Rynket rose

Rynket rose er den mest udbredte invasive art i Danmark. Rynket rose udgør især en trussel mod strandoverdrev, klitheder og andre kysthabitater, der repræsenterer noget af den mest oprindelige natur, vi har i Danmark.

Rynket rose breder sig langs mange strande. Foto Rita Merete Buttenschøn

Om rynket rose

Rynket rose hører oprindeligt hjemme i den tempererede zone i Nordøstasien. Den blev indført i Europa omkring år 1800 som prydplante, og blev registreret som vildtlevende i Danmark første gang i 1875. I 1950'erne fik rynket rose en gevaldig fremgang i forbindelse med udbygningen af sommerhusområderne, hvor den blev udplantet i læhegn, som afskærmning og prydplante. 

Rynket rose, der også kaldes hyben-rose og kamtsjatka-rose, hører til rosen-familien. Den kan danne 1-2 meter høje krat, der efter kort tid kan udvikle sig til uigennemtrængelige bevoksninger.

Hvorfor uønsket

Rynket rose sætter så mange og tætte rodskud, at den kan udkonkurrere den naturlige vegetation i et område. Spredningen af Rynket Rose medfører en markant nedgang i tilgængeligheden af lys. Dette fører til, at andre arter skygges ud af deres habitat og resultatet er et artsfattigt plantesamfund. Det er ikke kun plantesamfundene, der fortrænges. Til en alsidig flora knytter der sig en ligeså alsidig fauna, som også forsvinder i takt med at deres værts- og fødeplanter udkonkurreres.

Forbud mod handel med Rynket rose

Fra og med den 1. januar 2022 er enhver handel med Rynket rose forbudt i Danmark. Det er også forbudt at udveksle planterne. Eksisterende planter må dog gerne blive stående, hvis man sørger for, at de ikke kan sprede sig til naturen. Det er også fortsat lovligt at udnytte hyben fra eksisterende planter til marmelade, hybenfrøolie mv. 

Rynket Rose optræder alle vegne. Planten tåler salt, tørke, hård frost og stærk vind, og spreder sig især på sandede jorder såsom sandstrand, i klitter, på strandenge og strandoverdrev. Den optræder tillige i sommerhusområder, ved vildtremisser, i levende hegn og langs veje.

Status for bekæmpelse

Rynket Rose er svær at bekæmpe. Når planten skal fjernes, kan det ske ved opgravning (alle jordstængler skal med), afgræsning med geder (kun geder græsser kraftigt nok til at holde planten nede) eller anvendelse af pesticider ved pensling. Herefter får den naturlige vegetation mulighed for at tage over.

Vejledning til bekæmpelse af rynket rose

Rynket rose spreder sig invasivt langs mange af de danske kyster, hvor den fortrænger den naturlige flora. Den er den hyppigst forekommende invasive planteart i Danmark, og spreder sig fortsat. Den er meget hårdfør og har vist sig vanskelig at udrydde.

Sådan genkender du rynket rose

Rynket rose er nem at kende fra de hjemmehørende rosenarter bl.a. på dens store blomster og store, kødfulde hyben. Dens blade er rynkede, frisk grønne og læderagtige på oversiden, mens de unge skud er filthårede og lysegrønne i barken. Senere bliver skuddene tæt besat med børster og spidse, rette torne af forskellig størrelse. Blomsterne er store, rosa eller hvide, 6-9 cm i diameter, og stærkt duftende. Dens frugter er kødfulde hyben, der er 2-3 cm i diameter, runde og orangerøde.

De store orangerøde hyben og de læderagtige, rynkede blade er et godt kendetegn for rynket rose

Forveksling

Rynket rose kaldes fejlagtigt også for klitrose, hvilket kan give anledning til forveksling af de to arter. Klitrosen er naturligt hjemmehørende og findes især i klitområderne langs Vestkysten, hvor den flere steder er trængt tilbage af rynket rose. Klitrosen er mere spinkel og har mindre blade og hyben end rynket rose. Dens hyben er runde og sorte. 

