Vindmøller

Vindforholdene i Danmark gør vindenergi til en af de mest oplagte vedvarende energikilder. Vindkraft bidrager med en stor andel af den totale energiproduktion i Danmark, men er samtidig en teknologi, der rummer nogle udfordringer, både i form af støj og visuel påvirkning.

Danmark har siden slutningen af 70'erne opbygget en stærk teknologisk og forskningsmæssig kompetence indenfor vindenergi. Den danske vindmølleindustri stod i 2011 for omkring en fjerdedel af det globale marked for vindenergi.

Vurdering af miljøkonsekvenser

Projekter med vindmøller er omfattet af miljøvurderingslovens regler og kræver derfor en screening, hvor det vurderes om der skal foretages en miljøvurdering af projektet. Enkeltstående vindmøller i landzone med en totalhøjde på op til 25 m (hustandsmøller) er som udgangspunkt undtaget.

Hvis der skal foretages en miljøvurdering af projektet udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, hvor projektets miljøpåvirkninger bliver beskrevet og vurderet, herunder i forhold til støjpåvirkninger. Som en del af miljøvurderingsprocessen inddrages berørte myndigheder og offentligheden ved høringer før en bygherre eventuelt får miljøvurderingstilladelse til projektet.

Spørgsmål og svar om vindmøller

Reglerne om lavfrekvent støj trådte i kraft fra 1. januar 2012. Den nyeste version af Bekendtgørelse om støj fra vindmøller findes her. Hermed er Danmark det første land i verden, som har bindende grænser for lavfrekvent vindmøllestøj.

Reglerne i Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller supplerer de hidtil gældende støjgrænser for vindmøller med en grænse på 20 dB for den lavfrekvente støj og sikrer dermed, at hverken den sædvanlige støj eller lavfrekvent støj bliver generende, når de nye vindmøller kommer.

Miljøstyrelsens vejledning om støj fra vindmøller giver svar på mange spørgsmål om vindmøllestøj og om, hvordan støjreglerne håndteres.