Faktaark: Vaske- og rengøringsmidler

EU's detergentforordning stiller bl.a. krav om hvilke vaskeaktive stoffer, der må anvendes og krav til deklaration af indholdsstoffer samt krav om der udarbejdes et datablad for indholdsstoffer, som er tilgængeligt for myndigheder og lægefagligt personale.

Dette faktaark fortæller dig om de vigtigste punkter i EU's detergentforordning om vaske- og rengøringsmidler.

Hvad siger reglerne?

EU's detergentforordning stiller bl.a. krav om hvilke vaskeaktive stoffer, der må anvendes og krav til deklaration af indholdsstoffer samt krav om der udarbejdes et datablad for indholdsstoffer, som er tilgængeligt for myndigheder og lægefagligt personale.

Overfladeaktive stoffer skal være bionedbrydelige
Alle overfladeaktive stoffer skal være fuldstændig aerob bionedbrydelige i henhold til harmoniserede testmetoder, som er fastsat i forordningen. Det gælder også de amphotere og kationiske tensider.

Oplysningspligt/Deklaration:
Emballagen til vaske- og rengøringsmidler, der markedsføres til forbrugere skal mærkes med følgende oplysninger med letlæselige, synlige og uforgængelige bogstaver:

• Produktets navn og handelsnavn.
• Navn eller handelsnavn eller varemærke samt fuldstændig adresse og telefonnummer på den ansvarlige for markedsføringen.
• Adresse og telefonnummer samt eventuelt e-mail adresse hvorfra læger kan finde relevante oplysninger om produktets indholdsstoffer.

Emballagen skal også i være forsynet med doseringsanvisninger som foreskrevet og med adressen på et websted, hvor der er fri adgang til en liste over alle produktets indholdsstoffer.

Forordningens bilag VII fastlægger bl.a. regler for deklaration af indholdsstoffer i vægtprocent-intervaller. Konserveringsmidler, enzymer, desinfektionsmidler, optisk hvidt og parfume deklareres på emballagen uanset koncentration. Parfumestoffer, som af den videnskabelig komite for kosmetiske produkter (SCCP) er vurderet som allergifremkaldende skal angives specifikt med navn, hvis de forekommer i koncentrationer på mere end 0,01 vægtprocent.

Den virksomhed, der er ansvarlig for deklarationen må kende alle indholdsstoffer i de råvarer, han modtager fra sin leverandør. F.eks. er en vaskemiddelproducent, der anvender æteriske olier i sit produkt, ansvarlig for at vurdere, om disse olier har et naturligt indhold af deklarationspligtige allergifremkaldende duftstoffer. Det kan f.eks. være limonen i citrusolie.

Bemærk at reglerne for klassificering og mærkning af kemiske stoffer og produkter efter CLP-forordningen samtidig også skal følges.
Læs mere om klassificering, emballering og mærkning.

Oplysninger til myndigheder, lægeligt personale og forbrugere
Producenter og importører af vaske- og rengøringsmidler, skal opbevare et datablad med deklaration af alle indholdsstoffer, hvor der er påført Cas nr. og vægtprocent intervaller, som straks og gratis kan videregives til lægeligt personale og nationale myndigheder. Dette datablad skal også gøres tilgængeligt for forbrugere på ét websted, dog med undtagelse af Cas nr. og vægtprocent. Urenheder betragtes ikke som indholdsstoffer. Ved »indholdsstof« forstås ethvert kemisk stof af syntetisk eller naturlig oprindelse, der bevidst tilsættes et vaske- og rengøringsmiddel, dette kan fx være denatureringsmidler eller desinfektionsmidler. 

Forbud mod fosfat i tekstilvaskemider og maskinopvaskemidler til forbrugere
I 2013 blev der indført et forbud mod fosfat i tekstilvaskemidler til forbrugere, og i 2017 i maskinopvaskemidler til forbrugere.

Se ændringsforordningen om fosfatforbuddet (På Kommissionens hjemmeside)

Er der undtagelser til reglerne

Producenter og importører af vaske- og rengøringsmidler til erhvervsmæssig brug eller til brug i institutioner kan søge dispensation til at bruge overfladeaktive stoffer, som ikke overholder bionedbrydelighedskravene. Der gives kun dispensation, hvis de overfladeaktive stoffer opfylder kravet om primær bionedbrydelighed (mindst 80 %, hvilket svarer til de tidligere regler) og der er gennemført en supplerende risikovurdering, som viser der ikke er risiko for alvorlige miljø- og sundhedseffekter.

En evt. dispensation vurderes ud fra kriterier om:
a) snæver anvendelse frem for bred anvendelse,
b) udelukkende specifik erhvervsmæssig og/eller institutionel brug,
c) en afvejning af miljø- og sundhedsrisici i forhold til socioøkonomiske fordele.
Ansøgere, der ønsker dispensation skal sende ansøgningen den nationale myndighed (i Danmark Miljøstyrelsen).

Alternativ til indholdsmærkning for produkter til erhvervsmæssig brug
For vaske- og rengøringsmidler, der kun anvendes erhvervsmæssigt, og som ikke sælges til almindelige forbrugere behøver kravene til indholdsmærkning ikke at være opfyldt, hvis de tilsvarende oplysninger findes i form af tekniske datablade, sikkerhedsdatablade eller på lignende egnet vis.

Hvem har ansvaret?

Producenter og importører har ansvaret for at overholde forordningens regler. Bemærk, at den som ændrer egenskaberne ved et vaskemiddel eller et overfladeaktivt stof eller som ændrer mærkningen skal også overholde reglerne i forordningen.

Hvem kontrollerer reglerne

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med at reglerne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man derudover risikere bøde eller fængsel i indtil to år.

Hvor kan jeg få mere at vide?

Reglerne i sin helhed findes i EU forordning 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler, med senere ændringer.
Læs konsolideret udgave (på eur-lex.eu)

Find selve Forordningen med ændringer, vejledninger, svar på ofte stillede spørgsmål og information om planlagt ny lovgivning på Kommissionens hjemmeside om detergenter .

Se også Miljøstyrelsens hjemmeside om bl.a. andre regler der også dækker vaske- og rengøringsmidler