Guide til kemikaliereglerne

Virksomheder har pligt til at kende reglerne i kemikalielovgivningen. Det gælder både virksomheder der producerer, importerer og markedsfører et kemisk stoffer, blandinger og artikler. I visse tilfælde gælder det også forhandlere og professionelle brugere.

 

Kemikalielovgivningen er et stort komplekst område. Derfor har Miljøstyrelsen udarbejdet denne guide, som en hjælp at få et overblik over de vigtigste regler, som virksomhederne skal overholde.

Infografik

Kend indholdsstofferne

Hvis du skal leve op til kemikaliereglerne, så kræver det, at du ved hvilke indholdsstoffer, der er i produktet, for at du undersøge om reglerne opfyldes.

Bliv klogere på EU's kemikalielovgivning

Virksomheder, der producerer, importerer, markedsfører eller bruger kemiske stoffer eller blandinger, er omfattet af REACH. Alle virksomheder, der markedsfører kemiske stoffer og blandinger, er omfattede af CLP- reglerne om klassificering, mærkning og emballering. Klassificeringen af kemiske stoffer er en grundsten i både REACH og megen anden kemikalielovgivning. Læs mere om hvordan du kan være forpligtet på denne side: Bliv klogere på reglerne i REACH og CLP 

Forbudte og begrænsede stoffer

Mange kemiske stoffer er i dag allerede klassificerede og risikovurderede. For nogle af dem har det ført til et forbud eller til krav om at begrænse brugen. Eksempelvis er der regler for anvendelse af stoffer som bly, cadmium og ftalater.

Du kan læse mere om forbudte og begrænsede stoffer her:
Miljøstyrelsens faktaark om kemikaliereglerne.

Der gælder særlige regler ved eksport og import af visse farlige stoffer, der er forbudte eller strengt regulerede. Du kan læse mere om reglerne i faktaarket:
Faktaark: Eksport og import af farlige kemikalier og pesticider

Godkendelsespligtige stoffer

For visse kemiske stoffer, skal du søge om godkendelse for at bruge dem. De skal du gøre hos EU's Kemikalieagentur ECHA
Godkendelsesordningen (REACH helpdesk)
Liste over stoffer der skal søges godkendelse for 

Særlovgivning

En række områder er underlagt særlige kemikalieregler.
Det gælder f.eks. for:
Biocider (eks. rottegift, myggemidler, triclosan, svampedræber til maling)
Elektronik
Gifte
Kosmetik
Kølemidler
Legetøj

Maling og Lak
Pesticider (plantebeskyttelsesmidler)
Vaske og rengøringsmidler

Se også flere særlovgivninger på kemikalieområdet her:
Miljøstyrelsens faktaark om kemikaliereglerne

Produktsikkerhed

Produkter på markedet skal være sikre. Et sikkert produkt er defineret som: "Et produkt, hvor der ikke opstår risiko eller kun opstår begrænset og acceptabel risiko for sikkerheds- eller sundhedsmæssig fare for forbrugere, når produktet anvendes under almindelige eller forudsigelige omstændigheder og inden for produktets forventede levetid."

Produktsikkerhed gælder både for produktets kemiske egenskaber og produktets fysiske egenskaber.

Som producent/importør, skal du ikke kun overholde anvendelsesbegrænsninger, du skal også opsøge viden om de potentielle farer/risici der kan være ved dit produkt.
Du finder produktloven og produktsikkerhedsbekendtgørelsen her.  

Dokumentér at dine stoffer og produkter overholder reglerne

Du skal altid kunne dokumentere, at dine kemiske stoffer eller dit produkt overholder kemikalielovgivningen. Det betyder, at du skal sikre, at du har adgang til en række oplysninger om kemikalier, og at du skal kunne dokumentere, at stoffet eller produktet er vurderet i henhold til reglerne.
Hvis Miljøstyrelsen ønsker at se oplysningerne, skal du som producent eller importør udlevere dem.

