Boringsnære beskyttelsesområder

Nær en vandindvindingsboring kan kort afstand og transporttid til boringen betyde, at mulighederne for at udføre afværgeforanstaltninger i forhold til eventuelle forureninger forringes. Der kan også være øget grundvandsdannelse og dermed øget risiko for forurening tæt på boring. Derfor bør der inden for nærområdet omkring boringerne være særlig opmærksomhed på aktiviteter, der indebærer en risiko for forurening af grundvandet.

Vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider (kommunal opgave frem til og med 2022)

Aftaleparterne bag Pesticidstrategi 2017-21 har den 11. januar 2019 vedtaget en tillægsaftale, der blandt andet pålægger kommunerne at gennemgå alle BNBO inden udgangen af 2022 med henblik på at vurdere behovet for yderligere indsats for at reducere risikoen for forurening med pesticider fra erhvervsmæssig anvendelse i BNBO.

Miljøstyrelsen understøtter opgaven med en række elementer

Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
Se høringssvar og høringsnotat fra høringen på høringsportalen.

Paradigmer for frivillige aftaler om grundvands-beskyttelse i BNBO
Rapport udarbejdet af Kommunernes Landsforening (KL)

Vurdering af erstatningsniveauer i forbindelse med dyrkningsrestriktioner i BNBO
Udredning udarbejdet af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi. 
Notat om tillæg til IFRO-udredning
Notat udarbejdet af Miljøministeriets departement 

FAQ

Desuden henledes opmærksomheden på følgende publikation om vandsamarbejder, som bl.a. indeholder et afsnit om BNBO:

Guide om vandsamarbejder
Publikationen er udarbejdet af DANVA og Danske Vandværker. Miljøstyrelsen har ikke ansvar for indholdet.

Der kan senere blive suppleret med yderligere materiale.

Udpegning af BNBO

1. januar 2019 udpegede miljø - og fødevareministeren for første gang i ”Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer” boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til boringer, der indvinder grundvand til almene vandforsyninger, som har en aktiv indvindingstilladelse. Dette sker med hjemmel i vandforsyningslovens § 11 a, stk. 1, nr. 6. 

Ekspertvurdering af BNBO-beregning

GEUS har 3. april 2019 udarbejdet en ekspertvurdering af beregningsmetoden for BNBO 

BNBO-partnerskab

Med afsæt i den politiske aftale om Pesticidstrategi 2017-2021 er nedsat et Partnerskab mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Miljø- og Fødevareministeriet, som er et forum for dialog om arbejdet med grundvandsbeskyttelse indenfor BNBO samt for, hvordan grundlaget for kommunernes arbejde kan forbedres og fremmes. Læs kommissoriet her.

Partnerskabet har bl.a. i 2019 bistået i udarbejdelsen af status på kommunernes målrettede indsats i BNBO og indsatsområder – se afrapportering 

Partnerskabet har udarbejdet Eksempler på BNBO-afgrænsning og tiltag.

Partnerskabet mødes som udgangspunkt to gange årligt. Første møde blev afholdt den 11. april 2018. Se mødematerialet nedenfor.

Staten beregnede BNBO i 2015 og 2016

37 kommuner modtog i 2012 og 2013 statsligt tilskud til beregning af BNBO. Dette tilskud eksisterer ikke længere. I stedet for beregnede staten i 2015 og 2016 BNBO for de indvindingsboringer til almene vandforsyninger, som ikke havde beregnet et BNBO.

Læs om resultaterne af BNBO-bevillingen i 2012-2013 her.

Statusopgørelse BNBO 2020

Miljøstyrelsen har pr. 20. oktober udarbejdet en status på den kommunale indsats i BNBO.