Faktaark: Salg, opbevaring og tyverianmeldelse af gifte

Salg af gifte til private er kun tilladt med særlig tilladelse og kræver en politiattesteret rekvisition. Der er også særlige regler for salg til erhverv og for opbevaring og tyverianmeldelse af gifte.

Der er særlige danske regler for salg, opbevaring og tyverianmeldelse af gifte. Reglerne fremgår af Giftbekendtgørelsen, og berører virksomheder og personer, der sælger, køber og opbevarer gifte. Reglerne har til formål at beskytte mennesker og miljø mod kontakt med særligt giftige stoffer og blandinger. Der er særlige regler for giftige bekæmpelsesmidler. Læs mere om dem nedenfor.

Hvad forstås ved gifte?

Betegnelsen ”Gifte” omfatter stoffer og blandinger, der i henhold til EU’s CLP forordning (EU nr. 1272/2008) er klassificerede som akut giftige i kategori 1, 2 eller 3 (Acute tox. 1, 2 eller 3) eller som specifikt målorgan toksiske i kategori 1 (STOT SE 1). Endvidere forstås ved ”stoffer og blandinger med alvorlige langtidseffekter, stoffer og blandinger, som er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i kategori 1A eller 1B (Carc. 1A eller 1B, Muta. 1A eller 1B eller Repr. 1A eller 1B). 

Regler om salg til private

Kun apotekere og forhandlere, der har fået Miljøstyrelsens tilladelse, må sælge gifte til privatpersoner.

Hvis du ønsker en tilladelse til at sælge gift til private, skal du sende en ansøgning til kemikalieinspektionen@mst.dk.

Du kan også sende ansøgningen med posten til
Miljøstyrelsen, Kemikalieinspektionen

Antvorskov Allé 139

4200 Slagelse

For at have en gifttilladelse, skal du hvert andet år betale et gebyr på 1000 kr. til Miljøstyrelsen. Gebyret forfalder til betaling 1. januar, og skal indbetales inden 1. februar. Gebyret forfalder første gang 1. januar i året efter, at tilladelsen er meddelt.

Rekvisition til privat køb af gift

Køberen skal udfylde en rekvisition, som kan findes på Rigspolitiets hjemmeside: Rekvisition af gift til private.

Køberen skal datere og underskrive den personligt. På rekvisitionen skal der stå:

 • Hvad stoffet eller blandingen hedder, hvor meget, der er brug for, og hvad det skal bruges til.
 • Køberens navn og adresse.
 • Køberens underskrift på, at han eller hun vil opbevare giften omhyggeligt og ikke overlade den til andre.

Politiet skal stemple rekvisitionen før salget. Politiet må ikke stemple rekvisitionen, hvis de mener, at vedkommende kan opfylde sit formål på rimelig måde med mindre farlige kemikalier. Politiet må heller ikke stemple rekvisitionen, hvis personen er under 18 år, eller giver grund til at tro, at han eller hun vil volde skade på sig selv eller sine omgivelser.

Køb og salg af gifte til erhvervsmæssigt brug

Virksomheder, som fremstiller, anvender, importerer eller sælger giftige stoffer og blandinger samt stoffer og blandinger med alvorlige langtidseffekter til erhvervsmæssig brug, skal indsende meddelelse herom til de ansvarlige myndigheder.  Dette kan gøres via Dansk MiljøAdministrations hjemmeside  

Miljøstyrelsen er ansvarlig myndighed for import og salg af giftige stoffer og blandinger og stoffer og blandinger med alvorlige langtidseffekter, mens Arbejdstilsynet er ansvarlig myndighed for fremstilling og anvendelse af giftige stoffer og blandinger og stoffer og blandinger med alvorlige langtidseffekter. Virksomheden modtager en kvittering på, at meddelelsen er modtaget af Miljøstyrelsen (ved salg af gifte) og/eller Arbejdstilsynet (ved køb og anvendelse af gifte på virksomheden).

Giftmeddelelsen anvendes til løbende at sende meddelelser om nye stoffer og blandinger samt afmelde tidligere digitalt indsendte giftmeddelelser.

Forhandleren har pligt til at sikre sig, at kunderne har ret til at købe gifte. Forhandlere af gift til erhvervsmæssige kunder skal ved salg af gifte føre fortegnelse eller kartotek med oplysning om modtagerens navn og adresse. Stoffets/blandingens betegnelse, mængde og anvendelse samt dato for salget.

