Tilskud til vand- og klimaprojekter

Der er forskellige muligheder for at søge om tilskud til gavn for vandmiljøet mv.

""

Erstatning - vandløbsrestaurering

Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering.

Vandløbsrestaurering - National ordning

Ny tilskudsordning. Ansøgningsrunden er pt. lukket.

Vandloeb -cb -1920x 1080

Vandløbsrestaurering 

Tilskud til kommunal vandløbsrestaurering (EHFF). Ansøgningsrunden er pt. lukket.         

Thorbjørn Brunander Sund © danapix.com

Kvælstof- og fosforvådområder

Tilskud til N- eller P-reducerende vådområder.

Ansøgningsrunden er åben fra 12. juni til 1. september 2020.

Lavbundsprojekter

Tilskud til etablering af lavbundsprojekter. 

Der kan ansøges om tilskud fra 12. juni til 18. august 2020.

Sørestaurering

Ansøgningsrunden er lukket.

Helhedsprojekter 

(pilotordning)

Ansøgningsrunden er lukket.

Billedet fører dig til siden "Arkæologiske undersøgelser"

Arkæologiske undersøgelser

Tilskud til arkæologiske undersøgelser, herunder udgravning, i forbindelse med etablering af N og P- vådområder og vandløbsrestaurering.

Foto: Fole dambrug

Opkøb af dambrug

Tilskud til opkøb af dambrug. 

Ansøgningsrunden er åben fra 2. marts til 1. maj 2020.

Ny organisering mellem Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen

Fra 1. januar 2019 skal henvendelser vedrørende:

  • Kvælstofvådområder
  • Fosforvådområder og
  • Lavbundsprojekter

foretages til Landbrugsstyrelsen på .

Miljøstyrelsen skal fremover udelukkende foretage faglige vurderinger af:

  • Ansøgning om etableringer
  • Ændringer af gældende tilsagn
  • Slutredegørelsen

Miljøstyrelsen kan fortsat kontaktes vedrørende generelle spørgsmål til de faglige metoder og vejledninger for effektberegning af hhv. N, P og CO2. Henvendelse til: 

Tilmeld dig informationsbrevet

og få information om tilskud til vand- og klimaprojekter sendt til din mail

Status

Nedenstående kort viser igangværende og afsluttede projekter under ordningerne: N-vådområder, P-vådområder, statslige vådområder og lavbundsprojekter. Forundersøgelsesprojekter er ikke vist på kortet.

Vandplaner og Vandrammedirektiv

Vandprojekterne er et led i implementering af de statslige vandområdeplaner. Vandområdeplanerne skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer - i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. 

Læs om vandområdeplanerne

Læs om EU’s vandrammedirektiv

Gennemførte projekter

Læs om Miljøstyrelsens og kommunernes arbejde med restaurering af vandløb.

""

 

Vandplaner og Vandrammedirektiv

Vandprojekterne er et led i implementering af de statslige vandområdeplaner. Vandområdeplanerne skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer - i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. 

Læs om vandområdeplanerne

Læs om EU’s vandrammedirektiv

Billedet fører dig til siden "Den statslige vådområdeindsats"

Statslig vådområdeindsats

Projekterne er p.t. under realisering. Det er ikke længere muligt at søge om tilskud.

Gå til synergiprojekter

Synergiprojekter

Projekterne er p.t. under realisering. Det er ikke længere muligt at søge om tilskud.

VMPII og VMPIII

VMPII

VMPIII