Faktaark: Eksport og import af farlige kemikalier og pesticider, herunder ozonlagsnedbrydende stoffer

Der gælder særlige regler for import og eksport af strengt regulerede stoffer til og fra EU. Visse særlig farlige stoffer er det helt forbudt at eksportere. For de øvrige regulerede stoffer skal eksportøren eller producenten i forvejen anmelde eksporten til Miljøstyrelsen. Ved import ind i EU skal importører efterfølgende oplyse Miljøstyrelsen om importen af de pågældende kemikalier. Der gælder særlige regler for ozonlagsnedbrydende stoffer.

Der gælder særlige regler for import og eksport af strengt regulerede stoffer til og fra EU. Visse særlig farlige stoffer er det helt forbudt at eksportere. For de øvrige regulerede stoffer skal eksportøren eller producenten i forvejen anmelde eksporten til Miljøstyrelsen. Ved import ind i EU skal importører efterfølgende oplyse Miljøstyrelsen om importen af de pågældende kemikalier. Der gælder særlige regler for ozonlagsnedbrydende stoffer.

Forbud

Forbuddet mod eksport omfatter de kemikalier der er optaget på bilag V til Rådets og Europaparlamentets forordning 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier. 

Se Bilag V (ECHAs hjemmeside). Via dette link er det muligt at søge på forordningens bilag, og se hvilke stoffer det er forbudt at eksportere. Vælg Annex V.

Eksportanmeldelse

Pligten til at anmelde omfatter de kemikalier der optaget på bilag I, del 1, til forordning 649/2012. Anmeldelsen skal foretages for hvert importland og for hvert stof på bilaget, og skal fornys hvert år inden eksport finder sted.

Reglerne gælder også blandinger, der på grund af det pågældende stof skal mærkes efter de almindelige klassificeringsregler og for artikler med kemikalier optaget på del 2 eller del 3 i ureageret form. Reglerne gælder endvidere for bejdsemidler anvendt til frø (herunder sædekorn) og læggekartofler (se specifik vejledning her). Anmeldelse skal dog ikke foretages hvis Kommissionen har oplyst at importlandet fraviger kravet om forudgående anmeldelse inden eksport. For del 3 stoffer skal anmeldelse heller ikke ske, hvis importlandet har givet samtykke til import uden samtidig at kræve forudgående eksportanmeldelse. Af kontrolhensyn skal virksomheder rekvirere et særligt reference-id-nummer (RIN) for eksporter hvor der ikke kræves anmeldelse. Dette benyttes blandt andet til at lette toldkontrollen ved eksport af kemikalier, som er opført på bilag I.

Se bilag I, del 1  (ECHAs hjemmeside). Via dette link er det muligt at søge på forordningens bilag, og se hvilke stoffer, der er underlagt anmeldelelsesforpligtelsen. Vælg Annex I Part 1.

Anmeldelse af eksport i sker elektronisk via ECHAs system ePIC. Miljøstyrelsen anbefaler at anmeldelse sker i god tid inden årets første eksport. Den 1. oktober åbnes for anmeldelse af det følgende års eksport.

Der gælder særlige regler om eksport af ozonlagsnedbrydende stoffer. 

Samtykke

For nogle kemikalier skal importlandet give samtykke inden eksport må finde sted. Det drejer sig om de såkaldte PIC-stoffer under Rotterdamkonventionen og de stoffer som EU mener bør optages som PIC-stoffer. De findes på bilag I til forordning 649/2012, henholdsvis del 3 og 2.

For PIC-stofferne kan man på Rotterdam konventionens hjemmeside se om et land allerede har givet samtykke til import. Se Rotterdam Convention - Import Responses .

Findes der ikke her oplysninger om tilladelse til import, kan man undersøge om landet har givet direkte svar på en forespørgsel fra et EU land ved at søge efter Explicits consents i ECHAs database . Her kan man blandt andet søge på samtykke fra import- og eksportlande, samt på specifikke kemikalier, der kræver samtykke. Også bilag I, del 2 stoffer er omfattet af denne database.

Foreligger der ikke et samtykke, er det Miljøstyrelsen der indhenter samtykke, når en eksportør har anmeldt eksporten.

Miljøstyrelsen kan i samråd med Kommissionen beslutte at eksport af et stof på del 2 til et OECD-land ikke forudsætter samtykke. Hvis et land ikke svarer på anmodning om samtykke, kan Miljøstyrelsen i samråd med Kommissionen under visse betingelser beslutte at tillade eksport. Selv om der foreligger samtykke, må eksport ikke finde sted før 35 dage efter virksomhedens eksportanmeldelse til Miljøstyrelsen. (15 dage i de efterfølgende år).

Der kræves tilladelse til eksport af ozonlagsnedbrydende stoffer

Der gælder særlige regler om eksport af ozonlagsnedbrydende stoffer, som er reguleret i Rådets og Europaparlamentets forordning nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

Ansøgning om eksporttilladelse af ozonlagsnedbrydende stoffer kan ske elektronisk hos EU Kommissionen. Eksporttilladelsen sker efter tildeling af et såkaldt EAN nummer.

Læs mere på: Kommissionens hjemmeside om ozonlagsnedbrydende stoffer

Emballering og Mærkning

Forordning 649/2012 stiller krav til emballering og mærkning af kemikalier der eksporteres, samt om at der skal vedlægges et sikkerhedsdatakort (så vidt muligt på importlandets sprog). Det gælder alle kemikalier og ikke kun dem der er omfattet af anmeldelsesforpligtelsen. Se mere:
Kommissionens vejledning.

Import

Der er ikke i forordning 649/2012 krav om forudgående anmeldelse, mens import af ozonlagsnedbrydende stoffer kræver tilladelse.

Efterfølgende oplysninger om eksport og import

Ved import fra og eksport til ikke EU-lande af kemikalier på forordning 649/2012’s bilag I, del 1, skal eksportører og importører i første kvartal hvert år oplyse Miljøstyrelsen om sidste års eksport og import. Bortset fra eksporter under 10 kg per år og per importland til forsknings- eller analyseøjemed, gælder indberetningskravet også eksporter der ikke er anmeldelsespligtige. Bemærk at dette er den eneste regel i forordningen med betydning for importører.

U-lande skal kunne tage stilling til farlige kemikalier

Formålet med reglerne er at give - især ulande - mulighed for at tage stilling til import af kemikalier der er så farlige for sundhed eller miljø at de enten er forbudt eller strengt reguleret i eksportlandet.

Eksportører og importører er ansvarlige

Eksportører og importører af farlige kemikalier og bekæmpelsesmidler er ansvarlige for henholdsvis at anmelde og informere. Miljøstyrelsen er ansvarlig myndighed og kontaktstedet for virksomheder. Miljøstyrelsen samarbejder med EU-kommissionen om den praktiske gennemførelse.

Kontrol

Kontrol udføres af SKAT. Derfor skal der i rubrik 44 i det administrative enhedsdokument eller en tilsvarende rubrik en elektronisk eksportanmeldelse angives det eksportreference-id-nummer som virksomheden får ved notifikation ved anmeldelsen til EDEXIM. Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med at reglerne overholdes. Hvis en virksomhed overtræder reglerne, kan de risikere bøde eller fængsel i indtil to år.

VEJLEDNING om bejdsede frø (herunder sædekorn) og læggekartofler

Frø (herunder sædekorn) og læggekartofler, som er bejdsede med kemikalier opført i PIC forordningens bilag 1, er omfattet af forordningens krav ved eksport. 
Se vejledning til eksportører.