uddø.

Der bliver udarbejdet nationale rødlister i forskellige lande, men også lister for hele verden. I Danmark udarbejder DCE, Aarhus Universitet den Danske Rødliste for Miljøstyrelsen.

På Den Danske Rødlistes hjemmeside kan man læse mere om ændringerne fra sidste rødliste, om de trusler der påvirker arterne og fremsøge specifikke arter.  

Strategi for Forvaltning af Truede og Rødlistede Arter

De hjemmehørende arter i Danmark er under pres på grund af bl.a. fragmentering af levestederne, klimaændringer, miljøforurening og spredning af invasive arter. Mange arter er i tilbagegang, og flere arter forsvinder eller bliver truede. Nogle arter er blevet så sjældne og truede, at der skal gøres en særlig indsats, hvis man vil bevare dem som en del af den danske natur.

Forvaltning af arter og deres levesteder er en væsentlig opgave, men også en udfordring både for kommunerne og for staten. Det statslige fokus er navnlig rettet mod EU-forpligtelserne for arter omfattet af habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne og havstrategidirektivet. En national strategi for forvaltning af truede og rødlistede arter skal derfor hjælpe til at fastlægge en ramme for artsforvaltningen og forbedre status for truede og rødlistede arter, som ellers ikke har noget juridisk ophæng.

Miljøstyrelsen har nu offentliggjort strategien for forvaltning af truede og rødlistede arter, som blev igangsat af aftalekredsen bag natur-og biodiversitetspakken (Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet). Strategien har fokus på tiltag, der kan skabe større sammenhæng i den eksisterende forvaltning, og Miljøstyrelsen vil undersøge 1) muligheder for et dialogforum med eksperter og interessenter, 2) behovet for revidering af fredningsstatus for enkelte arter, 3) muligheder for øget hensyn til habitater og levesteder i miljøvurderinger, 4), muligheden for øget dataindsamling med hjælp fra borgere, 5) muligheden for en fællesfaglig biodiversitetsplatform for interessenter og 6) opdatere handlingsplan for invasive arter.

Strategi for Forvaltning af Truede og Rødlistede Arter

Særskilt Bilag 7 - Oversigt over de danske arters trusselskategorier på tværs af de internationale rødlister

Særskilt Bilag 8 - Vigtige levesteder for rødlistede arter i Danmark

Supplerende materiale og links