Sådan kortlægger vi grundvandet

Formålet med grundvandskortlægningen er at identificere, hvor der er behov for målrettet grundvandsbeskyttelse. Grundvandskortlægningens opgave er beskrevet i Administrationsgrundlaget, som kort kan opsummeres til følgende:

  • Kortlægning og afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
  • Afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyninger inden for OSD
  • Afgrænsning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
  • Undtagelsesvis justering af kortlægning for eksisterende indvindingsområder 
  • Vedligeholdelse og offentliggørelse af data
  • Udpegning af afgrænsninger - områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), områder med drikkevandsinteresser (OD), indvindingsoplande uden for OSD, nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), sprøjtemidelfølsomme indvindingsområder (SFI), indsatsområder (IO) og boringsnære beskyttelseområder (BNBO).

De enkelte områdeudpegninger beskrives på siden Grundvandsbeskyttelse.

Resultater fra grundvandskortlægningen kan ses under Kortlægningsresultater.

Grundvandskortlægningen gennemføres ved en række delprocesser - Screening, Opstart, Data, Resultat, Afslutning og Samarbejde. Delprocessernes formål og fremgangsmåde er beskrevet i fanerne nedenfor. 

Grundvandskortlægningen delprocesser

Grundvandskortlægningens faglige og administrative retningslinjer