Udsætning af dyr

Udsætning af dyrearter som ikke naturligt findes i Danmark eller som har været fraværende i en længere periode, kan have en negativ effekt på hjemmehørende arter og økosystemtjenester.

I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 31, stk. 1, er der et forbud mod udsætning af dyr, der ikke findes naturligt vildtlevende i Danmark. Disse må ikke udsættes i naturen uden forudgående tilladelse. Dette gælder både på landjorden, på søterritoriet og på fiskeriterritoriet.

I forbindelse med udsætning af dyrearter, der i dag ikke findes naturligt vildtlevende i Danmark, skal det sikres, at den indførte art ikke påvirker natur og miljø på en uønsket måde. Dette gælder også Genindførsel af vildtlevende arter, der tidligere har været hjemmehørende. 

Det vil afhænge af en sag-for-sag vurdering, hvorvidt det er nødvendigt med strenge indeslutningsforanstaltninger (fysiske og/eller biologiske). Vurderingen vil blive baseret på tilgængelig viden om arten og ansøgningsformålet. 


Oplysningskrav

Herunder er de informationskrav Miljøstyrelsen stiller i forbindelse med udsætning af dyrearter, der i dag ikke findes naturligt vildtlevende i Danmark, og som derfor kræver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 31 stk. 1. 

Anmelder:

 1. Hvem er ansvarlig for udsætningen?

Oplysninger om arten der ønskes udsat

 1. Artsnavn (dansk og videnskabeligt).
 2. Taxonomi (herunder oplysning om, hvorfra dyret er hentet samt genetisk variation af de udsatte dyr)
 3. Beskrivelse af artens naturlige geografiske udbredelse, herunder dens naturlige habitat
 4. Reproduktionsbiologi, kendt og forventet under danske forhold
 5. Interaktion med andre dyrearter (f.eks. rovdyr, byttedyr, parasitter, konkurrenter), kendt og forventet under danske forhold (herunder også oplysning om, hvorvidt de udsatte dyr er fri for sygdomme og parasitter)
 6. Fødevalg, kendt og forventet under danske forhold
 7. Interaktion med miljøet

Oplysninger om udsætningen

 1. Formålet med udsætningen
 2. Tidspunkt for udsætningen (start og slut)
 3. Antal dyr der udsættes

Oplysninger om selve udsætningsstedet og det omgivende område

 1. Stedets/stedernes geografiske placering
 2. Afstand til beskyttede områder, herunder beskrivelse af formål med beskyttelsen
 3. Beskrivelse af økosystemer der sandsynligvis vil blive berørt af udsætningen

Oplysninger om vekselvirkningen mellem arten og miljøet

 1. Forventet habitat for arten
 2. Forventet spredningsevne for arten
 3. Beskrivelse af økosystemer hvortil arten vil kunne spredes
 4. Beskrivelse af konkurrence med andre arter (f.eks. fødegrundlag, levested)
 5. Beskrivelse af sekundær effekt på andre arter (f.eks. ændring af habitat)
 6. Andre potentielt vigtige vekselvirkninger med miljøet

Oplysninger om overvågning, kontrol og beredskab

 1. Metoder til overvågning af de udsatte dyr (herunder metodens sensitivitet og pålidelighed)
 2. Metoder til overvågning af påvirkning af miljøet (herunder metodens sensitivitet og pålidelighed)
 3. Varighed og frekvens af overvågningen.
 4. Metoder til at undgå/mindske spredning af arten ud over udsætningsområdet
 5. Metoder og procedurer til kontrol af arten i tilfælde af uventet spredning
 6. Planer til beskyttelse af miljøet i tilfælde af uønskede virkninger.