Kvælstof- og fosforvådområder

Kvælstof- og fosforvådområder er med til at reducere mængden af kvælstof og fosfor, der udledes til de danske kystvande, fjorde og søer

Vådområdeordningerne er tilskudsordninger til at genskabe naturlige vandforhold, de steder i landskabet, som er velegnede til det. Når naturlige vandforhold genskabes, så mindskes kvælstof- og fosforudledningen til vores kystvande, fjorde og søer, hvor næringsstofferne udgør et miljøproblem. Indsatsen sker i overensstemmelse med de statslige vandplaner og er en del af den danske CAP-plan 2023-2027, som har til formål at understøtte EUs fælles målsætninger om en økonomisk bæredygtig landbrugssektor, fremme den grønne dagsorden indenfor miljø, klima og natur, samt styrke udviklingen i landdistrikterne. Tilskudsordningerne er medfinansieret af EU.

Vådområdeordningerne kan søges af kommuner og Naturstyrelsen, som gennemfører projekterne gennem frivillige aftaler med lodsejere. Vådområdeindsatsen koordineres mellem kommunerne af vandoplandsstyregrupper, som er nedsat rundt omkring i landet.

Vådområdeordningerne er en del af de kollektive virkemidler, som også omfatter minivådområder, skovrejsning og lavbundsprojekter. Vådområder bidrager også til udtagningsindsatsen.

Ansøg

Ansøgningsrunden er åben i perioden fra 28. juni til den 30. september 2024.

Hvad gives der tilskud til?

I vådområdeordningerne kan der søges tilskud til forundersøgelse og etablering af kvælstofvådområder og fosforvådområder. En forundersøgelse omfatter både en teknisk og ejendomsmæssig undersøgelse. Formålet med den tekniske forundersøgelse er at gøre det muligt at vurdere, om et vådområde opfylder kriterierne til et etableringsprojekt. Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal gøre det muligt at vurdere projektets gennemførlighed baseret på lodsejernes interesse i at deltage i projektet.

For mere information, se vejledningen.

Administration af tilskudsordningen

Vådområdeordningerne administreres af Landbrugsstyrelsen. Ansøgning om tilskud til forundersøgelse og etablering af kvælstofvådområder og fosforvådområder skal ske digitalt via Landbrugsstyrelsens Tast-Selv-service. Læs mere herom i Landbrugsstyrelsens tilskudsguide Tilskudsguide for kvælstof- og fosforvådområder

Miljøstyrelsen foretager en faglig vurdering af projekterne på baggrund af kriterierne i bekendtgørelsen og vurderer, om projekterne er omkostningseffektive.

Vejledninger, data, lovstof mv.

Kontakt

Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til vandprojekter@mst.dk