Padder og krybdyr

De er små og undseelige, men kommer alligevel tit i medierne: Alle padder og krybdyr er fredede, og mange af dem er også omfattet af habitatdirektivets bilag IV. De er dermed omfattet af en særlig streng beskyttelse, hvilket kan give udfordringer bl.a. i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter.

Padder

Der findes 14 hjemmehørende padder i Danmark. De er alle enten salamandre, frøer eller tudser. De danske padder lægger æg i vandhuller, søer, moser og andre vådområder i foråret og i løbet af sommeren forvandler de sig til små haletudser for igen at forvandle sig til deres blivende padde-form, der kan begive sig ud i verden.

Padderne ynglesucces afhænger af vandhuller med forholdsvis rent vand og en lysåben, lavvandet, bred kant med undervegetation. Der skal desuden være føde i det omkringliggende område. Det kan f.eks. være enge, moseområder, skov eller haver. Padderne kan opholde sig i både haver, marker, moser, skove og heder, når de har forladt søen.

Krybdyr

Krybdyr – eller reptiler -  er dyr med tyk, tør og skællet hud, som lever på land. De fleste arter lægger æg, nogle føder levende unger.

I Danmark er de hjemmehørende krybdyr mark- og skovfirben (også kaldet almindeligt firben), snoge, stålorm og hugorm. Markfirbenet har sin egen forvaltningsplan. 

Sådan er padder og krybdyr beskyttet

 • Artsfredningsbekendtgørelsen
 • Habitatdirektivets bilag V:
  Butsnudet frø (Rana temporaria), Grøn frø (Rana esculenta), Latterfrø (Rana ridibunda) 
 • Habitatdirektivets bilag IV og Naturbeskyttelsesloven:
  Markfirben (Lacerta agilis) Klokkefrø (Bombina bombina), Stor vandsalamander (Triturus cristatus), Løgfrø (Pelobates fuscus), Løvfrø (Hyla arborea), Spidssnudet frø (Rana arvalis), Springfrø (Rana dalmatina), Strandtudse (Bufo calamita), Grønbroget tudse (Bufo viridis)
 • Habitatdirektivets bilag II:
  Klokkefrø (Bombina bombina), Stor vandsalamander (Triturus cristatus)

Hvad er en bilag IV-art?

En bilag IV-art er den art, som er opført på EU´s habitatdirektivs bilag IV og dermed er omfattet af en særlig beskyttelse af bl.a. deres levesteder. Læs mere om beskyttelsen af padder og krybdyr i ’Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV’ (Opdatering, 2023)

Oprindelig udgave: Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets bilag IV (2007)

Padder i Danmark

 • Bjergsalamander
 • Lille vandsalamander
 • Stor vandsalamander
 • Butsnudet frø
 • Grøn frø
 • Latterfrø
 • Løgfrø
 • Løvfrø
 • Klokkefrø
 • Spidssnudet frø
 • Springfrø
 • Grønbroget tudse
 • Skrubtudse
 • Strandtudse

Beskyttelse af salamanderne

Der er tre arter af salamander i Danmark: Bjergsalamander, stor vandsalamander og lille vandsalamander. Især den store vandsalamander har fået megen bevågenhed.

Et notat fra Miljøstyrelsen giver overblik over beskyttelsen af stor vandsalamander og fugle med æg og reder. Notatet er foranlediget af henvendelser om de mulige konsekvenser af byggeri på Amager Fælled. Notatet blev præsenteret på Miljøstyrelsens hjemmeside i en nyhed den 26. marts 2021. Læs notatet: Generel redegørelse i sagen på Amager Fælled

Tag hensyn til padderne

Få mere viden om padder og krybdyr