Hvilke arter er invasive?

Hvad er en invasiv art?

Invasive arter er dyr og planter, der spredes til områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til, og som samtidig har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet. 

Kender du de invasive arter?

Alle kan hjælpe til i indsatsen mod de invasive arter.  Det kan både være ved at kortlægge, bekæmpe eller videreformidle viden om dem. Det første skridt til at begrænse introduktion og spredning af invasive arter i Danmark er at få udbredt kendskabet til hvilke arter, der er invasive. Derfor er det vigtigt, at du kan genkende de invasive arter, når du ser dem.

Nedenfor finder du et overblik over kategorisering af invasive arter i Danmark. Der gælder forskellige regler alt efter hvilken liste den invasive art er opført på (EU, national eller på listen over invasive arter). Der henvises til Miljøstyrelsen artsleksikon, hvor du kan læse mere om de enkelte invasive arter. 

Ifølge danske forskere og eksperters vurdering, er der i øjeblikket 77 arter, der opfører sig invasivt i Danmark. Det drejer sig om ikkehjemmehørende arter med et stort spredningspotentiale som har en negativ påvirkning på de hjemmehørende arter og arternes levesteder.  Listen opdateres løbende og dokumenteres i Miljøstyrelsens faktaark for de invasive arter. 

 

Se en større liste med invasive arter på arter.dk

 

Nedenfor finder du et udsnit af de invasive arter i Danmark.  

 

Spredning af invasive arter udgør et problem mod biodiversiteten ikke kun i Danmark, men i hele verden. En effektiv indsats mod spredningen kræver derfor samarbejde på tværs af landegrænser. I EU har man vedtaget en liste over invasive arter (EU-listen), som er omfattet af en række forbud (se EU forordningen om invasive arter artikel 7 eller under "regler og tiltag"). Formålet er dels at forhindre invasive arter i at blive introduceret i EU, og for arter der allerede findes, mindske spredning på tværs af landegrænser. Derfor vil du også finde invasive arter på EU listen, der endnu ikke findes i EU eller i Danmark. 

EU-listen opdateres løbende med nye invasive arter.

Tabel over de invasive arter på EU-listen

I Danmark er der vedtaget en national liste over invasive arter. De invasive arter på den nationale liste er omfattet "Bekendtgørelsen om forebyggelse og håndtering af introduktion og sredning af invasive ikkehjemmehørende arter" og der gælder en række forbud mod bl.a. salg, import og udsætte de invasive arter i naturen. 

Den nationale liste over invasive arter omfatter følgende arter:

Almindelig vandpest (Elodea canadensis)
Canadisk gyldenris (Solidago canadensis)
Sildig gyldenris (Solidago gigantea)
Glansbladet hæg (Prunus serotina)
Japansk pileurt (Reynoutria japonica)
Kæmpe-pileurt (Reynoutria sachalinensis)
Hybrid-pileurt (Reynoutria bohemica)
Orange balsamin (Impatiens capensis)
Småblomstret balsamin (Impatiens parviflora)
New zealandsk korsarve (Crassula helmsii)
Stor andemads-bregne (Azolla filiculoides)
Rynket rose* (Rosa rugosa)
Galizisk sumpkrebs/Tyrkerkrebs (Astacus leptodactylus)

* Navngivne arter af Rosa rugosa, der ikke formerer sig ved rodskud, er ikke omfattet.

Miljøstyrelsen har fået forskere og fageksperter til at vurdere de ikkehjemmehørende arter i Danmark med henblik på at vurdere, hvilke arter der er invasive. I excel-arket kan du finde den fulde liste over ikkehjemmehørende arter fundet i Danmark, herunder hvornår arterne er introduceret og hvordan de er spredt til Danmark. 

Listen opdateres, når nye ikkehjemmehørende arter registreres i den danske natur, samt hvis der opstår ny viden om de ikkehjemmehørende arter. 

Excel-ark over ikkehjemmehørende arter (senest opdateret d. 28. 9. 2022)

Der findes ligeledes en liste over ikkehjemmehørende marine arter i dansk farvand.

Excel-ark over ikkehjemmehørende marine arter (senest opdateret d. 1. februar 2023)