EU's Biodiversitetsstrategi

Alle medlemslande i EU, herunder Danmark, skal indmelde løfter om opnåelse af målene i EU's Biodiversitetsstrategi 2030. Miljøstyrelsen har foretaget indmelding af løfter for beskyttet areal og løfter for forbedring af tilstanden for naturtyper, habitatarter og fugle.

Danmarks indmelding

Miljøstyrelsen har med udgangen af april 2023 foretaget indmelding til EU's Biodiversitetsstrategi 2030. I 2020 offentliggjorde EU-Kommissionen EU’s ”Biodiversitetsstrategi for 2030, Naturen skal bringes tilbage i vores liv”. Strategien rummer bl.a. to opfordringer til medlemslandene om:

  • at bidrage til det fælles mål om beskyttelse af 30 % af EU’s land- og havareal, heraf 1/3 strengt beskyttet
  • at forbedre tilstanden for den natur, som er omfattet af EU’s naturdirektiver (habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet)

Miljøstyrelsen har indmeldt oplysninger om beskyttet natur samt forslag til yderligere beskyttet havareal. Derudover har Miljøstyrelsen indmeldt oplysning om fugle, habitatarter og naturtyper, der er omfattet af naturdirektiverne, med særligt fokus på de tilfælde hvor udviklingen er i tilbagegang.

Mål om beskyttelse af EU’s land- og havareal

I EU’s Biodiversitetsstrategi 2030 indgår målsætninger om retlig beskyttelse af 30 % af EU’s landareal og 30 % af EU’s havareal, heraf med mindst 10 % strengt beskyttede områder. Medlemslandene skal i denne forbindelse afgive løfter om arealet af beskyttet natur til Det Europæiske Miljøagentur.

Den forløbige indmelding til EU består af:

  1. arealet af eksisterende beskyttet og strengt beskyttet natur allerede indmeldt til EU
  2. løfter om arealet af beskyttet og strengt beskyttet natur i 2030

På nuværende tidspunkt indmeldes allerede beskyttede arealer samt nye beskyttede arealer, der allerede er besluttet oprettet.

Se oversigt over areal-rapporteringen

 

Forbedring af tilstanden for den natur, som er omfattet af EU’s naturdirektiver

Indmeldingerne til Biodiversitetsstrategien skal efter ønske fra EU Kommissionen bygge på EU-rapporteringerne for artikel 12 (bestandsstørrelse og udvikling for fugle) og 17 (vurdering af bevaringsstatus for habitatarter og naturtyper) – begge fra 2019.

Af vejledningen og formatet til Biodiversitetsstrategien skal der indmeldes under to delmål, hhv. for at

  1. standse tilbagegang og
  2. sikre stærk positiv udvikling

Habitatarter og naturtyper

Alle habitatarter og naturtyper som i EU rapporteringen for bevaringsstatus i 2019 (artikel 17) blev vurderet i tilbagegang er prioriteret for indmeldelse under strategien. Derudover er enkelte naturtyper som forventes at få et forbedret datagrundlag frem mod næste rapportering til artikel 17 i 2025 indmeldt.

Oversigt over indmeldingerne for habitatarter og naturtyper

Fugle

Grundlaget for rapportering af fugle er EU rapporteringen af fuglebeskyttelsesdirektivet, der blev udført i 2019. Fokus er på bestandsstørrelse og bestandsudvikling. Efter EU's vejledning er der særligt lagt vægt på at prioritere fugle, der i 2019 blev vurderet som værende i korttidstilbagegang (dvs. perioden 2007 til 2018) eller som er rødlistede enten på EU-niveau eller nationalt. Desuden er fugle, der danner grundlag for udpegning af fuglebeskyttelsesområder i Danmark prioriteret. Der indmeldes fuglearter under alle fire hovedløfter om forbedring af status frem mod 2030.

Oversigt over indmeldingerne for fugle