Vandløbsrestaurering - 3. vandplanperiode. Medfinansieret af den Europæiske Hav, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF)

Tilskudsordningen har til formål at forbedre de fysiske forhold i vandløbene, så vandmiljøet på sigt kan leve op til målsætningen i EU’s vandrammedirektiv om minimum god økologisk tilstand.

Ansøgningsperiode

Ansøgningsperioden er åben fra d. 30. august til d. 29. september 2023

Tilskudsordningen skal bidrage til genopretning af gydepladser og passager for fisk og forbedre forholdene for flora og fauna i øvrigt for omkostningseffektivt at sikre det fastlagte miljømål. Der kan søges om tilskud til projekter, der udmønter indsatserne i indsatsprogrammet for vandområdeplanerne i vandplanperiode 3. EHFAF-Tilskudsordningen omfatter i 2023 udelukkende indsatser, som er beliggende i de større vandløb med over 2 meters bredde (typologi 2 og 3). Der kan søges tilskud til følgende indsatser:

  • Mindre strækningsbaserede restaureringer
  • Genslyngning
  • Genåbning af rørlagte strækninger
  • Fjernelse af fysiske spærringer
  • Etablering af sandfang
  • Etablering af okkerrensningsanlæg

Det er udelukkende kommuner, som kan søge om tilskud til vandløbsrestaurering. Inden et vandløbsprojekt udføres, kan kommunen forundersøge forudsætningerne for at udføre det pågældende projekt. Der kan både søges om tilskud til forundersøgelsesprojekter og tilskud til realiseringsprojekter. Der kan søges om tilskud til 100 procent finansiering af de fastlagte vandløbsindsatser.

Sådan søger du tilskud

Ansøgning om tilskud til vandløbsrestaureringsprojekter, ændringsanmodninger samt udbetalingsanmodninger skal indsendes til Fiskeristyrelsen. Oplysninger om tilskudsordningen kan også findes i Fiskeristyrelsens tilskudsguide.

Hvordan administreres ordningen?

Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen administrerer sammen tilskudsordningen. Miljøstyrelsen foretager en faglig vurdering af projektet på baggrund af kriterierne i kriteriebekendtgørelsen. Herefter indstiller Miljøstyrelsen projektet til tilsagn eller afslag. Fiskeristyrelsen meddeler, på baggrund af tilskudsbekendtgørelsen samt indstilling fra Miljøstyrelsen, afgørelse om tilsagn eller afslag til kommunerne. Det er desuden Fiskeristyrelsen, der udbetaler tilskud.

Tilskudsordningen medfinansieres af EU’s Hav, Fiskeri og Akvakulturfond (EHFAF).

Den EU-medfinansierede vandløbsordning har eksisteret både under Vandområdeplanernes planperiode 1 og 2.

Dokumenter og links til den EU-medfinansierede vandløbsordning i 3. vandplanperiode.

Vejledning om tilskud til vandløbsrestaurering kan findes herunder. Der kan desuden findes links til MiljøGIS, faktaark, nøgledokumenter om vandløbsrestaurering mm.

Vandplaner og vandrammedirektiv

Vandprojekterne er et led i implementering af de statslige vandplaner. Vandplanerne skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer - i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Medfinansieret Af Den Europæiske Union