Mærkning af farlige kemikalier

Er din virksomhed en del af leverandørkæden der markedsfører kemiske stoffer og blandinger er du ansvarlig for, at disse produkter er mærket korrekt. Etiketten på kemiske stoffer og blandinger, der er klassificeret som værende farlige, skal oplyse om de relevante farer samt om sikker brug og bortskaffelse.

Alle led i leverandørkæden har ansvar for, at kemiske stoffer og blandinger er mærkede efter CLP-reglerne.

Krav til fareoplysninger på etiketten

Alle led i leverandørkæden har ansvar for, at kemiske stoffer og blandinger er mærkede efter CLP-reglerne. Mærkningen skal sikre, at brugerne hurtigt kan se på et produkt, om det kan være farligt, hvilke farer der er tale om, og hvordan produkterne skal håndteres forsvarligt. På den måde skal fareoplysninger forebygge ulykker hos brugerne og minimere påvirkningen af miljøet.

Hvis et kemisk stof eller en blanding er klassificeret som farligt, skal du forsyne emballagen med en etiket, der oplyser om:

  • Kemikaliets navn – og for blandinger; navnene på de farligste indholdsstoffer
  • Indhold i vægt eller volumen (gælder dog kun ved salg til private)
  • Leverandørens navn, adresse og telefonnummer
  • De respektive piktogrammer, signalord, faresætninger og sikkerhedssætninger, der beskriver faren.

Piktogrammer skal angive den eller de værste farer. Det kan f.eks. være miljøfare, alvorlig sundhedsfare, ætsning, brandfare osv.

Signalord er enten ”Fare” (I engelsktalende lande: Danger) eller ”Advarsel” (I engelsktalende lande: Warning). ”Fare” bruges for de mest farlige stoffer og blandinger. 

Faresætningerne, der også kaldes for H-sætninger, er knyttet til den specifikke klassificering af stoffet/blandingen. 
Sikkerhedssætningerne, der også kaldes for P-sætninger, skal udvælges, så de hænger sammen med faresætninger og den tilsigtede brug af kemikaliet.

Der er desuden krav til både placering og synlighed af faremærkningen, størrelsen på piktogrammerne samt eventuelt supplerende oplysninger om farens art og forholdsregler ved brug af produktet. Etiketten skal være på dansk for stoffer og blandinger, der markedsføres i Danmark.

Krav til fareoplysninger ved e-handel

Ved e-handel følger særlige regler for information om produktets farer, da forbrugeren ikke umiddelbart har mulighed for at se faremærkningen på produktets etikette inden køb.

Hvis du sælger faremærkede kemiske blandinger til forbrugere ved e-handel, er der krav om, at information om produktets farlighed skal fremgå synligt på siden for produktet. Det kan gøres ved at angive de relevante piktogram(mer), signalord og fare- og sikkerhedssætninger i forlængelse af præsentationen af produktet.

Det er ikke tilstrækkeligt at indsætte et link til produktets Sikkerhedsdatablad.

Miljøstyrelsen har udviklet et online-værktøj, så du hurtigt kan lave korrekt mærkning til dine produkter og nemt lægge dem på din netbutiks hjemmeside
Brug værktøjet

Salg af produkter med gammel faremærkning er ulovligt

Siden 1. juni 2017 har det været ulovligt at sælge produkter med gammel faremærkning. Hvis du som forhandler stadig skulle have blandinger med gammel faremærking stående på lager, skal de ommærkes inden evt. videresalg. Du kan forsøge at kontakte leverandøren med henblik på at få tilsendt nye CLP-etiketter, som kan sættes på produkterne. Leverandøren har dog ikke pligt til at sende nye etiketter.

Professionelle brugere skal være opmærksomme på Arbejdstilsynets regler vedrørende ommærkning af kemikalier på arbejdspladsen. Læs mere om håndtering af kemikalier på arbejdspladsen på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Globale regler for faremærkning letter handel med kemikalier

CLP-reglerne bygger på det Globalt Harmoniserede System for klassificering og mærkning (GHS). GHS er implementeret i mere end 65 lande (2016) og forventes med tiden at blive udbredt til flere lande. De harmoniserede regler vil således lette handlen med kemikalier på globalt plan. 

Er du importør af kemikalier fra lande uden for EU, vil det f.eks. være en stor fordel for dig, at andre lande bruger samme regler og terminologi til fareklassificering og mærkning. På den måde ville du ikke skulle klassificere og mærke helt fra bunden. Du ville heller ikke skulle bruge tid på at sætte dig ind i de forskellige landes nationale regler.

Mærkningskrav ved eksport af klassificerede kemikalier

CLP-forordningen omfatter kun regler for klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger, der markedsføres i EU. Ved eksport af farlige kemikalier ud af EU, er der dog også krav om CLP-faremærkning i kraft af PIC-forordningen (Prior Informed Consent Regulation). 
Læs vores faktaark: Eksport og import af farlige kemikalier og pesticider.

Mærkning af kemikalier på arbejdspladsen

Arbejdstilsynet fastsætter reglerne for mærkning af kemiske stoffer og blandinger, der anvendes på arbejdspladsen og som ikke videresælges.
Læs mere om håndtering af kemikalier på arbejdspladsen på Arbejdstilsynet hjemmeside.

Spørg Miljøstyrelsen

Har du spørgsmål om CLP-forordningen kan du kontakte Miljøstyrelsens CLP helpdesk på CLPHelpdesk@mst.dk..

Hvis dit spørgsmål drejer sig om REACH-forordningen kan dui kontakte Miljøstyrelsens REACH helpdesk på reachspm@mst.dk.Eller CLP helpdesk på CLPHelpdesk@mst.dk.

Du kan også læse vores faktaark om REACH og CLP for en hurtig indføring i reglerne. 

Vi har også udarbejdet en liste med ofte stillede spørgsmål og svar om REACH og CLP