Sådan beskytter vi grundvandet

Dansk grundvandspolitik bygger på forebyggelse frem for rensning. Det betyder, at vi beskytter vores grundvand mod forurening. Det gør vi, fordi vi bruger grundvandet til drikkevand, og vi ønsker, at vores drikkevand skal produceres fra renest muligt grundvand.

Vi beskytter også grundvandet, fordi det leverer vand til vores åer og søer, som vi ønsker, skal have god vandkvalitet og være levested for dyr og planter.

Beskyttelsen af det danske grundvand sker blandt andet gennem:

  • De nationale vandplaner
  • Pesticidhandlingsplaner
  • Den nationale godkendelsesordning for pesticider, som siger, at alle pesticider, der anvendes i Danmark, skal være godkendt af Miljøstyrelsen
  • Harmonikrav for udspredning af husdyrgødning mv.
  • Tilladelses- og godkendelsesordninger for en række aktiviteter såsom udspredning af slam
  • Tilladelses- og godkendelsesordninger for placering og drift af anlæg som for eksempel spildevandsanlæg, listevirksomheder, husdyrbrug mv.
  • Den offentlige indsats mod jordforurening

Kortlægning af grundvandet

For at beskytte det grundvand, der bliver brugt til drikkevand, udpeger og kortlægger Miljøstyrelsen de områder, hvor det er nødvendigt med en ekstraordinær indsats for at beskytte drikkevandsressourcerne.

Læs mere i Bekendtgørelsen om udpegning af drikkevandsressourcer

Når et område er kortlagt af Miljøstyrelsen, bliver kortlægningen overdraget til de berørte kommuner. Senest et år derefter skal kommunerne udarbejde udkast til en indsatsplan for det kortlagte område.

Læs mere i Bekendtgørelse om indsatsplaner

Der er udarbejdet en vejledning til kommuner mv. om indsatsplaner efter vandforsyningsloven, som beskriver relevante juridiske og praktiske problemstillinger.

Læs mere i Vejledning om indsatsplaner

Miljøstyrelsen har i 2019 gjort status på kommunernes målrettede indsats i BNBO og indsatsplaner

Overvågning af grundvandet

Miljøstyrelsen overvåger grundvandet som led i det nationale program for overvågning af vandmiljø og natur NOVANA. Formålet med overvågningen er at få et repræsentativt nationalt overblik over grundvandets tilstand og udvikling.

Kravene om overvågning fremgår af EU's vandrammedirektiv.

Læs mere om EU's vandrammedirektiv

Hvordan har grundvandet det?

En gang om året udgiver GEUS en faglig rapport om grundvandets tilstand og udvikling. Rapporten bygger bl.a. på data fra Miljøstyrelsens overvågning af grundvandet, men også på data fra vandværkernes kontrol med vandet i indvindingsboringer.

Se overvågningsrapporterne på GEUS’ hjemmeside