Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Tilskud til vand- og klimaprojekter

Der er forskellige muligheder for at søge om tilskud til gavn for vandmiljøet mv.

Thorbjørn Brunander Sund © danapix.com

Kvælstof- og fosforvådområder

Tilskud til N- eller P-reducerende vådområder. Der kan ansøges om tilskud d. 15. juni - 5. september 2017.

Vandloeb -cb -1920x 1080

Vandløbsrestaurering

Tilskud til kommunal vandløbsrestaurering. Der kan ansøges om tilskud d. 1. august - 22. september 2017

Foto: Fole dambrug

Opkøb af dambrug

Tilskud til opkøb af dambrug. Der kan søges om tilskud fra den 1. september til den 3. november 2017.

Lavbundsprojekter

Tilskud til etablering af lavbundsprojekter. Der kan ansøges om tilskud d. 3. april til 16. maj 2017

Synergiprojekter

Ny tilskudsordning til klimasikring, der samtidig skaber ny natur, bedre friluftsliv og kvælstofreducerende løsninger.

Sørestaurering

Tilskud til restaurering af søer. Næste ansøgningsrunde: 2. oktober - 10. november 2017.

Status

Nedenstående kort viser igangværende og afsluttede projekter under ordningerne: N-vådområder, P-vådområder, statslige vådområder og lavbundsprojekter. Forundersøgelsesprojekter er ikke vist på kortet.

realiseringsoversigtnov2016

Vandplaner og Vandrammedirektiv

Vandprojekterne er et led i implementering af de statslige vandområdeplaner. Vandområdeplanerne skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer - i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. 

Læs om vandområdeplanerne

Læs om EU’s vandrammedirektiv

Tilmeld dig nyhedsbrev

Og få information om tilskud til vand- og klimaprojekter sendt til din mail

vaadomraade.gif

Statslig vådområdeindsats

Projekterne er pt. under realisering. Det er ikke længere muligt at søge om tilskud.

VMPII og VMPIII

VMPII

VMPIII