Hvidblomstret klitrose. Foto: Henrik Schjødt Kristensen.

 

Rynket rose som invasiv art

 

Spredningsveje og -hastighed

Rynket rose spreder sig både ved frø og ved vegetativ spredning. Dens hyben kan indeholde mellem 20 og 120 frø, og en voksen klon kan producere 600-1300 frø pr. kvadratmeter. Frøene forbliver levedygtige i jorden i flere år, præcis hvor mange vides ikke. Frøene kan spredes med vand, og både hyben og frø kan flyde og holde spireevnen efter lang tid i både salt- og ferskvand. Frøene spredes også af mange dyr, der æder hyben, især fugle men også af mange pattedyr fra mus over ræv, hare og hjorte til kvæg og heste.

Rynket rose har stor kapacitet til vegetativ spredning. Når den først er etableret kan den sprede sig ved hjælp af rhizomer (underjordisk stængel) og danne store kloner på i det mindste 100 m 2 med et tæt og stærkt rodsystem. Roddybden ligger normalt på 0,5-1,0 m.

En GPS registrering af udbredelsen af rynket rose i et område i Thy i 2004 og igen i 2007 viste, at dens udbredelse i perioden næsten var blevet fordoblet fra at dække 8,3 ha til 16 ha, og i samme periode blev antallet øget fra 1321 til 2279 forekomster. En modelberegning baseret på GPSregistreringen fra 2004 anslår, at antallet af buske i det samme område vil kunne øges fra de oprindelige 1.321 til 18.000 i løbet af 30 år, og at det areal de dækker vil øges fra 0,3 til 8,4 %, såfremt der ikke gribes ind.

Voksesteder

Rynket rose koloniserer først og fremmest sandede jorder, men findes også på andre veldrænede jordbundstyper. Den er meget tolerant overfor salt, vind og tørke og trives på steder med en årlig sandoverlejring på op til 30 cm, hvilket betyder, at den kan etablere sig i klitter og klitheder og andre havpåvirkede naturområder. Dens udbredelse fremmes af forstyrrelse af jordbunden og ved øget næringsindhold som bl.a. findes nær huse, veje og strande.

Hvorfor skal den bekæmpes?

Rynket rose er den mest udbredte invasive art i Danmark. Rynket rose udgør især en trussel mod strandoverdrev, klitheder og andre kysthabitater, der repræsenterer noget af den mest oprindelige natur, vi har i Danmark. Store rosenkrat overskygger og fortrænger den naturligt hjemmehørende flora og udgør en potentiel trussel mod biodiversiteten. Rynket rose angives at kunne danne hybrider med hjemhørende rosenarter bl.a. blød filtrose og dermed at være trussel mod arten.

De tætte tornede krat hæmmer adgang og kan være et problem for den rekreative udnyttelse af kystområder. Efter rydninger af bevoksningerne kan de døde grene med deres skarpe torne forblive på arealet i mange år. Derfor er rynket rose på den danske sortliste over de værste invasive arter i kategorien: ”arter, der muligvis kan udryddes lokalt, men kun vil kunne holdes nede på acceptabelt niveau på landsplan”.

Strategi for bekæmpelse

Rynket rose er så udbredt i Danmark og i det øvrige Europa, at udryddelse ikke længere er praktisk eller økonomisk muligt. For at begrænse de negative påvirkninger, den kan forvolde, og hindre at den spreder sig på sårbare lokaliteter, er det nødvendigt at prioritere og målrette indsatsen.

Strategi for bekæmpelse

 • Kortlæg forekomsterne
 • Informer løbende og inddrag lodsejere og borgere
 • Stop spredning til nye lokaliteter
 • Iværksæt en systematisk bekæmpelse
 • Udryd nye bevoksninger så snart de dukker op
 • Følg op på afsluttet bekæmpelse i mindst to vækstsæsoner
 • Anvend forskellige kombinationer af bekæmpelsesmetoder, afpasset efter de lokale forhold

Hvor findes Rynket rose og hvor udbredt er den?

