Birkemus og hasselmus

Hasselmus. Foto: Julie Dahl Møller

Hasselmus og birkemus er to små, sjældne pattedyr i den danske natur. Både hasselmus og birkemus hører til de særligt beskyttede arter, som er optaget på bilag IV i EU´s habitatdirektiv og kaldes derfor bilag IV-arter. Bilag IV-arter er beskyttede i hele Europa.

Hasselmusen - er faktisk slet ikke en mus, men tilhører som den eneste art i Danmark syvsoverfamilien, der går i hi og sover hele vinteren. Hasselmusen er sjælden i Danmark og findes kun i Midt-, Syd - og Vestsjælland, det sydlige Fyn og det østlige og sydlige Jylland. Den foretrækker skovområder med spredt bevoksning af blandet løvskov og rig kratvegetation. Hasselmusen er på den danske rødliste vurderet til at være truet.

Birkemusen - er også et af Danmarks mest sjældne pattedyr og den eneste repræsentant for hoppemusfamilien her i landet. Birkemusen forekommer kun i Jylland og bestanden formodes at være i tilbagegang, da dens levesteder er blevet fragmenteret af infrastruktur og forringet på grund af opdyrkning eller tilgroning. Birkemusen er vurderet til at være sårbar på den danske rødliste.

Sådan er birkemus og hasselmus beskyttet

 • Habitatdirektivets bilag IV 
 • Naturbeskyttelsesloven
 • Artsfredningsbekendtgørelsen
 • Jagt- og vildtforvaltningsloven

Hvad er en bilag IV-art?

En bilag IV-art står på bilag IV i EU´s habitatdirektiv og er dermed omfattet af en særlig beskyttelse. Læs mere om beskyttelsen af hasselmus og birkemus:
HÅNDBOG OM DYREARTER PÅ HABITATDIREKTIVETS BILAG IV (Opdatering, 2023) 

Oprindelig udgave: Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets bilag IV (2007)

Habitatkorridorer og faunapassager

Myndigheder skal altid være særligt opmærksomme på bilag IV-arterne, når der træffes afgørelser og tillades projekter, for at undgå, at bestandene bliver forstyrret, opsplittet, forsvinder eller at deres levesteder bliver ødelagt. 

For at forebygge at det sker kan man eksempelvis anlægge habitatkorridorer og faunapassager, som tilgodeser arternes naturlige krav til plantekvalitet og spredningsveje. En habitatkorridor er en beplantninger, der virker som ledelinje i skov og langs vandløb, grøfter, veje og skovbryn. I forbindelse med større vejanlæg kan man også etablere faunapassager i form af landskabsbroer, som ligger i flugt med det omgivende terræn og er beplantet med træer, buske og klatreplanter så de kan fungerer som ubrudte levende hegn og sikre, at arterne kan spredes. Vigtigst er det dog, at man er opmærksom på ikke at ødelægge egnede yngle- og rasteområde for arterne og bidrage til yderligere fragmentering.

Vejledning vedr. faunapassager til hasselmus:
Vejdirektoratet: Grønne korridorer på tværs af motorveje 

Hjælp birkemusen

 • Skab små oaser af beplantning i agerlandet, hvor birkemusen kan leve.
 • Vælg buske, som sikrer musens fødegrundlag. 
 • Søg evt. støtte via Naturstyrelsens pulje Plant for birkemusen

Hjælp hasselmusen

 • Skovejere kan sikre levesteder med  hasselmusvenlig skovdrift, som bl.a. indebærer foryngelse af skoven, udtynding, som giver lys, så urter kan gro i skovbunden, og gamle driftsformer såsom såkaldt stævningsdrift.
 • Sørg for at skovbryn og ledelinjer i landskabet er mindst 25 meter brede. Det skaber levesteder og mulighed for spredning.
 • Sæt redekasser op på arealer, hvor der er en kendt forekomst af hasselmus og mangel på naturlige redepladser.
 • Søg evt. støtte via Naturstyrelsens pulje Plant for hasselmusen