Rovfugle

Foto: Lars Geil

Rovfuglene er rovdyr, der jager levende pattedyr, fugle, fisk, slanger, firben, frøer og insekter, og nogle arter æder desuden ådsler. Med deres kraftige krumme overnæb og kraftige gribefødder med stærke, krumme og spidse kløer er de i stand til at fange, aflive og sønderdele deres bytte. Desuden har rovfuglene et meget veludviklet syn, som er afgørende i jagten på byttedyr. Omkring 40 arter af rovfugle yngler i Danmark eller trækker til eller gennem landet hvert år, og arterne kan inddeles i seks grupper. Alle rovfugle er fredede i Danmark.

Udryddet af jagt og miljøgifte

Rovfuglene var gennem mange år i tilbagegang i Danmark, dels fordi de før i tiden var et attraktivt jagtbytte, dels fordi rovfuglene er meget sårbare over for påvirkning af miljøgifte såsom tungmetaller og pesticider. Det skyldes, at rovdyr er øverst i fødekæden og derfor akkumulerer det indhold af miljøfremmede stoffer, som er i byttedyrene. Det var ikke mindst stoffet DDT, der blev anvendt som middel mod insekter, der skadede rovfuglene.

DDT nedbrydes meget langsomt i naturen og ophobes i fødekæden. DDT påvirkede desuden fuglenes kalkstofskrifte, så deres æg blev så tyndskaldede, at de blev knust af de rugende fugle. Det fik antallet af havørne i bl.a. Skotland og Nordskandinavien til at falde så voldsomt, at fuglen var i fare for helt at forsvinde. DDT blev forbudt i Danmark i 1969.

Genindvandring af rovfugle

Enkelte arter af rovfugle har været helt udryddet i Danmark. Det gælder eksempelvis rød glente, som i 1800-tallet var almindelig i hele Danmark, men især udlægning af forgiftede ådsler og beskydning resulterede i, at den forsvandt som ynglefugl i slutningen af 1920erne. I 1970erne genindvandrede rød glente til Danmark, og bestanden har siden langsomt bredt sig. Den er som alle andre rovfugle nu fredet.

Endnu værre gik det for havørnen. Op til midten af 1800-tallet var den udbredt i det meste af Danmark, men i 1911 forsvandt den som ynglefugl i landet. Havørnen genindvandrede til Danmark i 1995 og har siden været i fremgang. I 2022 registrerede frivillig i Dansk Ornitologisk Forenings Projekt Ørn således 161 besatte ørnereder fordelt over hele landet, og 112 ynglepar fik til sammen 177 ørneunger på vingerne. Det er det højeste antal siden genindvandringen.   

Læs mere om bestandsudviklingen: Projekt Ørn, Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Ofre for faunakriminalitet

I Danmark der været en række eksempler på drab på fredede rovfugle, eksempelvis havørn, rød glente og musvåge, og ødelæggelse af ynglesteder og reder. Gentagende gange er rovfugle blevet forgiftet med et ulovligt importeret pesticid.

Et forslag til en ny lov, som skal forebygge faunakriminalitet, forventes fremsat i 2024. Lovforslaget vil ifølge Miljøministeriet indeholde tre konkrete nye tiltag:

 1. Regler om at grov faunakriminalitet skal være en særligt skærpende omstændighed ved strafudmåling
 2. Faste bødestørrelser for faunakriminalitet
 3. Øget brug af muligheden for frakendelse af jagttegn ved faunakriminalitet.

Den tilhørende vejledning skal give et samlet overblik over de mange og komplekse regler om faunakriminalitet, som er fordelt på forskellige love. Det er vigtigt, fordi faunakriminalitet i flere tilfælde kan skyldes manglende kendskab til reglerne.

Rovfugle i Danmark

 • Musvåger og andre våger
 • Tårnfalk (og andre falke)
 • Spurvehøg (og duehøg)
 • Rørhøg (og andre kærhøge)
 • Rød Glente (og andre glenter)
 • Havørn (og andre ørne)

Alle rovfugle er fredede i Danmark og har været det siden 1960´erne.

Sådan er rovfuglene beskyttet

 • Fuglebeskyttelsesdirektiv
 • Jagt- og vildtforvaltningsloven
 • Artsfredningsbekendtgørelsen

Søg viden om rovfuglene i Arter