Boringsnære beskyttelsesområder

Nær en vandindvindingsboring kan kort afstand og transporttid til boringen betyde, at mulighederne for at udføre afværgeforanstaltninger i i forhold til eventuelle grundvandsboringer forringes. Der kan også være øget grundvandsdannelse og dermed øget risiko for forurening tæt på boring. Derfor bør der inden for nærområdet omkring boringerne være særlig opmærksomhed på aktiviteter, der indebærer en risiko for forurening af grundvandet.

Ændring af vandforsyningsloven 

Fra 2018 fastlægger miljø - og fødevareministeren regler for udpegning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til boringer, der indvinder grundvand til almene vandforsyninger. Dette sker i en udpegningsbekendtgørelse i medfør af vandforsyningslovens § 11 a, stk. 1, nr. 6.

BNBO er et virkemiddel til at beskytte grundvandet inden for nærområdet. Kommunerne har efter miljøbeskyttelseslovens § 24 mulighed for på baggrund af en konkret vurdering at give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandforsyninger. Eksempelvis kan kommunen forbyde anvendelse af pesticider inden for BNBO. Det er ikke kun erhverv, der kan pålægges rådighedsindskrænkninger inden for BNBO, dette gælder også private haveejere.

BNBO udpeges i overensstemmelse med  Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2007  og "Præciseret vejledning om beregning af størrelsen på boringsnære beskyttelsesområder, BNBO".

Miljøstyrelsen har herudover udarbejdet supplerende vejledning om bl.a. omkostninger til BNBO og muligheder for indregning i prisloftet: Miljøstyrelsens vejledningsnotat af 12. december 2011  

BNBO-partnerskab

Med afsæt i den politiske aftale om Pesticidstrategi 2017-2021 er nedsat et Partnerskab mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Miljø- og Fødevareministeriet, som er et forum for dialog om arbejdet med grundvandsbeskyttelse indenfor BNBO samt for, hvordan grundlaget for kommunernes arbejde kan forbedres og fremmes. Læs kommissoriet her.

Partnerskabet mødes som udgangspunkt to gange årligt. Første møde blev afholdt den 11. april 2018. Se mødematerialet nedenfor.

Dagsorden til 1. møde den 11. april 2018

Mødereferat fra 1. møde den 11. april 2018.

Bilag 1 - Kommissoriet

Bilag 2- Typer af BNBO

Bilag 3- Udkast til indholdsfortegnelse til ny BNBO vejledning

Staten beregnede BNBO i 2015 og 2016

37 kommuner modtog i 2012 og 2013 statsligt tilskud til beregning af BNBO. Dette tilskud eksisterer ikke længere. I stedet for beregnede staten i 2015 og 2016 BNBO for de indvindingsboringer til almene vandforsyninger, som ikke havde beregnet et BNBO.

Læs om resultaterne af BNBO-bevillingen i 2012-2013 her.

Rejsehold om Vandforsyning 

I 2015 - 2016 kom Rejsehold om Vandforsyning på besøg i landets kommuner og hos øvrige interessenter for at drøfte faglige spørgsmål i forbindelse med grundvand, drikkevand, vandforsyning, vandsektorlov og klimatilpasning.  Læs mere om rejseholdet her.

Rejseholdet gav også vejledning til kommunerne, når disse skal vurdere behovet for rådighedsindskrænkninger ved BNBO set i forhold til kommunens øvrige indsatser, fx. indsatsplanlægningen.