Faktaark: EU's kemikalielovgivning - REACH

REACH er EUs grundlæggende kemikalielovgivning der skal sikre at kemikalier bruges forsvarligt, med minimal risiko for sundhed og miljø.

REACH trådte i kraft 1. juni 2007, og implementeres trinvist over 15 år.

Målet med REACH er sikre et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø og at øge virksomhedernes konkurrenceevne og innovation. Fælles regler for alle medlemslande skal sikre at det indre marked fungerer efter hensigten.

REACH vil medføre, at alle virksomheder får mere grundlæggende viden om kemiske stoffers miljø- og sundhedsfarlige egenskaber og større selvstændigt ansvar for at håndtere de kemiske stoffer forsvarligt.

Det grundlæggende ansvar for at skaffe viden om stoffernes egenskaber og risikoen ved deres anvendelse lægges hos kemikalie-producenter og importører. Herudover indføres krav om mere effektiv kommunikation mellem leverandørerne og brugerne af kemiske stoffer.

De vigtigste elementer i REACH

De vigtigste elementer i REACH er dem, som REACH har fået sit (engelske) navn efter, nemlig:

R: Registration (registrering): Producenter og importører af kemiske stoffer skal registrere stofferne hos i EU's kemikalieagentur (ECHA).  Det gælder også for stoffer, der importeres/produceres som en del af en blanding, og i visse tilfælde også for stoffer i artikler. Samtidig med registreringen skal der leveres oplysninger om stoffets miljø- og sundhedseffekter og om risikoen ved at bruge stoffet.

E: Evaluation (vurdering): Myndighederne vurderer forslag til nye forsøg. For udvalgte stoffer vurderes de indsendte data, og om der er behov for mere viden for at kunne afgøre om brugen af stofferne bør reguleres.

A: Autorisation (godkendelse): De mest skadelige stoffer må kun bruges til de anvendelser, som myndighederne har godkendt.

Restriction (begrænsning): et fjerde vigtigt element i REACH er begrænsningsningsordningen. REACH indeholder en liste, bilag XVII, over stoffer, som der er forbud mod i specifikke produkter, eller hvor der er begrænsninger i forhold til at producere, markedsføre og/eller anvende stofferne.

of CH: Chemicals (kemikalier)

Hvad betyder REACH?

REACH vil betyde mere viden om kemikaliers farlighed og deres anvendelse. Industrien får ansvaret for at sikre, at deres produkter kan anvendes sikkert uden risiko for mennesker og miljø. Formålet med REACH er at sikre en høj beskyttelse af mennesker og miljø og at fremme udviklingen af metoder der er alternativer til dyreforsøg, samt at sikre det indre marked og at fremme konkurrenceevne og innovation.

Hovedlinje i REACH

• Industrien har ansvaret.
Tidligere var det grundlæggende op til myndighederne at dokumentere, at kemikalier er farlige. Med REACH vendes bevisbyrden. Det er nu op til industrien at vise, at deres produktion og anvendelse af alle farlige kemikalier er forsvarlig, før de kan bruges.

• Kemiske stoffer skal registreres
Virksomhederne har ansvaret for at indsamle information om egenskaberne ved og anvendelserne af de stoffer, de fremstiller eller importerer i en mængde på over 1 ton årligt. Virksomhederne skal desuden vurdere farer og potentielle risici ved stoffet.

Informationen skal indgå i et registreringsdossier, som sendes til ECHA og det skal omfatte stoffer som sådan, stoffer i blandinger, og i visse tilfælde stoffer i artikler.

Registrering bygger på princippet "ét stof, én registrering". Producenter og importører af samme stof skal derfor indsende deres registrering i fællesskab.

Der er visse undtagelser fra registreringsforpligtelsen. Kemiske stoffer, der i forvejen er reguleret ved anden lovgivning — såsom lægemidler eller radioaktive stoffer — er helt eller delvis undtaget fra REACH-kravene.

• Virksomheder, der bruger kemikalier, skal anvende dem forsvarligt.
REACH pålægger downstreambrugerne forpligtelser til at bruge stofferne som anvist af leverandøren og pligter til at videregive informationer i hele leverandørkæden.

• Stoffer i artikler (varer).
Med REACH skal de stoffer registreres, der er beregnet til at blive afgivet fra artikler, som f.eks. blækket i en kuglepen eller væsken på en vådserviet.  Særligt problematiske stoffer i artikler skal anmeldes til ECHA, så myndighederne kan vurdere behovet for yderligere regulering. Desuden skal enhver leverandør af en artikel videregive information, hvis der er særligt farlige stoffer (stoffer der er opført på kandidatlisten) i artiklen samt registrere artiklen i ECHAs SCIP database, hvis artiklen leveres videre til professionelle brugere.

• Forsigtighedsprincippet og substitution. 
REACH bygger på forsigtighedsprincippet. Tidligere kunne alle kemiske stoffer bruges frit, med mindre myndighederne for det enkelte stof påviste en risiko og derfor forbød anvendelse. REACH medførte at industrien nu skal vise, at de producerer og anvender kemikalier forsvarligt. Under REACH kræver anvendelsen af særligt problematiske stoffer, opført på REACH bilag XIV, en godkendelse.

Sammen med ansøgningen om godkendelsen skal der altid foreligge en analyse af mulige alternativer. Hvis der er egnede alternative stoffer eller teknologier skal disse substituere eller erstatte de problematiske stoffer. Det gælder for PBT og vPvB stoffer, de fleste CMR-stoffer og for andre stoffer f.eks. nogle hormonforstyrrende stoffer, hvor man ikke kan fastslå et niveau, hvor anvendelsen er sikker for  mennesker og miljø. For andre CMR stoffer og andre hormonforstyrrende stoffer, som kan anvendes sikkert, skal industrien lave en plan for substitution med egnede alternativer.

REACH i praksis

ECHA står for den praktiske håndtering af registreringen, for vurdering af testforslag og kontrol af, om registreringerne lever op til kravene, for den praktiske administration af godkendelsesordningen, for udfærdigelse af vejledninger til industri og myndigheder m.m. Når ECHA udtaler sig, sker det gennem deres komitéer, som består af eksperter udpeget af medlemslandende og Kommissionen. Det gælder f.eks. i udtalelser om f.eks. om brugen af et stof bør omfattes krav om godkendelse, forbud, anvendelsesbegrænsninger eller harmoniseret klassificering eller mærkning.

I takt med, at stofferne registreres, får brugere af kemiske stoffer pligt til at bruge stofferne forsvarligt som anbefalet eller på baggrund af deres egen risikovurdering.

Godkendelse af særligt problematiske stoffer vil løbende omfatte flere og flere stoffer efter en nærmere prioritering.

Hvor kan jeg få mere at vide?

REACH HELPdesk reachspm@mst.dk

CLP-HELPdesk CLPhelpdesk@mst.dk

Kosmetiske produkter kosmetikpostkassen@mst.dk

Legetøj: legetoejspostkassen@mst.dk