Almindelig vandpest

Vandpest kan overvokse søen og skygge for lyset for andre planter og alger i vandet.

Hvorfor uønsket?

Almindelig vandpest kan i løbet af meget kort tid dække hele vandfladen af og dermed forhindre sollyset i at trænge ned i en sø. Det medfører, at bundvegetationen dør, samtidig med, at der sker en ophobning af døde vandpestplanter på bunden.

Status for bekæmpelse

Arten er almindelig i Danmark og vanskelig at udrydde lokalt. Den vil ikke kunne udryddes i Danmark.

Vejledning til bekæmpelse af Almindelig vandpest

Almindelig vandpest ( Elodea canadensis ) er en overordentlig svær plante at bekæmpe, og det vil ikke være muligt at bekæmpe den nationalt i Danmark. Også lokalt vil den være vanskelig at bekæmpe. Der er dog enkelte, men drastiske og arbejdskrævende muligheder.
Noget af det vigtigste er at forsøge at forebygge yderligere introduktioner ved ikke at tømme akvarier ud i søer og åer.

Bekæmpelsesmetoder

Tildækning

En mulig bekæmpelsesmetode er at tildække planterne med f.eks. sort plastik så lyset ikke kan trænge igennem. Den store ulempe ved dette er, at man højst sandsynlig også vil komme til at dække andre planter og alger til, så disse også vil dø.

Sænkning af vandstanden

I søer og f.eks. spildevandsanlæg kan en mulighed være at sænke vandstanden for at udtørre planterne eller udsætte dem for frost. Hvorvidt behandlingen er succesfuld afhænger af graden af udtørring, lufttemperaturen (det er optimalt med frost lige efter dræningen) samt hvorvidt der er snedække. Denne metode er uhensigtsmæssig da indgrebet vil have betydning for hele søens økosystem. Sænkning af vandstanden kan kræve tilladelse efter §3 i naturbeskyttelsesloven.

Mekanisk bekæmpelse

Mekanisk bekæmpelse bør kun foretages ved stor bestandstæthed og når der ikke er nogen risiko for spredning til andre vådområder. Dette er meget vigtigt da planten har en fantastisk evne til at regenerere, og selv små afrevne stængelstykker kan vokse sig til store nye planter. Derfor frarådes det generelt at foretage mekanisk bekæmpelse af arten, da dette stik imod formålet kan fremme spredning af arten.