Faremærker og etiket

Når et kemisk stof eller blanding er farligt, skal du forsyne dem med en fareetiket. Formålet er at sikre brugerne af produkterne mod skader. Stoffet eller blandingen skal mærkes med faremærke(r) og sikkerhedssætninger.

For at kunne faremærke kemikalier, skal de kemiske stoffers egenskaber kortlægges – dvs. de skal ”klassificeres”. Inden du importerer eller sælger et kemisk stof eller blanding, skal du som virksomhed (producent eller importør) skaffe dig tilstrækkelige oplysninger om stoffets eller blandingens egenskaber og virkninger. Herved er det muligt at vurdere, om stoffet eller blandingen skal betragtes som farligt. Hvis et stof ikke er optaget på listen over harmoniseret klassificering, har du pligt til selv at vurdere stoffet for såvel fysisk-, sundheds- og miljøfare, eventuelt med hjælp fra et konsulentfirma.

Der er særlige krav til emballagen, der bl.a. skal være tæt, og der er krav om børnesikrede lukninger på ætsende produkter og tyndtflydende olieholdige produkter, f.eks. lampeolie og grilltændvæske, som anses for at udgøre en særlig stor risiko for børn, bl.a. p.g.a. risikoen for kemisk lungebetændelse.

Kemiske stoffer og produkter, der er mærket med farebetegnelsen “Yderst brandfarlig”, “Meget brandfarlig”, “Ætsende” eller “Sundhedsskadelig”, og som markedsføres til offentligheden,skal udstyres med en følbar advarselsmærkning af hensyn til blinde og svagtseende. Den følbare advarsel har form som en forhøjet trekant.

Læs mere her:
Faktaark: Klassificering, mærkning og emballering (CLP)
Faremærkning
Klassificering
Faktaark: Børnesikre lukninger

Anmeld til Produktregistret

Du skal anmelde kemiske produkter, der anvendes erhvervsmæssigt og indeholder stoffer, der er klassificeret som farlige, til Produktregistret, som hører under Arbejdstilsynet. Klik her for at gå til Produktregistret (på virk.dk).

Der findes også andre indberetninger, du skal være opmærksom på, bl.a. vedr. gifte, kosmetik mv.
Ansøgning og indberetning til Miljøstyrelsen vedr. kemikalier

Undgå vildledende markedsføring

Du må ikke vildlede forbrugeren, når du markedsfører kemiske stoffer og produkter. Det skal være klart for forbrugeren, hvordan produktet skal anvendes, og om der er en risiko forbundet med at bruge produktet.
Markedsføring skal forestås bredt og omfatter blandt andet produktnavn, etikettering, emballering og reklamering.

Etiketter, salgspakninger og reklame for kosmetiske produkter må derfor ikke have tekster, betegnelser, mærker, afbildninger eller andre figurer og symboler, der tillægger produkterne mindre farlige egenskaber, end de har.

Praktisk taget så er ingen kemiske stoffer eller produkter absolut ufarlige. Udsagn som ”ufarligt” eller ”ikke sundhedsskadeligt” vil derfor som udgangspunkt kunne være vildledende med hensyn til den risiko, der er forbundet med produktet.

Det er ikke muligt at opstille faste regler for, hvornår der er tale om vildledende markedsføring. Det vil altid være en konkret vurdering af det enkelte produkt og markedsføringen af det.
Faktaark: Vildledende markedsføring

Faktaark: Vildledende markedsføring af kosmetik

Gør lidt ekstra

Hvis du vil gøre lidt ekstra, er her forskellige muligheder:
Substitution af farlige kemikalier (subsport.eu, på engelsk)
Miljømærker
EMAS og miljøledelse
Miljøforbedringer gennem produktudvikling

Siden er opdateret 20.december 2020

Faktaark om kemikaliereglerne

En let-læselig introduktion til kemikaliereglerne på udvalgte områder.
Læs videre