Ophørte tilskudsordninger

Det er ikke længere muligt at søge om tilskud til nedenstående tilskudsordninger. Mange projekter kan dog fortsat være under realisering.

Helhedsprojekter (pilotordning) - Tilskudspuljen er lukket

Tilskudsordningen er målrettet vandløbssystemer, som er særligt klimafølsomme, og hvor en helhedsorienteret indsats skal tilgodese hensyn til natur, vandmiljø, klimatilpasning og fremtidssikret landbrugsdrift.

Hent vejledningen til helhedsprojekter her: Vejledning til helhedsprojekter

 

Spørgsmål og svar

Er der en deadline for realisering af projektet?
Ordningen er en pilotordning, hvor erfaringerne fra ordningen så vidt muligt skal inddrages i udmøntningen af vandområdeplanerne 2021-2027. Realiserbarhed, herunder tidspunktet for igangsættelse af anlægsarbejdet, er derfor et prioriteringskriterie i ordningen. Derudover er der fastsat en deadline for realisering af pilotprojekter: 22. december 2023.

Hvilke støtteelementer kan der ikke gives tilskud til i helhedsprojekter?
Efter udarbejdelse af vejledningen, er Miljøstyrelsen blevet bedt om at specificere hvilke elementer som IKKE kan modtage tilskud under helhedsprojekter. Generelt gælder det at elementer af helhedsprojekter som ikke er nødvendige eller direkte påvirket af vandløbsrestaureringen ikke kan få tilskud via helhedsprojekter, og skal finansieres fra anden side. Dette kan bl.a. være:

  • Hegning i forbindelse med naturpleje (hvis hegningen ikke er nødvendig for restaureringen)
  • Naturpleje (ved frivillige aftaler om natur som ikke omhandler vand på terræn)
  • Kompensation ved frivillige aftaler om natur (også arealer som i mindre eller ingen grad oversvømmes, men er inden for ådalen)
  • Rydning (rydning som ikke er nødvendig for at kunne lave vandløbsrestaureringen)
  • Håndtering af overfladevand fra befæstede arealer
  • 20-årig fastholdelse ved vådområde/lavbundselementer i helhedsprojektet, samt køb af jord
  • Etablering af vådbundsskov ved såning/plantning af træer

 

Synergiprojekter - Tilskudspuljen er lukket

Den nationale tilskudspulje for Synergiprojekter blev uddelt i 2016 og 2017, og er nu lukket.

Puljen, der var målrettet kommuner og med krav om medfinansiering, blev oprindelig oprettet under Naturpakken. Formålet var at kombinere klimatilpasning med ny natur, rekreative muligheder og kvælstoftilbageholdelse.

Ordningen var meget populær, og de 15 projekter, som fik tilsagn for 34,4 mio. kr., havde en samlet projektsum inklusiv kommunernes medfinansiering (gearing) på ca. 210 mio. kr.

Du kan læse mere om de enkelte synergiprojekter på Klimatilpasning.dk

Hent Vejledningen her: Vejledning Synergiprojekter 2017

 

 

Kontakt

Miljøstyrelsen | Tilskud

Miljøstyrelsen, Odense