Brønde og boringer

Miljøstyrelsen vejleder om reglerne for udførelse og sløjfning af brønde og boringer på land, samt krav til uddannelse af brøndborere.

Krav til brønde og boringer

En utæt brønd eller boring kan være en transportvej for forurenende stoffer til grundvandet. Det er derfor vigtigt, at brønden eller boringen opfylder de krav, der stilles til beliggenhed, indretning og terrænafslutning af brønden eller boringen.

Etablering af brønde og boringer til indvinding af vand er omfattet af vandforsyningsloven. De tekniske krav til en brønd eller boring, som afslutter en boring, kan ses i boringsbekendtgørelsens kapitel 2 og 3.

Udførelse og sløjfning af brønde og boringer på land reguleres af bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af brønde og boringer på land og af bekendtgørelse nr. 915 af 27. juni 2016 om uddannelse af personer, der udfører boringer på land. Reglerne gælder ved etablering, sløjfning og væsentlige udbedringer eller ændringer af eksisterende boringer.

Der kan læses mere i den tilhørende vejledning "Vejledning om boringer på land (2013)".

Tilladelse eller anmeldelse?

Udførelse af brønde og boringer skal som udgangspunkt enten have en tilladelse fra kommunen eller skal anmeldes til kommunen inden udførelsen. Dette afhænger af, om der er tale om en A-boring, eller B-boring:

A-boringer (boringsbekendtgørelsens § 2)

 • Boringer til vandindvinding, jf. kapitel 4 i lov om vandforsyning m.v., samt undersøgelsesboringer, prøveboringer og boringer til kortlægning af vandressourcer m.v.
 • Boringer til permanent grundvandssænkning.
 • Boringer til grundvandssænkning, som kræver tilladelse efter § 26 i lov om vandforsyning m.v.
 • Permanente pejleboringer.
 • Moniteringsboringer.
 • Miljøtekniske boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør.
 • Miljøtekniske afværgeboringer.
 • Boringer til tilledning af vand til undergrunden.
 • Boringer til vertikale jordvarmeanlæg, jf. bekendtgørelse om jordvarmeanlæg.
 • Andre boringer, hvor der efterlades installationer

Alle A-boringer skal som udgangspunkt have en tilladelse. Tilladelse til A-boringer gives efter vandforsyningslovens kapitel 4 eller 5 eller efter § 19, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.

Erstatningsboringer i henhold til vandforsyningslovens § 21, stk. 2, kan dog udføres uden tilladelse, men skal dog anmeldes til kommunen inden boringen udføres.

Den, der skal udføre en A-boring, skal sikre sig, at der foreligger en tilladelse eller er sket anmeldelse efter vandforsyningslovens § 21, stk. 2. Der skal endvidere ske en underretning til kommunen om tidspunktet for arbejdets påbegyndelse. Underretningen skal ske senest 10 dage før arbejdes påbegyndelse. Der skal ikke foretages underretning ved erstatningsboringer, jf. vandforsyningslovens § 21, stk. 2.

B-boringer (boringsbekendtgørelsens § 3)

 • Boringer til midlertidig grundvandssænkning, der ikke kræver tilladelse efter §§ 26, stk. 2 og 27 i lov om vandforsyning m.v.
 • Miljøtekniske boringer, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør
 • Geotekniske boringer
 • Råstofboringer
 • Andre boringer, hvor der ikke efterlades installationer

Alle B-boringer skal som udgangspunkt anmeldes til kommunen senest 14 dage før boringens udførelse. Råstofboringer og geotekniske boringer kan dig udføres uden forudgående anmeldelse til kommunen.

Den, der skal udføre en B-boring, skal sikre sig, at der er ske anmeldelse af boringen inden boringen udføres. Forinden borearbejdet påbegyndes, skal kommunen underrettes om tidspunktet for borearbejdets påbegyndelse. Der skal ikke foretages underretning ved udførelse af råstofboringer eller geotekniske boringer.

Sløjfning

Når en brønd eller en boring sløjfes, skal det ske sådan, at stedet i al fremtid er tilstrækkeligt tæt til, at der ikke kan ske forurening af grundvandet eller udveksling af vand mellem forskellige grundvandsmagasiner. 

Sløjfning boringer eller brønde skal udføre af personer, der har den fornødne uddannelse som brøndborer. De tekniske krav til sløjfningen fremgår af boringsbekendtgørelsens kapitel 6.

Database over boringer og lovpligtig indberetning

Pålidelige data om status for de boringer, der tilknyttet landets almene vandforsyninger, er af stor betydning for planlægningen af den fremtidige indsats for at sikre rent drikkevand.

