Kollektive virkemidler

Virkemidlerne bidrager til at reducere udledningen af kvælstof til fjorde og kystvand

Fødevare- og Landbrugspakken fra 2015 indeholdte en række frivillige, kollektive indsatser, der skal reducere kvælstofudledningen til de danske farvande - de såkaldte kollektive virkemidler. Indsatsen er fordelt på fire tilskudsordninger, der skal bidrage til at forbedre vandmiljøet frem mod 2021.

Med Fødevare- og Landbrugspakken blev det aftalt, at den forventede effekt af de fire kollektive virkemidler: kvælstofvådområder, minivådområder, lavbundsprojekter og privat skovrejsning, skulle være en årlig reduktion på henholdsvis 1250, 900, 150 og 150 ton kvælstof. Opgørelsen opdateres to gange årligt, forventeligt i maj og oktober.

Det skal bemærkes at kvælstofudvalget fulgte op på målet om 2.450 tons kvælstofreduktion, og i forbindelse med udvalgets afrapportering i januar 2020 konkluderede, at det kunne forventes at de kollektive virkemidler opnåede ca. 1.500 tons kvælstofreduktion ved udgangen af 2021. Der blev efterfølgende foretaget en styrkelse af kvælstofreguleringen, som bl.a. bidrog til at kompensere for den manglende fremdrift i de kollektive virkemidler. På grund af forsinkelsen af den kommende vandområdeplan (VP3), kan der stadig søges tilskud til kollektive virkemidler i den nuværende vandområdeplan (VP2) i 2022.

Samlet status for de kollektive virkemidler

Der er et samlet reduktionsmål for de fire kollektive virkemidler på i alt 2450 ton kvælstof. Forventningen fra Kvælstofudvalget var opnåelse af ca. 1500 ton kvælstof. Der er pr. oktober 2022 projekter for samlet ca. 1410 ton kvælstof.

Figur 1: Samlet status for de kollektive virkemidler ift. oprindelig mål på 2450 ton kvælstof (venstre) og ift. forventet mål på 1500 ton kvælstof (højre).

Status for de enkelte virkemidler

Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen administrerer i fællesskab de kollektive virkemidler. Kommuner, Naturstyrelsen og private kan via tilskudsordningerne ansøge om finansiering til at realisere projekterne. Opfylder ansøgningerne de nødvendige krav, modtager ansøgerne et tilsagn, og kan påbegynde realiseringen af projektet.

Ansøgt projekter er de ansøgninger, der venter på at få tilsagn eller afslag, godkendte projekter er de ansøgte projekter, der har modtaget et tilsagn og er under etablering, afsluttede projekter er projekter der er færdigetablerede og resterende indsats angiver den resterende indsats for at nå kvælstofreduktionsmålet for hver af de fire kollektive virkemidler.

Figur 2: Status for kvælstofreduktionen af de fire virkemidler, opgjort i ansøgte, godkendte og afsluttede projekter pr. oktober 2022 samt den resterende kvælstofindsats.

Status for forundersøgelser

For kvælstofvådområde og lavbundsprojekter er der et større forudgående arbejde, førend at kommunerne kan ansøge om tilskud til at realisere et projekt. For vådområder og lavbundsprojekter stilles der nemlig krav om at der først udarbejdes en forundersøgelse, der skal dokumenter projektets potentiale for kvælstofreduktion, belyse tekniske eller juridiske forhindringer, samt redegøre for mulige negative konsekvenser. Derudover skal jordejernes interesse for at deltage i projektet klarlægges. Erfaringsmæssigt er det ikke alle forundersøgelser, som ender med at blive ansøgt som et etableringsprojekt.

Figur 3: Status for godkendte forundersøgelser for kvælstofvådområder og lavbundsprojekter pr. oktober 2022.