Vandløbsrestaurering National­ tilskudsordning

Den nationale tilskudsordning til vandløbsrestaureringer har det overordnede formål at medvirke til at indfri de konkrete miljømål, der er fastsat for vandområder i vandområdeplanerne.

Formålet med ordningen er at bidrage til genopretning af gydepladser og passager for fisk og at forbedre forholdene for flora og fauna i øvrigt for omkostningseffektivt at sikre det fastlagte miljømål i konkrete vandområder.

Der kan søges om tilskud til projekter, der udmønter indsatserne i vandområdeplanernes indsatsprogram.

Ansøgningsrunden er lukket

Ansøgningsperioden for Tilskud til vandløbsrestaurering er lukket.

Næste ansøgningsperiode forventes at åbne i foråret 2024.

Hvem kan få tilskud?

Det er udelukkende kommuner, som kan ansøge om tilskud til vandløbsrestaurering under denne ordning.

Hvordan administreres ordningen?

Miljøstyrelsen administrerer ordningen og træffer afgørelse om tildeling af tilskud.

Ordningen er national finansieret.

Den nationale ordning 2024

Den nationale vandløbsrestaureringsordning omfatter lige som ansøgningsrunden i 2023 udelukkende indsatser beliggende i de små vandløb med op til 2 meters bredde (typologi 1). Dette er en ændring fra 2021 og 2022, hvor ordningen omfattede indsatser i alle vandløbsstørrelser (typologier).

I 2023 og 2024 omfatter ordningen indsatser fastlagt i vandplanernes planperiode 3. I årene 2020-2022 omfattede ordningen indsatser fastlagt i vandplanernes planperiode 2.

Det er derfor vigtigt, at ansøger gør sig bekendt med de informationer, der står i nedenstående faner under National ordning 2024 inden der ansøges om tilskud. Kommuner med tilsagn givet i 2020, 2021, 2022 og 2023 kan finde de gældende regler og informationer under henholdsvis National ordning 2020, National ordning 2021, National ordning 2022 og National ordning 2023.

 

Vejledning

Miljøstyrelsen sidder klar til at hjælpe kommuner, konsulenter m.fl. som har spørgsmål vedr. ordningen og ansøgningsrunden. Kontakt os endelig. Vi opfordrer til at afklare tvivlspørgsmål i god tid, inden ansøgningsrunden lukker. Der kan rettes henvendelse til vandprojekter@mst.dk eller kontakt Miljøstyrelsen via hovednummeret 72 54 40 00 og spørg efter en medarbejder fra vandløbsteamet i Tilskudsafdelingen.

National ordning 2024

National ordning 2023

National ordning 2022

National ordning 2021

National ordning 2020

Udskiftning af virkemiddel

Hvis kommunen vurderer, at indsatser er fejlagtigt fastlagt, er der i nogle tilfælde mulighed for at få en udskiftning af virkemidler godkendt af Miljøstyrelsen. Læs her om ”Procedure for udskiftning af virkemidler”. Hvis kommunen ønsker, at anmode om udskiftning af virkemidler skal ”Skema til udskiftning af virkemidler” anvendes.

Arkæologisk undersøgelse 

I forbindelse med ansøgning om tilskud til gennemførelse af et vandløbsrestaureringsprojekt, kan der søges om tilskud til en arkæologisk forundersøgelse. Hvis den arkæologiske forundersøgelse viser, at realiseringen af et vandløbsrestaureringsprojekt forudsætter en arkæologisk undersøgelse, kan der søges særskilt om tilskud hertil hos Miljøstyrelsen. Læs mere om ordningen her.

Erstatning

I forbindelse med ansøgning om tilskud til gennemførelse af et vandløbsrestaureringsprojekt, kan der søges særskilt om tilskud til udgifter vedr. erstatning for tab ved gennemførelse af projektet. Læs mere om ordningen her

Uforudsete udgifter

Kommuner kan søge om tilskud til uforudsete udgifter, der opstår under igangværende anlægsarbejder i forbindelse med gennemførelse af vandløbsrestaurering. Læs mere om ordningen for her