En forudsætning for at kunne planlægge bekæmpelse af rynket rose er at kende deres udbredelse (antal og størrelse af forekomster). Der arbejdes med forskellige metoder, bl.a. tolkning af satellitbilleder og registrering ved hjælp af droner mv., som hjælpemiddel til kortlægning af rynket rose.

I Thy blev forekomst af rynket rose kortlagt manuelt på et ca. 2400 ha stort klitareal ved hjælp af GPS i 2004 og igen i 2007. Tidsforbruget til registrering og måling i felten af omkreds af de enkelte forekomster tog i gennemsnit ca. 5 minutter per forekomst.

Information - et vigtig led i bekæmpelsen

En stor del af forekomsterne findes på privatejede arealer i sommerhusområder. Rynket rose er mange steder en højt yndet plante på grund af dens vellugtende blomster, hyben, der kan spises, og dens anvendelse som afskærmning og erosionsdæmpning. Det er vigtigt at inddrage borgerne i bekæmpelsen, herunder at informere om rynket rose og de skader, den kan forvolde. Således kan kendskab til planten øge offentlighedens fokus og hjælpe med at forhindre, at den spredes ved f.eks. at lade være med at plante den og i stedet for vælge hjemmehørende rosenarter. Borgerne kan ligeledes bidrage til indsatsen mod planten ved at rapportere om nye fund, og dermed gøre en tidlig bekæmpelse mulig.

Prioritering af indsatsen

 • Forhindre at planten etablerer sig nye steder
 • Stoppe spredningen fra etablerede bestande
 • Bekæmpe den på så mange voksesteder som mulig

Forebyggende foranstaltninger bør omfatte initiativer til begrænsning af utilsigtet spredning af rynket rose til sårbare naturområder. Nyetablerede planter bør fjernes så snart de er opdaget, inden de når at udvikle et omfattende rodsystem. Bekæmpelse af bestande skal være konsekvent og fortsætte – uden at der springes over et enkelt år.

Langsigtede planer for bekæmpelse og opfølgning

Det er nødvendigt at have en langsigtet plan for bekæmpelsen, der målretter og prioriterer indsatsen og sikrer nødvendige ressourcer til at gennemføre bekæmpelsen indtil målet er nået. Bekæmpelse af etablerede bestande af rynket rose tager mange år. De mange eksempler der findes på mislykkede rydninger, skyldes oftest at bekæmpelsen ikke er foretaget systematisk og er opgivet for tidligt. Rydning uden tilstrækkelig opfølgning er i bedste fald spild af ressourcer. I værste fald fører det til en accelereret tilgroning med rynket rose, da rosen forynges og der skabes bedre vækstbetingelser efter forstyrrelse af jordbunden.

Opfølgning af effekten

Det er vigtigt, at der følges op på en bekæmpelse for at sikre, at rynket rose ikke spirer frem igen og retablerer bevoksningen. Overvågningen skal fortsætte i mindst to år efter nye rodskud er ophørt med at dukke op for at sikre, at der er sket en fuldstændig udryddelse.

En visuel vurdering af rynket rose-forekomster ud fra en 5-trins skala vil være velegnet til at give en hurtig og systematisk vurdering af effekten.

Effekt af behandling vurderet efter en 5. trins skala i forhold til størrelse:

 1. Planten død eller død og forsvundet
 2. Planten er stærkt svækket, delvis vissen uden blomstring, men ikke helt død
 3. Planten er tydeligt reduceret i vitalitet (med mindre dele af planten død/vissen) uden blomstring eller med kun et fåtal af blomster
 4. Planten kun lidt reduceret i vitalitet, der er fortsat produktion af blomster og frø
 5. Ingen synlig negativ effekt på planten

