Yderligere klagemuligheder

Hvis det ikke lykkes at komme af med den generende støj ved at snakke med dem, der laver støjen, og det heller ikke hjælper når man inddrager myndighederne, kan man i flere tilfælde klage over det til andre myndigheder.

Hvis kommunen har givet et påbud om at dæmpe støjen

Hvis kommunen har givet et påbud om at dæmpe støjen, kan der i to tilfælde være grund til at gå videre med sagen:

1) Påbuddet til støjende virksomheder er ikke tilstrækkeligt.

Hvis kommunens påbud til virksomheden om at dæmpe støjen ikke er tilstrækkeligt til at få støjen bragt ned, eller hvis påbuddet ikke er egnet, kan du klage over påbuddet til Miljø- og fødevareklagenævnet. Det bør stå i på­buddet, at der er mu­lig­hed for at klage over det og hvornår en klage skal være modtaget af kommunen. Klagen sendes til kommunen, som sender den vide­re til klagenævnet, når klagefristen er udløbet, sammen med sagens dokumenter. Man har en frist på 4 uger til at klage over en afgørelse.

Miljø- og fødevareklagenævnet har tlf. 72 40 56 00 og e-mail: Obfuscated Email

I nogle tilfælde kan man dog ikke klage over påbud; for eksempel når det drejer sig om butikker, restaurationer, diskoteker og lignende eller private børneinstitutioner. Man kan heller ikke klage over påbud om venti­la­tions­anlæg eller fyringsanlæg hos private. Det bør stå i afgørelsen, om man kan klage over påbuddet.

2) Påbud til støjende virksomheder bliver ikke overholdt.

Hvis kommunen har givet et påbud om at dæmpe støjen til en virksomhed, en restaurant eller en forretning, og du på et senere tidspunkt får indtryk af, at påbuddet ikke bliver overholdt, så bør du fortælle det til kommunen. Kommunen har ansvaret for at sørge for, at påbud bliver overholdt. Hvis det ikke sker, kan kommunen anmelde virksomheden til politiet.

Hvis kommunen ikke behandler min sag

Hvis du oplever, at kommunen ikke tager din henvendelse om generende støj alvorligt, kan der være tale om at den ikke lever op til sin pligt til at tage sig af støjforurening. 

Så kan du henvende dig til Ankestyrelsen, der fører tilsyn med, at kommunerne overholder loven.

Ankestyrelsens tilsyn har tlf. 33 41 12 00 og e-mail: Obfuscated Email 

Hvis politiet ikke behandler min sag

Hvis du oplever, at politiet ikke tager din henvendelse om generende støj (i form af musik og lignende fra naboer) alvorligt, kan du klage over det til politidirektøren i din politikreds.

Folketingets Ombudsmand

Endelig er der mulighed for at klage til Folketingets Ombudsmand. Vær opmærksom på at ombudsmanden først kan behandle en klage, når andre klagemuligheder er brugt. Ombudsmanden bestemmer selv, hvilke klager han vil undersøge nærmere. Man har altså ikke krav på at få sin klage behandlet, selv om de almindelige betingelser for at klage er opfyldt:

Ombudsmanden har tlf. 33 13 25 12 og e-mail: Obfuscated Email

Miljøstyrelsen

Hvis du vil klage over Miljøstyrelsen, kan du sende en klage til Miljøministeriets postkasse: Obfuscated Email