Opbevaring af gifte

Man skal opbevare gifte forsvarligt – under lås, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende. Dette gælder både for forhandlere, virksomheder, institutioner og privatpersoner, der opbevarer gifte.

Apotekere og forhandlere, der har Miljøstyrelsens tilladelse til sælge gifte til private eller forhandlere, de har meddelt Miljøstyrelsen, at de sælger gifte en gros, skal opbevare giftene i et særskilt og aflåst skab eller rum, der tydeligt er mærket med en advarselstavle, se symbolet "Giftige stoffer" nedenunder. I et sådant giftskab eller giftrum må der ikke opbevares andet end gifte.

Andre virksomheder, institutioner og læger/tandlæger/dyrlæger skal forsyne alle døre til skabe, lokaler og lignende, hvori de opbevarer gifte, med en advarselstavle.

Gifte må ikke opbevares i emballager, hvor indholdet kan forveksles med noget andet. Som hovedregel skal gifte opbevares i den originale emballage, der skal være mærket med giftens navn, fareklasse, piktogram samt faresætninger og sikkerhedssætninger. Se faktaark om klassificering, emballering og mærkning .

Virksomheder og institutioner, der opbevarer giftige stoffer og blandinger i en samlet mængde større end 125 ml, og hvor mere end 5 personer har adgang, skal udpege en eller flere sikkerhedsansvarlige, som sikrer korrekt opbevaring samt at uvedkommende ikke har adgang til de pågældende stoffer og blandinger.

Anmeldelse af tyveri

Virksomheder og institutioner skal indgive anmeldelse til politiet ved begrundet mistanke om tyveri af giftige stoffer og blandinger.

I Miljøstyrelsens FAQ om kemikalier, under 'gifte', kan du se hvilke oplysninger, der skal angives i anmeldelsen.

Særlige regler om opbevaring af giftige bekæmpelsesmidler

Disse regler findes i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen

De særlige regler for  opbevaring, advarselsskiltning og udpegning af sikkerhedsansvarlig gælder kun for  bekæmpelsesmidler, der er klassificerede som akut toksiske i kategori 1, 2 eller 2 (Acute tox. 1, 2 eller 3), eller som specifik målorgantoksiske i kategori 1 (STOT SE 1). Disse bekæm­pelsesmidler skal opbevares under lås, og der er krav om afmærkning med advarselstavle og udpegning af sikkerhedsansvarlig. Bekæmpelsesmidler, der er klassificerede som kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske i kategori 1A og 1B, er altså ikke underlagt de generelle opbevaringsregler i klassificeringsbekendtgørelsen.

Giftige stoffer og blandinger, der både kan anvendes som bekæmpelsesmiddel og til andre formål bør opbevares efter de strengeste regler på området. Bekæmpelsesmidler må kun opbevares i originalemballagen.

Undtagelser vedr.  rekvisitioner og fortegnelser

Følgende institutioner og personer må købe gifte uden rekvisition og sælge gifte indbyrdes uden at føre fortegnelser over salget:

 • Sygehuse, læger, tandlæger og dyrlæger.
 • Videnskabelige og tekniske laboratorier og institutioner, der drives af det offentlige.
 • Godkendte teknologiske serviceinstitutioner.
 • Godkendte laboratorier og institutioner.
 • Apoteker og lignende.
 • Højere uddannelsesinstitutioner, teknika, gymnasieskoler og studenterkurser, hf-kurser, lærerseminarier, tekniske skoler, handelsskoler samt social- og sundhedsskoler.

Man må sælge gifte med rekvisition, som politiet ikke har stemplet, til:

 • Rederier, når det drejer sig om giftige, brugsfærdige reagenser til et bestemt skib, hvis maskinchefen eller skibsføreren skal bruge stofferne til at afprøve, behandle eller vedligeholde tekniske installationer og lignende.
 • Kunstnerisk brug, når det drejer sig om giftige, brugsfærdige farver.

Ansvar for forhandlere, og andre, der opbevarer gifte

Enhver, som sælger eller opbevarer gifte, har ansvaret for, at reglerne overholdes, sådan som de fremgår af bekendtgørelserne.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglerne overholdes, og kan give påbud eller forbud. Overtrædes reglerne, kan det føre til bøde, hæfte eller fængsel i indtil to år

Spørgsmål og svar