Valg af bekæmpelsesmetode

Mens der kun foreligger et begrænset antal veldokumenterede forskningsresultater af forskellige bekæmpelsesmetoder, er der i praksis afprøvet mange forskellige metoder og typer af maskinelt udstyr. De mest anvendte metoder til bekæmpelse af rynket rose har været slåning, græsning og behandling med herbicider. Ingen af disse metoder har vist sig effektive på kort sigt. Generelt kræver f.eks. sprøjtning med glyphosat at behandlingerne gentages over flere år. Derfor er der i de senere år i stigende grad taget opgravning og andre maskinelle metoder i brug. Der er stor forskel på, hvor godt bekæmpelsen er lykkedes fra lokalitet til lokalitet og kun meget få veldokumenterede eksempler på, at det er lykkedes at udrydde rynket rose. Der mangler fortsat i høj grad viden om den langsigtede effekt af de forskellige metoder til brug for planlægning af en systematisk indsats.

Bekæmpelsesmetoder

Valg af plejemetode

Den bedste plejemetode afhænger af de lokale forhold, herunder de naturgivne forhold, forekomsternes størrelse og alder samt de tilstedeværende ressourcer. Den mest effektive bekæmpelse vil de fleste steder kræve en kombination af forskellige metoder . Det er vigtigt ikke at starte behandling af større arealer end man kan følge op på.

Effekten af bekæmpelse afhænger af bevoksningens størrelse

Effekten af de forskellige former for bekæmpelse afhænger bl.a. af størrelsen og dermed formentlig alderen af de enkelte bevoksninger. Det viser resultaterne fra forsøg i Thy. Her blev effekten af de forskellige behandlinger, der indgik i forsøget, visuelt vurderet på samtlige forekomster af rynket rose indenfor et 450 ha. stort forsøgsområde. Der indgik i alt 2153 forekomster af rynket rose med et samlet areal på ca. 8 ha. De fleste forekomster blev udelukkende behandlet med glyphosat, men derudover indgik behandlinger med slåning og græsning med kvæg, geder og får. Forsøgene viste en tydelig sammenhæng mellem forekomstens størrelse og effekten af påvirkningen, dvs. jo større forekomsten af rynket rose var, jo lavere var effekten af de forskellige behandlinger.

Afvej indsatsen i forhold til det naturmæssige udbytte

Ved prioritering af indsatsen og valg af plejemetode er det vigtigt at vurdere den forventede effekt både i forhold til rynket rose og til det naturindhold der i øvrigt påvirkes. Er der særlige naturværdier, der skal tages hensyn, og er der et fornuftigt forhold mellem ressourceforbruget og det forventede naturmæssige udbytte af indsatsen.

Supplerende materiale og links

Kilder

Weidema, I. (2006) NOBANIS – Invasive Alien Species Fact Sheet –Rosa rugosa. Fra: Online Database of the European Network on Invasive Alien Species – NOBANIS www.nobanis.org. Dato 03/10/2013.
Læs faktaarket fra NOBANIS

Buttenschøn, R.M. (2014) Bekæmpelse af rynket rose I. Videnblad nr. 6.00-35. Skov & Landskab, KU

Buttenschøn, R.M., Ransijn (2014) Bekæmpelse af rynket rose II. Videnblad nr. 6.00-35. Skov & Landskab, KU

Madsen, N. J. (2006) Bekæmpelse af Rosa rugosa i Usserød Ådal og Nivå Bugt. Rapport fra Workshop på Biologisk Institut, Københavns Universitet 5.–6. september 2006.
Læs rapporten fra Biologisk Institut

Hans-Henrik Jørgensen, Naturstyrelsen Vendsyssel. Personlig meddelelse

Agerlund, S. og Vestergaard, P. (2006) Forsøg med opgravning af Rynket rose i klitterræn. Rapport fra Workshop på Biologisk Institut, Københavns Universitet 5.-6. september 2006. Biologisk Institut, Skov og Landskab samt Skov- og Naturstyrelsen. S. 72-74.

Andersen, T. (2010) Rapport vedrørende bekæmpelse af Rosa Rugosa udarbejdet til Naturstyrelsen. Del III. Hededanmark