Beskyttede arter i Danmark

Hovedparten af de dyr og planter, der findes i Danmark, har en udbredelse, der rækker langt ud over landets grænser.

På trods af dette er der i Danmark en lang række levesteder, der er med til at opretholde bestande af arter, der i størstedelen af deres udbredelsesområde er truede.

Samtidig er der i Danmark områder, hvor nogle arter, der har stor udbredelse, opholder sig i en væsentlig del af deres livscyklus. Endelig kan der være arter, der af andre grunde (f.eks. kulturelle, æstetiske eller etiske) ønskes beskyttet helt eller i del af deres livscyklys. Beskyttelse af arter kan enten ske som et fuldstændigt forbud mod at slå arten ihjel, til at der indføres begrænset jagt- og fisketid på arten. Mange af Danmarks dyre- og plantearter er desuden indirekte beskyttet fordi deres levesteder er beskyttede. 

Beskyttelsen af arter sker således både gennem naturbeskyttelsesloven, jagtloven og fiskerilovens bestemmelser.

En lang række arter har opnået beskyttelse gennem EU direktiver eller internationale konventioner. 

I Danmark er der registreret ca. 30.000 hjemmehørende, indførte eller indslæbte arter af planter og dyr, fraregnet bakterier, encellede alger og visse laverestående dyregrupper. Globalt kendes 1.600.000 arter, men der er stor usikkerhed om tallet.