Pas på fuglenes reder og levesteder

Mursejlerne bygger simple reder i bygninger for eksempel under tage og i facader og genbruger som oftest deres rederne år efter år. Foto: Erich Kaiser © Gengivet efter aftale med mursejlerne.dk.

Alle fuglereder er beskyttede mod ødelæggelse, uanset hvor de findes. Det gælder ikke kun i naturen, men også i for eksempel parcelhushaver, under hustage og i høje bygninger. Beskyttelsen har hjemmel i Jagt- og vildtforvaltningslovens § 6 a. stk. 2, hvori det hedder: ”Fugles reder må ikke forsætligt ødelægges, beskadiges eller fjernes. Æg må ikke forsætligt ødelægges eller beskadiges.” 

Læs bekendtgørelse af Lov om Jagt og vildtforvaltning

Paragraffen skal forstås som en beskyttelse af fuglene gennem beskyttelse af deres levesteder. Husejere må derfor ikke fælde træer og klippe hæk i fuglenes yngletid, hvis de derved ødelægger fuglereder, som er i brug. Uden for yngletiden er det dog for de fleste fuglearters vedkommende ikke forbudt at fjerne tomme reder, fordi de fleste fugle bygger en ny rede til næste sæson.

Læs artiklen ”Pas på fuglene, når du klipper hækken”

Bygherrer og boligejere skal tage hensyn til reder ved renovering af bygninger

Visse fuglearter er afhængige af hulheder eller fremspring for at kunne bygge en rede. Det kan eksempelvis være i bygninger. Når bygninger bliver revet ned eller moderniseret, kan det derfor betyde, at vigtige levesteder forsvinder for bestemte arter af fugle. Det gælder i særlig grad mursejleren, men også andre arter såsom slørugle og kirkeugle.

Da fuglereder er beskyttede i henhold til Jagt- og vildtforvaltningslovens § 6 a. stk. 2, har bygherrer og husejere pligt til at beskytte reder i forbindelse med nedrivning eller renovering af bygningernes tage og facader.

Det er altid forbudt at fjerne reder i yngletiden, mens de er i brug. Myndighederne kan derfor med øjeblikkelig virkning stoppe en renovering eller ombygning i fuglenes yngletid, hvis der er reder med æg eller unger i den pågældende bygning, eller hvis nedrivningen eller renoveringen forhindrer fuglene i at yngle.

Før bygningsarbejdet begynder, bør den ansvarlige for byggeprocessen tage kontakt til en ekspert med særlig viden om de fugle, der er i bygningen, eller til Naturstyrelsens lokale vildtkonsulent for råd og vejledning.

Kontakt en vildtkonsulent i Naturstyrelsen 

Særlige hensyn til mursejlere og andre fugle,
som genbruger reder 

Findes der reder i bygningen, som fugle er afhængige af at genbruge, er de beskyttede året rundt. Mursejlerne genbruger i reglen deres reder fra år til år, og det er således en lovovertrædelse forsætligt at fjerne mursejlerreder i bygninger i forbindelse med renovering.

Mursejlerne bygger reder i små hulrum i høje bygningers facader, under tagudhæng og løse inddækninger eller bag ved nedløbsrør og vender tilbage år efter år. Det samme par kan yngle i den samme rede hele livet, og hvis reden forsvinder, kan mursejleren opgive at lægge æg. 

Hvis det ikke er muligt at bevare rederne i forbindelse med nedrivning eller bygningsrenovering, har bygherren pligt til at søge dispensation hos Miljøstyrelsen. Dispensationen vil være afhængig af, at man opfylder visse vilkår. Det kan for eksempel være at integrere særlige redesten i facaden i den renoverede bygning eller opsætte specielt designede redekasser, som kan erstatte de levesteder, som forsvinder eller bliver ødelagt. Hvis en renoveringen ikke kan foregå uden for yngletiden, kan det desuden være nødvendigt at opsætte midlertidige redekasser udenpå stilladset : før ynglesæsonen starter.

Hent inspiration i pjecen ”Byggeri og mursejlere”  og på Mursejlerne.dk

(Godkendt af Dansk Ornitologisk Forenings videnskabelige udvalg)