Boringsnære beskyttelsesområder

Nær en vandindvindingsboring kan kort afstand og transporttid til boringen betyde, at mulighederne for at udføre afværgeforanstaltninger i i forhold til eventuelle grundvandsboringer forringes. Der kan også være øget grundvandsdannelse og dermed øget risiko for forurening tæt på boring. Derfor bør der inden for nærområdet omkring boringerne være særlig opmærksomhed på aktiviteter, der indebærer en risiko for forurening af grundvandet.

Ændring af vandforsyningsloven 

Fra 2018 fastlægger miljø - og fødevareministeren regler for udpegning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til boringer, der indvinder grundvand til almene vandforsyninger. Dette sker i en udpegningsbekendtgørelse i medfør af vandforsyningslovens § 11 a, stk. 1, nr. 6.

BNBO er et virkemiddel til at beskytte grundvandet inden for nærområdet. Kommunerne har efter miljøbeskyttelseslovens § 24 mulighed for på baggrund af en konkret vurdering at give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandforsyninger. Eksempelvis kan kommunen forbyde anvendelse af pesticider inden for BNBO. Det er ikke kun erhverv, der kan pålægges rådighedsindskrænkninger inden for BNBO, dette gælder også private haveejere.

BNBO udpeges i overensstemmelse med  Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2007  og "Præciseret vejledning om beregning af størrelsen på boringsnære beskyttelsesområder, BNBO".

Miljøstyrelsen har herudover udarbejdet supplerende vejledning om bl.a. omkostninger til BNBO og muligheder for indregning i prisloftet: Miljøstyrelsens vejledningsnotat af 12. december 2011 

BNBO-partnerskab

Med afsæt i den politiske aftale om Pesticidstrategi 2017-2021 er nedsat et Partnerskab mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Miljø- og Fødevareministeriet, som er et forum for dialog om arbejdet med grundvandsbeskyttelse indenfor BNBO samt for, hvordan grundlaget for kommunernes arbejde kan forbedres og fremmes. Læs kommissoriet her.

Partnerskabet mødes som udgangspunkt to gange årligt. Første møde blev afholdt den 11. april 2018. Se mødematerialet nedenfor.