Klassificering identificerer kemikaliers farlige egenskaber

Hvis du markedsfører kemiske stoffer eller blandinger, er det dit ansvar at identificere, om kemikalierne har farlige egenskaber, og klassificere dem korrekt.

Klassificering inddeler kemikalier i fareklasser

Fremstiller eller importerer din virksomhed kemiske stoffer eller blandinger, har du pligt til at klassificere dem efter CLP-reglerne. Hvis du forhandler kemiske stoffer eller blandinger, så kan du anvende den klassificering, som er fastlagt af den virksomhed, der enten har fremstillet eller importeret kemikaliet i/til EU.

Klassificering betyder, at du skal vurdere, om et stof eller en blanding er farligt for mennesker og miljø, og om det har nogle fysiske farer som f.eks. brand- og eksplosionsfare. De forskellige farer er inddelt i fareklasser. En fareklasse kan eksempelvis være ”akut toksicitet” eller ”farlig for vandmiljøet”.

Et kemikalie kan være klassificeret i flere fareklasser. Inden for hver fareklasse er der en opdeling i kategorier, der beskriver graden af fare. Til hver fareklasse og farekategori er der desuden knyttet en eller flere fare- og sikkerhedssætninger til at vejlede brugerne. Fare- og sikkerhedssætninger er eksempelvis ”Farlig ved indtagelse” og ”I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden”.

En klassificering tager ikke højde for, hvordan et kemikalie bliver brugt. Om de klassificerede kemikalier udgør et problem afhænger derfor af, i hvor høj grad man udsættes for dem, dvs. hvordan og hvor længe man er i direkte kontakt med dem.

Kriterierne for klassificering af kemiske stoffer og blandinger fremgår af CLP-forordningens bilag I. Visse kemiske stoffer og blandinger er undtaget CLP-reglerne, fordi de er underlagt anden EU særlovgivning. Det gælder f.eks. kosmetik, medicinsk udstyr, lægemidler, fødevarer, affald mv.

Klassificeringer skal anmeldes

Du skal anmelde (notificere) klassificeringen af de stoffer, som du fremstiller eller importerer, til EU’s Kemikalieagentur (ECHA). Det gælder både enkeltstoffer og stoffer, der indgår i blandinger. Du skal anmelde stofferne senest en måned efter, at de er markedsført, uanset mængden. Hvis et stof allerede er anmeldt i forbindelse med registrering under REACH, skal du ikke anmelde det igen. 

Anmeldelsen skal omfatte:

  • Identiteten af den, der er ansvarlig for markedsføringen
  • Stoffets eller stoffernes identitet
  • Klassificeringen af stoffet/stofferne i henhold til CLP-forordningen
  • Hvis stoffet kun er klassificeret i nogle, men ikke alle fareklasser eller farekategorier, skal det angives, hvad årsagen er (f.eks. manglende eller utilstrækkelige data)
  • Specifikke koncentrationsgrænser eller M-faktorer, der knytter sig til klassificeringen
  • Stoffets mærkningselementer i henhold til forordningens artikel 17 og eventuel supplerende faresætninger

ECHA samler informationerne om alle de stoffer, som anmeldes, i en offentlig tilgængelig klassificeringsdatabase (C&L Inventory).

Reglerne om anmeldelse til Produktregistret berøres ikke af pligten til at anmelde hos ECHA.
Læs mere om anmeldelse til Produktregisteret. 

Harmoniseret klassificering og selvklassificering

For nogle stoffer har medlemslandende vedtaget en harmoniseret klassificering i EU. Der er primært tale om stoffer, der kan klassificeres som kræftfremkaldende, mutagene (skadelige for arveanlæg) eller reproduktionstoksiske (skadelige for forplantningen) i kategori 1A/B eller 2 og/eller luftvejssensibiliserende i kategori 1 A/B. Stoffer med en harmoniseret klassificering i en eller flere fareklasser fremgår af CLP forordningens bilag VI. Listen opdateres løbende i takt med, at der bliver vedtaget nye eller ændrede harmoniserede klassificeringer for stoffer i EU.

Hvis et stof ikke står på listen over harmoniserede klassificeringer, så skal producenten eller importøren selv vurdere, om stoffet skal klassificeres som farligt. Det kaldes selvklassificering. Har stoffet en harmoniseret klassificering i en eller flere fareklasser, skal producenten eller importøren vurdere, om stoffet skal selvklassificeres i de andre fareklasser, hvor der ikke er en harmoniseret klassificering.

Harmoniserede klassificeringer gælder kun for stoffer. Kemiske blandinger skal altid selvklassificeres før markedsføring.

I ECHA’s klassificeringsdatabase kan du både se virksomheders selvklassificering af de anmeldte stoffer og alle stoffer, der har en harmoniseret klassificering. Databasen er den nemmeste måde at finde ud af, om eller hvordan et stof er klassificeret.

Klassificering af blandinger

Stoffer klassificeres på baggrund af testdata for stoffet. For blandinger er der tre forskellige metoder du kan bruge til at foretage klassificering

  • Testdata for hele blandingen (kan dog ikke bruges, hvis der er tale om klassificering for CMR-effekter eller for langtidsfare i vandmiljøet)
  • Brobygningsprincippet, hvor du bruger oplysninger for lignende testede blandinger.
  • Beregningsmetoden, hvor du beregner klassificeringen på baggrund af de indgående stoffers klassificering og koncentration.

Blandinger med ekstreme pH-værdier betragtes generelt som ætsende. De skal derfor klassificeres for hudætsning og alvorlig øjenskade, med mindre yderligere dokumentation viser, at denne klassificering ikke er relevant.
Læs vores faktaark om reglerne for klassificering af blandinger med ekstrem pH 

Klassificeringen skal opdateres, når der er ny viden

Du skal gemme de oplysninger, som har givet anledning til et stofs eller en blandings klassificering og mærkning i mindst 10 år. Du har også pligt til at opsøge ny viden, som kan påvirke klassificeringen, og du skal opdatere klassificeringen og mærkningen af stoffet eller blandingen, når det er aktuelt. Hvis nye data giver anledning til at ændre en harmoniseret klassificering af et stof, skal det forelægges myndigheden i det land, hvor stoffet markedsføres.

Danske regler for salg, opbevaring og tyverianmeldelse af gifte

Der er særlige danske regler for salg, opbevaring og tyverianmeldelse af gifte. Reglerne skal beskytte mennesker og miljø mod kontakt med særligt giftige stoffer og blandinger. Det er stoffer og blandinger, der er klassificerede som akut giftige eller som kræftfremkaldende, skadelige for arveanlæg eller skadelige for forplantningen. Hvis du f.eks. sælger gifte skal du meddele dette til Miljøstyrelsen. Du må kun sælge gifte til private, der kan fremvise en politiattesteret rekvisition.
Læs faktaark om reglerne for salg, opbevaring og tyverianmeldelse af gifte og om sikker opbevaring af gifte 

Spørg Miljøstyrelsen

Har du spørgsmål, kan du kontakte Miljøstyrelsens REACH helpdesk på reachspm@mst.dk.Eller CLP helpdesk på CLPHelpdesk@mst.dk.

Du kan også læse vores faktaark om REACH og CLP for en hurtig indføring i reglerne. 

Vi har også udarbejdet en liste med spørgsmål og svar om REACH og CLP