Om miljøvurderinger

Der skal som udgangspunkt altid gennemføres miljøvurderinger forud for beslutninger, der kan påvirke miljøet væsentligt.

Det gælder for både planer, programmer og projekter. F.eks. for generel regulering såsom bekendtgørelser, eller nationale planer eller konkret planlægning i regionale eller kommunale planer og programmer eller for projekter for infrastruktur, byggeri, energi mv., kommuneplaner og konkrete anlægsprojekter, som må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt.

I miljøvurderinger arbejder man med et bredt miljøbegreb. Det betyder, at der udover de traditionelle forureningsparametre også indgår en vurdering af påvirkningerne af befolkning og menneskers sundhed, biologisk mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper, der er beskyttet i henhold til habitatdirektivet og fugledirektivet, jordarealer, jordbund, vand, luft og klima, materielle goder, kulturarv og landskabet og samspillet mellem faktorerne.

En miljøvurdering giver ikke i sig selv svaret på om planen, programmet eller projektet skal gennemføres. Men den sikrer, at der gennemføres en grundig analyse af de forskellige miljøpåvirkninger, og den giver et overblik over konsekvenserne af forskellige alternative mulige løsninger.

Miljøvurderinger bidrager til, at der træffes oplyste og miljømæssigt bedre beslutninger. Et væsentligt led i processen er offentlige høringer, inden den endelige beslutning træffes.

Lovgivning

VVM-direktivet er i Danmark implementeret i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Se Miljøvurderingsloven.

I medfør af loven er bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter udstedt. Se Miljøvurderingsbekendtgørelsen.

Miljøministeriet har udarbejdet to vejledninger til loven om henholdsvis miljøvurdering af konkrete projekter og miljøvurdering af planer og programmer. Se vejledningerne til Miljøvurderingsloven.

Som følge af EU-domstolens praksis har den danske regering taget stilling til, hvornår og i hvilket omfang miljøvurderingsreglerne finder anvendelse på generel regulering, dvs. lovforslag og bekendtgørelser. Læs nærmere afgrænsning og baggrunden herfor

EU's nye rådsforordning om bl.a. sagsbehandlingstider

EU har den 22. december 2022 vedtaget en rådsforordning om en ramme for fremskyndelse af udbredelsen af vedvarende energi (VE).

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside her