Vurdering af direktivimplementering i forhold til grundbetaling til projektarealer

Et landbrugsareal kan være berettiget til grundbetaling under artikel 4, stk. 4, litra c, i), (Rådets Forordning (EU) 2021/2115) (tidligere artikel 32), såfremt der er et direktivimplementerende vand-, natur- eller skovprojekt, som betyder, at landbrugeren er direkte forhindret i at overholde de normale støttebetingelserne under grundbetalingsordningen, fx kravet om slåning eller afgræsning.

Landbrugsstyrelsen administrerer grundbetalingsordningen, herunder grundbetaling til projektarealer. Ved behandling af ansøgninger og forespørgsler, indhenter Landbrugsstyrelsen en vurdering af direktivimplementering fra Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsens retningslinjer

Miljøstyrelsen foretager en konkret vurdering af om et projekt eller et tiltag i projektet er direktivimplementerende jf. Vandramme-, Habitat- og/eller Fuglebeskyttelsesdirektiverne.

Se retningslinjer for vurdering af implementering af Habitat- og/eller Fuglebeskyttelsesdirektiverne her.

Se retningslinjer for vurdering af implementering af Vandrammedirektivet her.

Henvendelser vedr. Miljøstyrelsens retningslinjer kan ske til vandprojekter@mst.dk


Yderligere information om grundbetaling til projektarealer

Foruden kravet om direktivimplementering er der en række generelle støttebetingelser, som også skal være opfyldt for at opnå støtte under artikel 4, stk. 4, litra c, i), (Rådets Forordning (EU) 2021/2115).

Du kan læse mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside om 'Grundbetaling og tilskudsberettigede arealer' via dette link:

Landbrugsstyrelsens hjemmeside om 'Grundbetaling og tilskudsberettigede arealer'