Støj fra vejtrafik

Støj fra vejtrafik er støj fra motorkøretøjer på statslige, kommunale eller private fællesveje.

Hvis du oplever gener ved støj fra vejtrafik kan du gøre følgende:

  • Hvis der er tale om en privat fællesvej, kan du kontakte grundejerforeningen for at gøre opmærksom på problemet. Er det ikke muligt at få grundejerforeningen i tale, eller kan grundejerforeningen ikke afhjælpe problemet, kan du kontakte kommunen.
  • Er der tale om en kommunal vej, er det også kommunen, som du skal kontakte. Hvis ikke kommunen kan afhjælpe problemet, kan du i nogle tilfælde klage til Vejdirektoratet.
  • Det er også Vejdirektoratet, du skal have fat i, hvis der er tale om en statsvej, som for eksempel en motorvej.

Grænseværdier for støj fra vejtrafik

Grænseværdierne udgør grundlaget for myndighedernes vurdering af støjforurening.

De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er primært til kommunernes planlægningsbrug og skal anvendes ved planlægning af nye boligområder langs eksisterende veje, men kan også lægges til grund ved vurdering af støjbelastningen ved eksisterende boliger langs eksisterende veje.

Støjgrænserne er angivet som Lden, der er støjens døgnvægtede middelværdi. Støjen fra aftenperioden (kl. 19 – 22) tillægges et genetillæg på 5 dB, og støjen i natperioden (kl. 22 – 07) får et genetillæg på 10 dB, inden middelværdien regnes ud.

  • Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, grønne områder, campingpladser): 53 dB
  • Rekreative områder i eller nær byområder (parker, kolonihaver, nyttehaver, turistcampingpladser): 58 dB
  • Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholdsarealer): 58 dB
  • Offentlige formål (hospitaler, uddannelsesinstitutioner, skoler): 58 dB
  • Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer m.v.): 63 dB.

De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er beskrevet i Miljøstyrelsens  vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje"

Find mere viden om trafikstøj og støjbekæmpelse i og omkring boligen på hjemmesiden roligbolig.dk

Støj-Danmarkskort

Se, hvor det støjer