Elektronik

Elektronikaffald indeholder stoffer, som kan være problematiske for miljøet. Samtidig er elektronikaffald en vigtig ressource, hvis det behandles korrekt. Derfor er der indført producentansvar, som stiller særlige krav til håndtering af elektronikaffald.

Krav til dig som producent og importør af elektronik

Producentansvaret medfører forpligtelser for producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr, og du skal opfylde producentansvarets krav for at kunne markedsføre elektrisk og elektronisk udstyr på det danske marked. Det betyder bl.a., at du som producent eller importør skal indsamle og håndtere elektronikaffald svarende til de mængder, som du markedsfører på det danske marked.

Reglerne kræver at du skal:

  • Mærke elektronikprodukterne ifølge regler herom, bl.a. med piktogram.
  • Tilbagetage elektronikaffald ved enten ved selv at modtage affaldet eller ved at indgå aftale med andre om indsamling
  • Sikre godkendt miljøbehandling af det indsamlede elektronikaffald
  • Registrere din virksomhed i det nationale producentregister og årligt indberette markedsførte mængder elektronik og indsamlet elektronikaffald

Kollektive ordninger til indsamling og behandling af elektronikaffald

Du kan vælge at varetage producentansvarets krav selv eller du kan overlade dele af dine forpligtelser til en kollektiv ordning. En kollektiv ordning er en privat virksomhed, hvor du kan købe løsning af visse af de administrative og praktiske opgaver forbundet med producentansvaret.

De kollektive ordninger i Danmark er organiseret forskelligt og har forskelligt fokus afhængig af typen af elektrisk og elektronisk udstyr, som markedsføres. En kollektiv ordning skal give producenter og importører lige adgang til at være medlem og skal behandle alle medlemmer på lige vilkår. 

Se oversigt over kollektive ordninger i Danmark

Få hjælp til registrering og indberetning til producentregistret

Det danske producentregister varetages af Dansk Producentansvar (DPA). DPA kan vejlede, hvis du er i tvivl om, hvorvidt din virksomhed er omfattet af producentansvar samt om korrekt registrering og indberetning til producentregistret. Ved tvivl er det DPAs opgave at træffe afgørelse om, hvorvidt en virksomhed er omfattet af producentansvar.

DPA varetager desuden opgaven med at tildele indsamlet elektronikaffald på de kommunale indsamlingssteder til producenter og importører.

Du kan finde mere detaljerede informationer om undtagelser fra producentansvaret, de forskellige aktører i producentansvaret og deres forskellige forpligtelser på DPAs hjemmeside.

Se DPAs hjemmeside om elektronik

Ressourcestrategi og elektronikaffald

Der er en lang række forskellige stoffer i elektronikaffald. En del af disse er værdifulde materialer, fx guld, sølv, kobber og platin, som der er stor værdi i at genanvende. Der er dog også problematiske stoffer i elektronikaffald, fx bly, kviksølv og CFC-gasser.

Elektronikaffaldet er et fokusområde i den nationale Handlingsplan for cirkulær økonomi 2020-32

WEEE-direktivet og de danske regler

Reglerne om producentansvar følger af EU-regler (WEEE-direktivet) og er i Danmark gennemført i to bekendtgørelser.