Regler om invasive arter

Der er regler for håndtering af invasive arter i hele EU

De er fastlagt i EU-forordningen om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter.

EU-forordningen for invasive arter betyder bl.a. at:

  • Det er ulovligt at indføre, sælge, dyrke, anvende og udsætte invasive arter på EU-listen.
  • EU-landene skal sørge for kontrol ved landegrænser for at opdage og bremse indførsel af invasive arter.
  • EU-landene skal indføre et overvågningssystem, der kan opdage nye invasive arter.
  • EU-landene er forpligtede til at forhindre en invasiv art i at sprede sig, når den først er opdaget.
  • EU-landene skal holde arter, der er vidt spredt, under kontrol.

Ulovlige invasive arter

EU-listen omfatter 88 arter, der som hovedregel er ulovlige at holde og handle. I Danmark er der derudover vedtaget en national liste over invasive arter. De invasive arter på den nationale liste er omfattet af Bekendtgørelsen om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter og der gælder en række forbud mod bl.a. salg, import og udsætte de invasive arter i naturen.

Hvad er mulighed for dispensation fra EU-forordningen?

For arter omfattet af EU-Forordningen gælder en række restriktioner, herunder import, transit, hold, avl, transport, anvendelse eller bytte og mulighed for reproduktion, dyrkning eller avl jf. artikel 7. Medlemslandene skal dog lave et tilladelsesystem, som giver mulighed for at udføre forskning eller ex situ bevaring af de invasive arter, omfattet af forordningen. En tilladelse af artikel 8 kan kun gives, såfremt alle betingelserne i forordningens artikel 8(2) er opfyldt.

Hvis der ønskes at søges dispensation fra forordningens bestemmelser til enten forskning, ex-situ bevaring eller videnskabelig produktion og efterfølgende medicinsk anvendelse skal nedenstående skema benyttes og sendes udfyldt til invasivearter@mst.dk.

Ansøgningsskema til fritagelse fra forordningens restriktioner

Udsætning af nye dyrearter

I Danmark reguleres den bevidste introduktion af nye dyrearter til naturen af Naturbeskyttelsesloven, som fastslår at dyr, der ikke er naturligt forekommende i Danmark, ikke må udsættes i naturen uden miljøministerens tilladelse. Dette gælder både for landjorden, søterritoriet og fiskeriterritoriet. Læs mere om ansøgning om udsætning af ikkehjemmehørende arter

Udsætning af fisk

Udsætning af fisk kræver forudgående tilladelse efter Fiskeriloven.

Brug af fremmede eller lokalt fraværende arter i akvakultur, kræver som udgangspunkt en tilladelse i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 708/2007 af 11. juni 2007 om brug af fremmede eller lokalt fraværende arter i akvakultur. Akvakultur omfatter dambrug, havbrug, lineopdræt af muslinger og tang mm. Nogle fremmede arter er dog undtaget fra tilladelsespligt.

Kæmpebjørneklo er som den eneste invasive planteart omfattet af lovgivning om bekæmpelse.

Det indebærer, at kommuner valgfrit udarbejder en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo og kan derefter pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at bekæmpe planten i overensstemmelse med planen jf. Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal medføre, at den enkelte plante dør og bestandene udryddes. I massive bestande og i bestande, hvor der har været stor frøsætning gennem flere år, er det nødvendigt at bekæmpelsen foregå flere år i træk.

Grundejeren har pligt til at sikre, at bekæmpelsen udføres på en sådan måde, at der på intet tidspunkt i indsatsperioden sker yderligere spredning af planten, dvs. planten må ikke sætte frø.

Bekendtgørelsen er fastsat i medfør af Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder

Rundlobet bjørneklo og hårfrugtet bjørneklo er ikke omfattet af denne lovgivning.

Modtageraftaler om arter på EU-listen for invasive arter

Som en del af Miljøstyrelsens forvaltning af de invasive dyr på EU-listen kan institutioner mm. indgå aftaler om at modtage og opbevare disse arter. Dermed undgås situationer, hvor de udsættes i naturen, og individer, som indfanges fra naturen, kan afhændes. Organisationerne bestemmer selv, hvad de vil gøre med de indleverede dyr, når blot de overholder alle dyreetiske regler. 

Hvis du finder et dyr i naturen, der står på EU's liste over invasive arter, kan du aflevere det gratis til de organisationer, som Miljøstyrelsen har indgået modtageraftaler med. Du kan også benytte denne service, hvis du selv ejer et af de invasive kæledyr, som du er nødt til at afhænde.

Modtageraftaler