Sagsbehandlingstider

Miljøstyrelsen offentliggør hvert år en opgørelse over kommunernes sagsbehandling af husdyrsager. Opgørelserne kan ses via oversigten herunder.

Opgørelserne omfatter sagsbehandlingstid for afgørelser truffet efter reglerne om miljøtilladelse eller miljøgodkendelse til husdyrbrug samt antal igangværende sager. Opgørelserne foretages efter aftale med KL og ud fra registreringer i husdyrgodkendelse.dk, som kommunerne inden udtræk af data bedes om at kvalitetssikre inden en bestemt frist.

Opgørelserne blev indtil 2018 foretaget hyppigere, men herefter opgøres kun for hvert år.

Som baggrundsinformation om hvordan sagsbehandlingstiderne opgøres henvises til dette notat:

Notat til kommunerne om opgørelse af husdyrstatistik

Generelt består de årlige opgørelser af et notat om resultaterne samt et bilag med en oversigt over alle kommuner. Vær opmærksom på, at ikke alle bilag, der er henvist til i notaterne, er relevante for offentliggørelsen, og de er derfor ikke med her på siden.