De invasive arter

En invasiv art er en art som er introduceret af mennesker til et område udenfor sit naturlige udbredelsesområde til skade for den naturlige flora og fauna. I Danmark findes forskellige lister med invasive arter. På denne side kan du læse mere om, hvilke arter der forekommer på de forskellige lister.

De invasive artslister

I Danmark arbejdes der med to juridisk bindende lister

Begge disse lister er omfattet af bekendtgørelsen om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikke-hjemmehørende arter på EU-listen og om en national liste med handelsforbud m.v. over for invasive arter. (BEK 1285 af 12/11/2018)

Udover ovenstående lister findes en liste over arter som opfører sig invasivt i Danmark.

Figuren viser inddelingen af arter på de forskellige invasive lister ud fra de ikke-hjemmehørende arter, som er i Danmark

Kender du de invasive arter? 

Alle kan hjælpe til i indsatsen mod de invasive arter. Det kan både være ved at kortlægge, bekæmpe eller videreformidle viden om dem. Det første skridt til at begrænse introduktion og spredning af invasive arter i Danmark er at få udbredt kendskabet til hvilke arter, der er invasive. Derfor er det vigtigt, at du kan genkende de invasive arter, når du ser dem. 

Nedenfor finder du et overblik over kategorisering af invasive arter i Danmark. Der gælder forskellige regler alt efter hvilken liste den invasive art er opført på (EU, national eller på listen over invasive arter). Der henvises til Arter.dk, hvor du kan læse mere om de enkelte invasive arter.

Invasive arter i Danmark

EU-listen