Vaske- og rengøringsmidler

Det er vigtigt at kende reglerne, der gælder for de produkter, du sælger. Der er særregler for vaske- og rengøringsmidler, herunder særlige mærkningsregler og oplysningspligter.

Vaske- og rengøringsmidler indeholder en række stoffer, der kan være skadelige for miljøet eller forbrugerens sundhed. 

Vaske- og rengøringsmidler er derfor underlagt en række forskellige lovkrav. Nogle regler er rettet specifikt mod denne produktgruppe, mens anden lovgivning dækker mere bredt.

Detergentforordningen sætter reglerne for detergenter og gælder for alle detergenter, der findes på markedet i EU, dvs. både dem der er produceret i EU og dem der bliver importeret.  

Nedenstående er en liste over relevante lovgivninger, men dette er ikke en udtømmende liste:

 Forordningen om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP, 1272/2008)
 Forordningen om vaske- og rengøringsmidler (nr. 648/2004)
 REACH forordningen
 Regler om børnesikre lukninger
 Regler om vildledende markedsføring
 BEK nr. 1006 af 12/10/2004 om begrænsning af import, salg og anvendelse samt mærkning af nonylphenol, nonylphenolethoxylat og cement
 Forordningen for biocidholdige produkter (nr. 528/2012)

EU's Detergentforordning stiller bl.a. krav om hvilke vaskeaktive stoffer, der må anvendes og krav til deklaration af indholdsstoffer samt krav om der udarbejdes et datablad for indholdsstoffer, som er tilgængeligt for myndigheder og lægefagligt personale.