I forbindelse med udførelse og sløjfning af brønde og boringer er der krav om indberetning af data til GEUS' borearkiv i Jupiter-databasen. Indberetningspligten gælder endvidere ved væsentlige udbedringer eller ændringer af eksisterende brønde eller boringer. Almene vandforsyninger er derudover forpligtede til årligt at indberette status for anvendelsen af deres boringer. Læs mere om indberetningen på GEUS’ hjemmeside.

Oplysningerne i Jupiterdatabasen er offentligt tilgængelige. Der skal indberettes data om følgende boringer:

 • Boringer til vandindvinding, herunder undersøgelsesboringer, prøveboringer og boringer til kortlægning af vandressourcer m.v.
 • Boringer til permanent grundvandssænkning
 • Boringer til grundvandssænkning, som kræver tilladelse efter vandforsyningslovens § 26
 • Permanente pejleboringer
 • Moniteringsboringer
 • Boringer til vertikale jordvarmeanlæg, jf. jordvarmebekendtgørelsen
 • Råstofboringer

For andre boringer skal der alene ske indberetning, hvis tilladelsen indeholder vilkår herom. 

Indberetningen skal ske inden 3 måneder fra udførelsen eller sløjfningen. Det er den, der udfører eller sløjfer brønden eller boringen, der er ansvarlig for indberetningen.

Uddannelse som brøndborer og anerkendelse af udenlandske brøndborere

Personer der udfører og sløjfer boringer skal være i besiddelse af et B-bevis.

Ledere i virksomheder, der beskæftiger sig med udførelse og sløjfning af boringer skal være i besiddelse af et A-bevis.

Hvis en person både varetager ledelse og udfører og sløjfer boringer, skal personen være i besiddelse af både et A- og B-bevis.

Personer uden B-bevis kan dog deltage i arbejdet med udførelse og sløjfning af boringer, hvis arbejdet på stedet ledes af en person med B-bevis.

Svejsning af forerør må kun udføres af personer, der har bevis for mindst 3 ugers fuldtids undervisning i lysbuereparationssvejsning eller tilsvarende dokumenterede kvalifikationer.

Uddannelsen

Uddannelsen er bygget op af forskellige moduler. Hvert modul er et AMU-kursus med en tilhørende prøve. Byggeriets Uddannelser udsteder A- og B-beviser på baggrund af aflæggelse af prøverne på de enkelte AMU-kurser.

AMU-kurserne afholdes af VIA University College i Horsens

Uddannelsen består af 5 AMU-kurser

 1. Udtagning og beskrivelse af boreprøver (5 dage)
 2. Anvendt Boreteknik (10 dage)
 3. Miljøboringer og geoteknisk metode (5 dage)
 4. Vedligehold af materiel og udstyr (5 dage)
 5. Ledelse af boreopgaver (5 dage)

B-bevis opnås ved gennemførelse af AMU-kurserne 1-4 og dokumentation for 1 års relevant erfaring fra en brøndborervirksomhed eller tilsvarende virksomhed.

A-bevis opnås ved gennemførelse af AMU-kurserne 1-3 og 5 og dokumentation for 1 års relevant erfaring fra en brøndborervirksomhed eller tilsvarende virksomhed.

Anerkendelse af udenlandske brøndborere

For at kunne udføre og sløjfe boringer i Danmark, skal man være i besiddelse af A- og B-bevis. Personer med kvalifikationer erhvervet i udlandet kan dog blive undtaget fra kravet om A- og B-bevis ved at Miljøstyrelsen anerkender deres erhvervsmæssige kvalifikationer som svarende til de danske uddannelseskrav. Det samme gælder for svejsere af forerør.

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer skal ske, hvis en udenlandsk brøndborer eller svejser af forerør ønsker at etablere sig i Danmark eller ønsker midlertidigt eller lejlighedsvist at arbejde i Danmark.

Det er kun personer fra en anden EU-medlemsstat eller EØS-land, der kan få anerkendt sine kvalifikationer. Processen for anerkendelse afhænger af, om der søges om anerkendelse til etablering eller midlertidig eller lejlighedsvis udførelse.

Hvordan opnås anerkendelse?

Varmeindvinding og grundvandskøling

Reglerne for tilladelser til varmeindvinding og grundvandskøling fremgår af Bekendtgørelse nr. 1716 af 15/12/2015 om varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg.

Det er kommunalbestyrelsen, der giver tilladelser til både varmeindvindings- og grundvandskøleanlæg.

Miljøstyrelsen vil gerne fremhæve, at der i forbindelse med etableringen af anlægget og grundvandsindvindingen skal gives tilladelse til disse aktiviteter efter:

Vandforsyningslovens § 21: tilladelse til udførelse af indvindingsboringer

Vandforsyningslovens § 20: tilladelse til indvinding af grundvand

Selve tilladelsen til etablering af anlægget samt afledningen gives efter Miljøbeskyttelseslovens § 19, efter reglerne i ovennævnte bekendtgørelse.