Elektronik skal mærkes

Alle former for elektrisk og elektronisk udstyr er ulovligt at markedsføre, hvis det ikke er mærket med et piktogram, der viser, at det ikke må smides i den almindelige skraldespand (dagrenovation), men derimod skal kildesorteres som elektronikaffald.

Elektrisk og elektronisk udstyr skal mærkes i henhold til elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Det indebærer bl.a., at elektrisk og elektronisk udstyr skal mærkes med nedenstående piktogram af en overstreget skraldespand, se relevante bilag i elektronikaffaldsbekendtgørelsen: 

Det er producentens (ved direkte import importørens) ansvar, at udstyret mærkes, inden det bringes på markedet i Danmark. Producenten (ved direkte import importøren) skal også sørge for bl.a. at oplyse borgerne om, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med det almindelige, usorterede husholdningsaffald (dagrenovationen som f.eks. madaffald). Det er strafbart at undlade at leve op til mærknings- og oplysningskravene.  

For elektronik, der er bragt i omsætning efter d. 13. august 2005, skal den overstregede skraldespand suppleres med yderligere angivelse af dato for, hvornår udstyret er bragt i omsætning, alternativt markeres med en sort bjælke, som angivet i standard EN 50419.