Opkøb af dambrug

Kommunerne kan med denne ordning søge tilskud til opkøb af retten til opstemning af vandløb og indvinding af vand i forbindelse med frivillige aftaler om ophør af dambrugsdrift. Formålet med tilskudsordningen er at nedbringe tilførslen af næringsstoffer (fosfor og kvælstof) til søer og kystvande og fjernelse af fysiske spærringer i vandløb.

Ved indgåelse af en frivillig aftale bortfalder endvidere dambrugets fodertildeling og retten til indvinding af vand fra vandløbet/grundvand, ligesom udledning af næringsstoffer fra dambrugets produktion bringes til ophør.

Der afsættes 7,5 mio. kr. årligt til ordningen i perioden 2022-2027.

Ansøgningsrunden åbner 15. januar 2024.

Tilskudsordningen tager afsæt i vejledning om ”tilskud til kommunerne til opkøb af retten til drift af dambrug i forbindelse med frivillige aftaler om ophør af dambrugsdrift”.  

Ansøgningsskema kan findes her.

Læs mere om:

Erklæring om underretning om behandling af personoplysninger

Underretning om indsamling af oplysninger