Faciliterende lavbundsindsats - FLI

Med denne ordning kan kommuner, der repræsenterer en af de 23 Vandoplandsstyregrupper, søge om tilskud til kommunernes faciliterende rolle i udtagning af lavbundsjorder og de kollektive kvælstofvirkemidler.

Foto: Miljøstyrelsen - Kristine Mulbjerg

Formålet er at styrke Vandoplandsstyregruppernes (VOS’ernes) rolle i et samlet udtagningssetup, for effektiv udtagning af landbrugsjorder på tværs af hovedaktørerne i det respektive hovedvandopland, og på tværs af virkemiddeltyper, for at reducere CO2- og kvælstofudledning.

Midlerne skal gå til at kapacitetsopbygge, styrke og effektivisere det administrative niveau i VOS’erne, ved at understøtte kommunernes koordinerende og opsøgende indsats. 

Den nye tilskudspulje vil blive målrettet hovedvandoplande med stor andel kulstofrige lavbundsarealer og stort kvælstofindsatsbehov, for at opnå størst mulig reduktion af udledning af CO2 og kvælstof.

Ansøg

Puljen åbner onsdag den 24. april 2024 og lukker fredag den 24. maj 2024.

Tilskudspuljen for 2024 er på 32,8 mio. kr. 

Skabeloner, vejledning og bekendtgørelse

Spørgsmål og svar (FAQ)

Kontakt

Miljøstyrelsen | Tilskud

Miljøstyrelsen, Odense